26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 20
ތިން ކުންފުންޏަކަށް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ތިން ކުންފުންޏަކުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ އަމަލުތައް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ޓްރެފިކިންއާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލު ގެންނަން ބިލެއް

މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން 12 މީހަކު ހޯދައިފި

ބްރެސަލްސް (އޮކްޓޯބަރު 31) - ބެލްޖިއަމްގެ އެންޓްވާޕް ޕްރޮވިންސްގެ މޮޓޯވޭއެއްގެ ކައިރީގައިވާ ކާރު ޕާކިންއެއްގައި މަޑުކޮށްފައި އޮތް ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން 12 ފިރިހެނުން ދިރިހުއްޓާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 9
ރާއްޖެ އަށް މީހުން ޓްރެފިކްކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި "ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ރެކެޓް" އެއް އިންޑިއާ ފުލުހުން ހޯދައި އެކަމުގައި ބޮޑަކަށް ހުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 57
ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން!

"ކޯޓާ އެބަހުރިތަ؟ އަހަންނަށް މީހުން ގެނެވިދާނެ،" މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް އައި އިރުއްސުރެ ދެކެފަރިތަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ބުންޏެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 6
ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ އެއްބަސްވުމެއް މަޖިލީހަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާއި ޑްރަގް ޓްރެެފިކިން ފަދަ ކުށުގެ ވިއުގަތަކުން ހިންގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެ، އިންޑިއާ، ބޫޓާން، ނޭޕާލް އަދި ސްރީ ލަންކާ ބައިވެރިވާ ސެންޓަރެއް އުފެއްދުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ރުހުން ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ދެ ބޯޑަކަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަނޑައަޅައިފި

މާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ބަލާ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރަކަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ހުއްޓުވުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދުގެ ނަން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 18
އަނބިމީހާ ދޫކޮށް ފުރަން އުޅުނު މީހާ ބަންދަށް 7ދުވަސް

އަނބިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ފިލަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓި ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 29
ރާއްޖެއަށް އަންހެނަކު ދޫކޮށް ފުރަން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްްޓައިފި

ދެމަފިރިން ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު "އަނބިމީހާ" ރާއްޖެ އަށް ދޫކޮށްލައި، އެ އަންހެންމީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ފުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 24
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތު 24 ކުންފުންޏަކަށް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން މަސަައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ސައްހަ ނޫން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވުނު 67 ކުންފުންޏެއްގެ ތެރެއިން 24 ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ އިއްޔެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 14
މުސާރަ ނުދޭތީ ބިދޭސީންގެ ބަޔަކު ޕޮލިހަށް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުންފުނިން މުސާރަ ނުދީގެން އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިއަދު ގަލޮޅު ޕޮލިސް ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
"ބިދޭސީންނަށް އިހުމާލުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައި، އެ މީހުންނާ މެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 8
ކުޑަކުދިން ވަގަށް ނަގާ މީހަކަށް 472 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ކޮލަރާޑޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ ޖިންސީ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގެ 31 އަހަރުގެ މީހަކަށް 472 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 43
މި ބަދަލާ އެކު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެކޮށްދީގެން މަހަކު އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދާ މީހުން އެބަ އުޅެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިކަމުގައި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގެންނަން އަލުން ހުއްދަ ދެނީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އާ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ބަންގްލަދޭޝް އިން މަސައްކަތު މީހުންނާއި ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ގެނައުން މެދުކަނޑާލައިފައި އޮތުމަށް ފަހު އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 6
ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލަތައް އޮންލައިކޮށް ހުށަހަޅަނީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ފުލުހުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 3
"ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް"

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުއްޓަސް، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 4
ފޮށިގަނޑުތަކެއްގައި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް ބޭރުކުރަން އުޅެފި

ވެސްޓް ބެންގާލް (ނޮވެމްބަރު 25) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ވެސްޓް ބެންގާލް ސްޓޭޓުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވަގަށް ބޭރު ކުރުމަށްޓަކައި ބިސްކޯދު ހުސްކުރި ފޮށިގަނޑުތަކަކަށް ލާފައިވާ ތުއްތު ކުދިންތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޖަލަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކަށް ކުށް ސާބިތުވެ އެ މީހުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 14
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު، އިންސާނީ ވަގުފާރި ނުވަތަ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި އެވެ.