16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 43
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު އިބްރާ އާއި އަލީ އާޒިމްގެ ކޯޅުމެއް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް، އެ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ޕާލަމެންްޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމަށް ކުރި ތުހުމަތާ އެކު ދެ ބޭފުޅުންގެ ވަރުގަދަ ކޯޅުމެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 34
މަންދު ކޮލެޖާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް

މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލު (އެމްއީއެސް) ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ އެއްބަސްވުވާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ބަދަލު ހޯދަން ސިވިލްކޯޓުގައި ދައުވާކުރުމުން، ބަދަލު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 41
ބަދަލު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިބްރާގެ ނުރުހުން!

މަންދު ކޮލެޖު ހިންގި އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް އަތުލި މައްސަލައިގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު، އެ ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 34
ހަމަލާދިނީ އިލްމު ފަތުރަން ހުރަސްއަޅަން: މަންދު ކޮލެޖް

މަންދު ކޮލެޖަށް ހަމަލާ ދިނީ ރާއްޖޭގައި އިިލްމު ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަން އުޅޭ ބަޔަކު ކަމަށާއި އެކަން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 70
ހާޝިމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ފެށުމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް މަގާމުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

January 22, 2019 21
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަކިކުރަން ޕެޓިޝަނެއް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 22, 2019 98
މަންދު ކޮލެޖްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މަޖީދީމަގުގައި ހިންގަވާ މަންދު ކޮލެޖުގެ މައި ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ރޭ ތަޅާލައިފި އެވެ. މަންދު ކޮލެޖުގެ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 82
އިބްރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

January 20, 2019 45
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާއިރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ: ޖަމީލް

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ލާދީނީ ވާހަކަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ފުލުހުން ނާޅާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
މަންދު ކޮލެޖުން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަންދު ކޮލެޖުން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 63
ނަޝީދާއި ހަސަން ފެޔަށް ޖެހިލަން އިބްރާ ގޮވާލައިފި

ޕްރައިމަރީ ނިމެންދެން އެމްޑީޕީގެ އޮފީހާ ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފަށް، އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 1
ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

އޭލެވެލް ހަދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނު ފީ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ސީއެޗްއެސްސީގެ އާޓްސް ސްޓްރީމްގައި ތައުލީމް ހާސިލު ކުރަމުން އަންނަ 10 ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 3
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 52
އެ ގުރުބާނީއަށް 10 އަހަރު! ހާލަތު ކުރީގެ މާޒީއަށް!

ސިފައިންގެ އަނިޔާ އާއި ބަޑިޖެހުމުގައި އެތައް ދިވެހިން މަރުވި ދުވަހެވެ. ޖަލުގެ އަނިޔާގެ ވާހަކަ އަކީ ހަގީގަތެއްކަން މުޅި ރާއްޖެ ހެކިވި ދުވަހެވެ. ބާރުގަދަ ސަރުކާރެއް ރޫރޫއަޅައިގެން ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ދުވަހެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 19، 2003 ދިވެހިންނަށް ގެނެސްދިނީ ޖަލުގައި އޮހޮރުވާލި ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއްގެ ލޭގެ ހާދިސާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ....

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 51
މަތީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމަށް އިބްރާ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގައި ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަންދު ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.