26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 22
ޕީއެންސީގެ ރައީސަކީ އަދުރޭ، 4 ނައިބުން ހޮވައިފި

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ރައީސަކަށް އެ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސްކަން ވެސް ކުރެއްވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އައްޔަންކޮށް، ޕާޓީގެ ނައިބުންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބޭފުޅަކު މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 88
ޕީޕީއެމް ނިގުޅައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ "އައިޑެންޓިޓީ ނިގުޅައިގަތުމަށް" ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޑިމޮކްރަސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ރަޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްބަސެޑަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 19
ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުން މިސަރަހައްދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 37
މުންދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 5
ޖަމީލާ، ހަމްދޫން، މުންދު ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ތިން ގައުމަކަށް މިއަދު ސަފީރުން އައްޔަން ކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 3
އަޒްލީނާއި މުންދުއަށް ރުހުން ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދަށާއި ރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 2
ޖަޕާންގެ ސަފީރު ކަމަށް މުންދު ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި

ރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.