10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 23
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން އެއްބަހެއް ނުވަން

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އެކި ދުވަސްމަތިން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 3
އިބްތިހާލުގެ ހަނދާނުގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލުގެ ހަނދާނުގައި ގުރްއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ޗައިލްޑް އެބިއުސް ޕްރިވެންޝަން ސޮސައިޓީ (ކެޕްސް) ން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު ކަށަވަރުކުރަން ބަޖެޓް ދޭނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަން ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 27
އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ: އިބްތިހާލު މަރައެއްނުލަން

ވ. ރަކީދޫ ގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ވާހަކަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، އިބްތިހާލް މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 50
ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްގެން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 19
އިބްތިހާލްގެ މައްސަލަ ގާޒީ ހައިލަމަކަށް ނުބެލޭނެ: ޕީޖީ

ވ. ރަކީދޫގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު ހައިލަމާ ހަވާލުކުރުމުން، އެއީ ހައިލަމްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 7
އާފިޔާ އަތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އާފިޔާގެ މަންމަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 13
އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްގައި މަރުވި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 51
އާފިޔާގެ ރުޅިވެރި ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑު: ޑރ. ނާޒް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދަކީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ހުރެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް ކޯޓުގައި މިއަދު...

09 މާޗް

March 09, 2017 5
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ކޮމާންޑަރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން އެނގޭއިރު ވެސް ވ. އަތޮޅުގެ އޭރުގެ އެކްޓިން ކޮމާންޑަރު އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައި، އޭނާ އުޅުނީ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
އިހުމާލުވި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 9
"އިބްތިހާލް މަރުވި ސަބަބު ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ދަތި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ނެތުމުން އޭނާގެ މަރުގެ އަސްލު ސަބަބު ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެނުގަނެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 6
އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ އެކަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް: ކޯޓު

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަހުމަދު ޝުޒާދު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 17
އިބްތިހާލް މަރާލީ ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން: ޑޮކްޓަރު

ވ. ރަކީދޫ މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލީ ނޭވާ ހާސްކޮށްގެންލައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އިބްތިހާލް ބެލި ޑޮކްޓަރު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ!

އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 11
"އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމެއް ކުރިއަކުން ނޭނގޭ"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ޝަކީބް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 6
ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ޝަކީބް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ޝަކީބު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 14
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރިކަން އެނގޭ، ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ވެސް، އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
އިބްތިހާލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 4
"އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އޮތީ ނިމިފައި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު...

January 19, 2017 20
ދައުވާތަކާ އެކު ނިޒާމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

އަނިޔާ ތަހައްމަލްކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވެދިޔަ އިރު ވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ނުކުރެވުމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ފެއިލްވުމެކެވެ....