01 ޖުލައި

July 01, 2020 22
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ:ތަހުގީގު ހިނގިގޮތް ޕީޖީ ބަލަނީ

ސަފާރީއެއްގައި ބޭރު އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ އާއި އިތުރު ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބައްލަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 20
ނުރައްކާތެރި ބަޔަކު ދޫވުން: ކޮން ބައެއްގެ އިހުމާލެއް؟

ދުރާލައި ރޭވީ "ލޭގެ ކަމެއް" ހިންގާށެވެ. ޖެހިލުމެއް ނެތި ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސަަރަހައްދަކުން ތިން މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލީ އެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ދިފާއުގައި އެ ހަމަލާ އަމާޒުކުރީ ޓޫރިސްޓުންތަކަކަށެވެ. ސައިކަލްތަކެއްގައި ގޮސް ވަޅި ހަރައި ފިލީ އެވެ. އެ ތިން މީހުން މަރުން ސަލާމަތްވި ނަމަވެސް...

21 ޖޫން

June 21, 2020 25
ހިޔާނާތުގެ ވަކި މައްސަލައެއް ނުބާލާކަށް ނާންގަން: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބަލަައި ދޫކޮށްލަން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 12
އެންމެ ގިނައިން ކުރީ ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާ

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ދައުވާކުރީ ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 16, 2020 8
ރޭޕްގެތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދު އިތުރުކުރަން އެެދެނީ

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަލުން އެދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 29
ދައުވާއަކީ އަޑު ކަނޑުވާލުމުގެ ސިލްސިލާއެއް: މުއިއްޒު

ހައުސިިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވައިލުމުން ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މީހުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 76
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2020 19
ރޭޕް ކޭސް: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ޕޮލިސް...

11 ޖޫން

June 11, 2020 12
"ވާނުވާ" ލާޒިމްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ލާޒިމްވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 57
ނަޝީދަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމަށް އެމްޑީޕީގެ އެހެން މެމްބަރުންތަކެއް...

June 08, 2020 13
"މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކުން" ޕީޖީ އާއި އޭޖީގެ ގުޅުން

އެއީ ކޮން ބައްދަލުވުމެއްކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެން ޝަމީމާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުގެ މެދުގައި ކުރިންސުރެ އޮތް ގުޅުން، ޝަމީމްގެ...

07 ޖޫން

June 07, 2020 9
ގަވާއިދު ނުހެދުމުން ޕީޖީގެ އެންގުމެއް އެޗްއާރުސީއެމަށް!

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަހުގީގު ކުރުމާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދު ނުހަދައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ތިން އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާތީ، އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގަވާއިދު ނިންމަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން ޝަމީމް އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
"ދައުވާ ކުރާނެ މީހުންނާއި އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ޕީޖީން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ދައުވާ އުފުލާއިރު ދައުވާ ކުރާނެ ގޮތާއި މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އިން ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެހެން ބައެއްގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް، ޕީޖީ ހުސަން ޝަމީމް މިއަދު...

22 މެއި

May 22, 2020 2
ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ޝަރީއަތް ކުރެވެންޖެހޭ

ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، ފަސޭހައިން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 15
ބޮޑެތި ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ޕީޖީ އަންގަވައިފި

ޓެރަރިޒަމާއި ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުތަކުގެ ހޯދުންތައް ގަވާއިދުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލާ ހިއްސާ ކުރަމުން ގެންދަން ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 13
ހަމަލާދިން މީހުން ދޫވީ ދައުވާ ނުކުރުމުން: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުރެވޭ އަށް މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައުވާ ނުކުރުމުން ކަމަށް ފުލުހުން މިިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 56
ޕީޖީގެ އިންޒާރު: ތެދު މައުލޫމާތު ދީ، ނޫނީ ޖަލަށް ދޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ތެދު މައުލޫމާތު ނުދޭތީ، އޭނާއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 6
ހަމަލާދިން މީހުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ރ. އިންނަމާދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު އެ ރަށު ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 14
އެންގުމާ ހިލާފުވާ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވާކުރާނެ

ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 15
ޒިިޔާދާގެ މައްސަލާގައި ޕީޖީ ޝަމީމް އަމިއްލަ އަށް ކޯޓަށް

ޖިިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އަމިއްލަ އަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެން ހައި ކޯޓުގައިި އިއްޔެ ވަކާލާތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 25
އިޓަލީ މީހާގެ ތަހުގީގުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި:ޕީޖީ

ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ ވައިރަސް އެރި ސަބަބު ކަމަށް ބެލެވޭ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 6
ކަރަންޓީންކުރާ މީހުން ބޭރަށް ނުކުތުމަކީ ކުށެއް: ޕީޖީ

ކަރަންޓީންކޮށް ނުވަތަ އެކަހެރި ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އުސޫލާ ޚިލާފަށް އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 28
"ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން"

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.