13 ޖުލައި

July 13, 2019 33
މިފްކޯގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، މި އަހަރާ ހަމައަށް އެސްޓީއޯ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 8
އެސްޓީއޯއިން ހިލަވެލި ނުގެންނަނީ ފުރުސަތު ނުދީގެން

އެސްޓީއޯއިން ކުރިން އެތެރެކުރަމުން އައި ދެ ބާވަތް ކަމަށްވާ ހިލަޔާއި ހިލަވެލި އެތެރެ ކުރުން ހުއްޓާލީ ބަލްކްކޮށް ގެނެސް، ޕެކްކޮށްގެން ވިއްކަން ކުރީ ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދީގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 22
ބޭނުންނުވާ ބޭސްތަކެއް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކުރި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ނުވާ ބޭސްތަކެއް، ބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

July 03, 2019 20
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ އެއްބަސްވުން އެންމެ ފަހުން އުވާލަނީ

އެމެރިކާގެ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވާ ކާލްސަން ގްރޫޕްގެ ރެޑިސަން ހޮޓެލްސްއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ "ރެޑިސަން ބްލޫ...

27 ޖޫން

June 27, 2019 12
އެސްޓީއޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ 800 މިލިއަން ނުދައްކާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ފެނަކަ އިން އެސްޓީއޯ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ 800 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 33
މިފްކޯ އަށް މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި މިފްކޯ އަށް، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު 839 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 17, 2019 33
ޝިޕިން ވިޔަފާރިއަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ

ޝިޕިން ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އެސްޓީއޯ ވަދެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އިން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ރޭ...

09 މެއި

May 09, 2019 9
އާންމުކޮށް ބިސް ގެންނަން ވިސްނަން: އެސްޓީއޯ

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކަށް ހާއްސަކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ބިސް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމުކޮށް ވެސް ބިހުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 28
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ނުއަގުގައި ވިއްކާލަން ޖެހިފައި!

އެސްޓީއޯއިން 2011 ވަނަ އަހަރު އަޅަން ފެށި 250 އެނދުގެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުޓިފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެ މަސައްކަތް ނުނިމި، ދިގުލައިގެން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ހޮޓާ ވިއްކާލަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 4
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯ އަށް ލިބުނު ފައިދާ 103 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 6
މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ކާޑުވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
އުވާލީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކުންފުނިތައް: އަމްރު

އުވާލި ކުންފުނިތަކަކީ މިހާރު އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް ނުހިންގާ ކުންފުނިތައް ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 1
އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 24
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 16
2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެސްޓީއޯ އިން ކޯޓަށް

އެސްޓީއޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 34
އެއް އަގެއްގައި ކާޑު ވިއްކަން އެސްޓީއޯ އިން ނާލު ދެނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެއް އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި،...

February 10, 2019 13
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ގަންނަން ބޭރުގެ ހަތަރު ފަރާތެއް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ އިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮޓާ ގަންނަން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ހަތަރު ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 21
ހޮޓާ ވިއްކާލަނީ ކޭޝްފްލޯ ރަނގަޅުކުރަން: އަމްރު

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ ހޮޓާ ވިއްކާލަނީ ކުންފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހަސަން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 12
އެސްޓީއޯ އިން މިފްކޯއަށް 154 މިލިއަން ހޭދަކުރި

އެސްޓީއޯ އިން މިފްކޯއަށް މިހާތަނަށް 154 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 8
މިފްކޯ ދޫކޮށްލެވޭނީ ފައިދާވާން ފެށުމުން: އަމްރު

މިފްކޯ ދޫކޮށްލެވޭނީ އެ ކުންފުނިން ފައިދާވާން ފެށުމުން ކަމަށާއި އެއީ ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 09, 2018 59
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު އެސްޓީއޯ އާ ފެށުމަކަށް!

ސަރުކާރުގެ 82 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް ލިބޭ ފައިދާ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ ދަށަށެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ 53 އަހަރުގެ ދިގު...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 39
ކާޑު ގުދަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތައް މިހާރު ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 11
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތެރި ކުރެވުނު: އަމްރު

މާލޭ އިއްޔެ ފެން ބޮޑުވެ، އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތަކަށް ފެން ވަން ނަމަވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 34
ސަރުކާރުގެ ތިން ކުންފުންޏަކަށް އެމްޑީން ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރުގެ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ތިން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.