13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 8
އެމެރިކާއަށް އެރީ ބޮންތަކުގެ މަންމަ ވަރުގެ ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - އެމެރިކާ އަށް އަރާފައިވ ވަނީ "ބޮންތަކުގެ މަންމަ" ވަރުގެ ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް ކަމަށާއި ތޫފާން މައިކަލްގެ ސަބަބުން ފްލޮރިޑާގެ އައްސޭރި ސަރަހައްދު ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން އެމެރިކާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރިޑާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 3
އެމެރިކާ އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ކެރޮލީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރެންސް އެމެރިކާގެ އީސްޓް ކޯސްޓަށް އަރައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 15
ސިޔާމް ބަނޑިދު އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިފި

ނަގޫރޯޅިއެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ދ. ބަނޑިދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 1
ތޫފާން ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ނުރައްކަލެއް ނެތް: މެޓް

އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާން ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 3
ތޫފާން މަރީއާގައި ކެރީބިއަންގެ ރަށެެއް ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި

ރޮސެއައު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ކެރީބިއަންގައި އުފެދުނު ތޫފާން މަރީއާ ކެޓަގަރީ 5 ގެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ ޑޮމިނިކާގެ ޖަޒީރާތަކަށް އަރާ މުޅިން އެ ތަން ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 3
ކެރީބިއަންގައި އަނެއްކާވެސް ބާރުގަަދަ ތޫފާނެއް އުފެދެނީ

ލީވާޑް އައިލެންޑްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ހަރިކޭން މާރިއާގެ ބާރުގަދަވެ ކެރީބިއަންގެ ލީވާޑް އައިލެންޑްސްއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 8
ތޫފާނުގައި ޓެކްސަސް އަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ގަތަރުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދޯހާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ހާވޭގައި އެ ސްޓޭޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ގަތަރުން ނިންމައިފަ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 1
މިއީ ނިއުކްލިއާ ހަރިކޭނެއް: ގަވަރުނަރު

މިއާމީ (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ކެރީބިއަންގައި އުފެދުނު އިރްމާ ތޫފާނަކީ "ނިއުކްލިއާ ހަރިކޭން" އެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ މިއާމީ ސިޓީގެ މޭޔަރު ފިލިޕް ލެވީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ހަރިކޭން އިރުމާގައި ބައެއް ގައުމުތައް ފުނޑެނީ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ކެޓަގަރީ ފަހެއްގެ ބާރުގަދަ ތޫފާން، ހަރިކޭން އިރުމާގެ ގެއްލުންތަކާ ކެރީބިއަންގެ ބައެއް ގައުމުތައް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ފްރާންސްގެ ބައެއް ޖަޒީރާތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 1
ޓެކްސަސް އަށް ލިބުނު ގެއްލުން 180 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޓެކްސަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ތޫފާން ހާވޭގައި ޓެކްސަސް ސްޓޭޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް 180 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ގްރެގް އެބޮޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017
ތޫފާނުގައި ޓެކްސަސްއަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް؟

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ހާވޭގައި އެ ސްޓޭޓުގެ ވަރަށް ގިނަ ސިޓީތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފަ އެވެ. މީހުންގެ ގެދޮރު ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފަ އެވެ. ޓެކްސަސްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ހިއުސްޓަން އިން އެކަނި ވެސް ވަނީ ބައި...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 2
ތޫފާނުގައި ހިއުސްޓަން އިން ބައި މިލިއަން ކާރު ހަލާކުވި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 30) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ހާވޭގައި ހިއުސްޓަން ސިޓީން އެކަނި ވެސް 500،000 ކާރު ހަލާކުވެފައިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ކޮކްސް އޮޓޮމޯޓިވް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
ތޫފާން އެރި ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގެންފި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 29) - ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ރައީސް ޑޮނަލްޑްޓްރަމް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 4
ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ޓެކްސަސްގެ ބައެއް ތަންތަން ބިމާހަމަ

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 27) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް ކުރިމަތިވި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ގިނަ އިމާރާތްތައް ބިމާހަވެ، މޯބައިލް އިމާރާތްތައް ވެއްޓި، ބައެއް އުޅަނދު ފަހަރު ގަދަވަޔާ އެކު އެއްގަމަށް ލައްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017
އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 26) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ހަރިކޭންގައި ހެއިޓީ ސުންނާފަތިވެފައި

މިދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭ ކެރީބިއަން ސަރަހައްދަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބާރުގަދަ ހަރިކޭން ކަމަށްވާ "ހަރިކޭން މެތިއު" ގައި ހެއިޓީ ވަނީ ފުނޑުފުނޑު ވެފަ އެވެ. ތޫފާނުގެ ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރަ އަދި ބޮޑެތި ރާޅުތަކުގައި ހެއިޓީގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވެސް ވަނީ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގެއްލުންތައް ލިބިފަ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 4
ތޫފާނުގައި ހެއިޓީ ދެކުނުގެ 90 ޕަސެންޓް ބިމާހަމަވެފައި

ޕޯޓް-އައު-ޕްރިންސް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބާރުގަދަ ތޫފާން މެތިއު ހެއިޓީ އަށް އަރާ އެ ގައުމުގެ ދެކުނުގެ 90 ޕަސެންޓް ބިމާހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ވެސް ކުރިމަތިނުވާހާ ބާރުގަދަ މި ތޫފާނުގައި ކެރީބިއަންގެ ފަގީރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެއިޓީން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 900 މީހުން މިހާތަނަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
ހެއިޓީ އަށް އެރި ތޫފާނުގައި 800 މީހުން މަރު

ޕޯޓް-އައު-ޕްރިންސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ހެއިޓީ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް އަރައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
ހެއިޓީއަށް އެރި ތޫފާނުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

ޕޯޓް-އައު-ޕްރިންސް (އޮކްޓޯބަރު 7) - ހެއިޓީ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ ބައެއް ސިޓީތައް އެކުގައި ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި އެވެ.