23 ޖުލައި

July 23, 2019 29
ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރަކަށް ޖާބިރު ހަމަޖައްސައިފި

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރަކަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިރޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 37
ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މުއާޒު ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހުންނެވި އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން މިއަދުު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 37
މުއާޒަށް މަންފާތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް ޔާމީންގެ ތުހުމަތު!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސެޕްޓެމްބަރު، 28، 2015 ގައި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ގޮއްވާލުމަކީ ޑްރާމާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ޔާމީން ރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 23
މުއާ، ޔާމީނާ ދެކޮޅުވީ އަދީބާ ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު؟

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނެވީ، ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

December 27, 2018 37
މުއާޒް ދެއްކީ ރޯބުހުތާން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޕީޕީއެމް

"ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުކޮޅު ގޮވުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މީޑިއާގައި މިރޭ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 148
މުއާޒު ކުއްލިއަކަށް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދިފާއުކުރެއްވުމުގައި މިދިއަ ފަސް އަހަރު ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު އިބްރާޙިމް މުއާޒު އަލީ ކުއްލިއަކަށް އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅުވެ، "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުކޮޅު ގޮވުމުގެ ހާދިސާގައި އެހެން ވާހަކަތަކެއް މިރޭ ދައްކަވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 25
ނާޒިމްގެ ވާހަކަތައް މުއާޒު ދޮގުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ނުހައްގުން ޖަލަށް ލައި އަނިޔާ ދިނުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސީދާ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކައް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 65
ރައީސް ޔާމީން، އާރަށު "ގެކޮޅު" ނުގެންދަވާނެ: މުއާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގެ ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާނީ، އާރަށުގައި ހެދި "ގެކޮޅު" ހިފައިގެން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފާޑުކިއުންތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 16
މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެންނަން ނާންގާ

މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ފުރުސަތު ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 31, 2018 8
"ރައީސްގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ވަނީ ފުރުސަތުދީފައި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ދާދި ފަހުން ފުރުސަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 50
ރައީސް ޔާމީން ނުފިއްލަވާނެ: ތަރުޖަމާނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުން އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިރޭ ދޮގު...

October 17, 2018 13
އިބޫގެ ވޯޓުތައް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގައިފި

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ލިބުނު ވޯޓަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު ކަމަށް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 33
އީސީގެ މެންބަރުންނަށް ވަގަށް ގޮވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވަގަށް ގޮވި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 20
މުއާޒަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 03, 2018 30
ދޮގު ހެދި ކަމަށް ވިދާޅުވާން ޖެހޭނީ ގަވަރުނަރު:މުއާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް، އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 65
ރައީސްގެ މައްސަލަ އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ނަގާފައި: މުއާޒު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ތުހުމަތުކޮށް ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެމްއެމްއޭ އިން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ވެސް އެހެންވެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 8
ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާލާކަން އެނގިފައެއް ނެތް: އަރުޝީފް

ބައެއް އޮފީސްތަކުން ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ގައުމީ އަރުޝީފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 32
މުހިންމު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތައެއްނުލާނެ: މުއާޒް

ބައެއް އޮފީސްތަކުން ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އަޑު އިވެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވުމުން ސަރުކާރުން އެއަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 17
ހޯމަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ބަންދު، ސަރުކާރު ބަންދެއް ނޫން

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތީ، ޖެހިގެން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދެއް ނުވާނެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 22
ރައީސާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ވޯޓަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީ، މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އެ މަނިކުފާނުގެ އިންތިޚާބީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 64
"ރައީސް، ރިލްވާންގެ މަރު ސާބިތުކުރެއްވީއެއް ނޫން"

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ މަނިކުފާނު ރިލްވާންގެ މަރު ސާބިތު ކުރެއްވުން ނޫން ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 3
މާލީ ބަޔާނުގެ ފޯމެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ނުގެންނަން:އޮޑިޓް

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ފޯމެޓަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 22
ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ވަރަށް އަވަހަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 38
އާދިއްތަ އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

July 27, 2018 133
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ސިއްރު ފެންފުށީގެ "ގެލެރީ" ގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.