18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 24
ޕީޖީގެ ނިންމުންތަކަށް މަޖިލީހުން ބަސް ކިޔަނީތަ؟

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވުމުން މި ސަރުކާރުގައި ފެންމަތިވި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާނެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 18
ބައެއްކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ޝިފާގެމައްސަލަ ފޮނުވާލައިފި

މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދުނުތާ ދޮޅު މަސް ފަހުން، އެ މައްސަލަ އަނބުރާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 21
ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތެއް ފެންނާނެ: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ހިމެނޭ ގޮތުން، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތު ފެންނަ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 8
"ވާނުވާ" ލާޒިމް ކަމަށް މާނަ ކުރުމަކީ ހެއްވާ ކަމެއް

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރަން ލާޒިމްވާ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު މާނަކުރުމުން ހެއްވާ ނަތީޖާތަކެއް ނިކުމެދާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ވެންޓިލޭޓަރުމައްސަލަ މުރާޖައާކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަންނަަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައި ވާތީ އެ ނިންމުން މުރާޖައާކުރަން އެދެން އެންގުމަށް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 30
މަހެއް ވީއިރު ވެސް ޝިފާގެ ދައުވާ ބަލައެއްނުގަނޭ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކުރަން ފޮނުވިތާ މަހެއް ވީ އިރު ވެސް އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 16
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދޭން އެދެފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް...

October 25, 2020 6
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް ޝަރީއަތެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް ހިއަރިންއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 6
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ ޝިފާގެ ފައިލެއް ނުބަލަން: ޝަމީމް

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކޮށްދޭން އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ...

October 21, 2020 10
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލައިގެ ޚިލާފު މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން 200 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމާ މެދުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 17
ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިން ކަމުގެ ހެކި ހުރި: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިން ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް...

October 20, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރު ކޭސްގައި ޕީޖީން ދައްކަނީ ބަހަނާ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް...

October 20, 2020 48
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރާނެ ހެއްކެއް ނެތް

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މައްސަލައިގައި ދެން ތުހުމަތުކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 12
ޝިފާގެ މައްސަލަ ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން: ޕީޖީ އޮފީސް

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކުރުމުގެ މައްސަލަ އަދި ވެސް ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން ކަމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގުކުރަން ދަތިވާ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ގާނޫނީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓޯޗާގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ އާ މެމްބަރުން، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން ޝަމީމާއެކު އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ޒިޔާދާގެ މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމަކީ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 2
ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުން

ދަށު ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ހާޒިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 9
ގާނޫން އަސާސީން އުފެއްދި އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމަކީ ޕީޖީ

ނުުހައްގު ދައުވާ އާއި ބޭއިންސާފުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، ގާނޫނު އަސާސީން އުފެއްދި އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި މުހިއްމު މަގާމަކީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ކަމަށް، އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 12
ހެލްތުގެ ޚިޔާނާތް: އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ އެކު މި ހަފުތާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ގުޅިފައިވާ ތަހުގީގެއް ކުރަންޏާ ޕީޖީއަށް އަންގަން އެދެފި

ތަހުގީގީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން "ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން"އެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ އެކަން ޕްރޮސެކިއުޓާޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސަލާމުކަމަށް އެކަން ގެންނަން އެ އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 8
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ ބާރު ހިފާނަން

ގެވެށި އަނިޔާ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، އެ ކުށަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގާނޫނީ ބާރު ހިފާނެ ކަމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 23
ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާތައް ބާތިލް: އަބްދުއްރަހީމް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
މައުލޫމާތު ލިބުމުން މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރާނަން:ޝަމީމް

ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތަށް މާލީ ބަޔާން އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވަނީ ބައެއް މައުލޫމާތު ނުލިބިގެން ކަމަށާއި އެ މައުލޫމާތުތައް ލިބުމުން މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 10
"މާލީ އިދާރާތަކުން ޚިޔާނާތަށް ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރި"

ނުބައި ނިޔަތަކާ އެކު މާލީ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ހިންގައިދޭން ކަންކަން ތަރުތީބުކުރި ކަން ތަހުގީގުން މިހާތަނަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި ތުހުމަތު...

July 22, 2020 26
30 މީހެއްގެ މައްސަލަ ބާރަށް ކުރިއަށްދޭ: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހެއްގެ ތަހުގީގު ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތައް ލިބުމާ އެކު...