17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 18
މޮރިޝަސްގެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭނެ: ރާއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ އިގްތިސާދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދާއި ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ބައުންޑަރީ ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ޓްރައިބިއުނަލް (އިޓްލޮސް) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް އެ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި އެކަމުގައި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 46
މޮރިޝަސް އިން އުޅެނީ އެހެން މަގްސަދެއްގައި: އޭޖީ

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ އިގްތިސާދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދާއި ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ބައުންޑަރީ ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ޓްރައިބިއުނަލް (އިޓްލޮސް) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅެނީ އިމުގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއާ ޚިލާފެއް އުފެދިގެން ނޫން ކަމަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެއްޓުން ޑީޖޭއޭ އަށް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި އިސްލާހުތަކުގައި، މަރުކަޒީކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ އިދާރާއެއް ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައި ވާތީ އެ އިދާރާ އަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
އަބުރުގެ ބިލުން މީޑިއާތަކަށް ބިރެއް ނެތް: އޭޖީ އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ، އަބުރާ ބެހުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭ ބިލުން ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް ބިރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 51
ދައުލަތުން އެދެނީ ބަދަލު ނަގައިދޭވަރު ލިމިޓްކުރަން

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގައިދެވެނީ އެެއް އަހަރު ދުވަހަށްވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމްކޯޓްގައި ދައުލަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުން ބައެއް ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 7
މައުލޫމާތަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިިޔާރު: އޭޖީ

މައުލޫމާތަކީ މި ޒަމާނުގައި އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރު ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 9
ގާނޫން އަސާސީން އުފެއްދި އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމަކީ ޕީޖީ

ނުުހައްގު ދައުވާ އާއި ބޭއިންސާފުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، ގާނޫނު އަސާސީން އުފެއްދި އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި މުހިއްމު މަގާމަކީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ކަމަށް، އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 15
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަންހެން ގާޒީއެއް: އޭޖީގެ ތައުރީފް

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ގާޒީއަކު އައްޔަން ކުރުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގައި ތާރީޚީ ނިންމުމެއް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 16
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ކުށްތަކެއް ހިމެނުމަށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 14
ހައްގުތައް ދަމަހައްޓަންވީ ވެރިން ހެޔޮއެދިގެން: އޭޖީ

ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފައިވާ މި ނިޒާމުގައި ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އޭރަކު ތިއްބަވާ ވެރިންގެ ހެޔޮކަމުން ކުރާ ކަމަކަށް ވުރެން ހެޔޮއެދިގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން 40 އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 13
"މުހިންމު ބައްދަލުވުމަކުން" ޕީޖީ އާއި އޭޖީގެ ގުޅުން

އެއީ ކޮން ބައްދަލުވުމެއްކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެން ޝަމީމާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުގެ މެދުގައި ކުރިންސުރެ އޮތް ގުޅުން، ޝަމީމްގެ ފޭސްބުކުން މިއަދު ދައްކައިދެއްވީ "ވަރަށް މުހިންމު ބައްދަލުވުކަށް ފަހު ގެއަށް އެނބުރި ދަނީ" ކަމަށް ލިއުއްވަމުންނެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 24
އޭޖީގެ ބަސް، މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް ބަދަލުދޭ ގޮތަށް ހަވާލުކުރަން އެންގުމަކީ ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން ނޫން ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 57
ގެއިން ނެރުންފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ބިލެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގައި، ބޯހިޔާވަހި ކަމާއި ވަޒީފާތައް ފަދަ އަސާސީ ކަންކަން ރައްކާތެރިކުރަން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 26
ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން އީދު ބަންދުގައި ޖަލްސާތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވެން ނެތިގެން، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ، ނިންމަން އަންނަ ފިތުރު އީދުގެ ބަންދުގައި ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 3
އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތް ބޭއްވުމަކީ ތާރީޚީ ބަދަލެއް:އޭޖީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިންކޮށް ފަށައި، އަދި ޓްވިޓާ އާއި ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް އެ ޝަރީއަތްތައް ލަައިވް ކުރަން އެ ކޯޓުން ނިންމުމުން އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު އެ ނިންމުމަށް މިއަދު ތައުރީފު ކުރަައްވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 5
ދައުރު އިތުރުކުރާ ބިލާ މެދު އޭޖީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ މެދު އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުގެ ލަފައަކަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެދެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 6
ލޯކަލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބިލް ބަލައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި، މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ނުބޭއްވި ލަސްވާތީ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައިވާ "ސަންސެޓް ބިލް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 15
ގާނޫނުއަސާސީގައި އަތްނުލައި މިކަން ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިހާރު އޮތް ކައުންސިލްތަކުގެ މުއްދަތު، ޖޫން 3، 2020 ގައި ހަމަވާނެ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވަނީ، މެއި 3، ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ. އެކަމަކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައި އޮތް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވާން، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި އަޅަމުން އަންނަ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 13
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ހުރަހެއް ނެތް: އޭޖީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތަސް، ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.