19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 12
އާފިޔާގެ ފިރިމީހާ ކިޔައިދިނީ އިބްތިހާލްގެ ނިކަމެތިކަން

ކާން ނުދީ އެތައް އިރެއް ވަންދެން ބެހެއްޓުމާއި ތަންތަނަށް ތަދުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވެސް އިބްތިހާލްގެ ފަރާތުން ލިބެމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ، އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އާފިޔާއާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ މިއަދު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 2
އިބްތިހާލްގެ މަރު: ހުކުމް އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިިޔާކޮށް، މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިން ގެންނަން އެންމެ ފަހު ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައި، އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 4
އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ހުކުމް މި މަހު އިއްވަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އެންމެ ފަހު އަޑުއެހުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން ނިންމައި، އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިމަހު އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 41
އިބްތިހާލްގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅު ގާތް އަވަށްޓެރިޔާގެ ދުލުން

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކޮޅު އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އަވަށްޓެރިޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ސިފަކޮށްދީފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
އިބްތިހާލްގެ މަރު: މިއަދު ހެކިބަސް ނެގޭ ގޮތެއް ނުވި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް، މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސް ނެގޭ ގޮތް ނުވެ، އެހެން ދުވަހަކަށް ހެކިބަސް ނެގުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 3
ރަކީދޫ ސްކޫލަށް ދޭންވީ އިބްތިހާލްގެ ނަން: ނަޝީދު

ވ. ރަކީދޫގައި ސްކޫލެއް ހަދައިފި ނަމަ، އެ ސްކޫލަށް ނަން ދޭން އެކަށީގެންވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި އެ ރަށު ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ނަމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 2
އިބްތިހާލްގެ ގައިގައި ދުވަސްވީ ލަކުނުތައް ވެސް ހުރި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ލަކުނުތަކެއް ވެސް ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 8
އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ، ވަކީލެއް ބޭނުމެއް ނޫން

ވ. ރަކީދޫގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީ، ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގައި ބަދަލުވެ، ވަކީލަކާ ނުލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 23
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން އެއްބަހެއް ނުވަން

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އެކި ދުވަސްމަތިން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 3
އިބްތިހާލުގެ ހަނދާނުގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލުގެ ހަނދާނުގައި ގުރްއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ޗައިލްޑް އެބިއުސް ޕްރިވެންޝަން ސޮސައިޓީ (ކެޕްސް) ން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު ކަށަވަރުކުރަން ބަޖެޓް ދޭނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަން ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 27
އާފިޔާގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ: އިބްތިހާލު މަރައެއްނުލަން

ވ. ރަކީދޫ ގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ވާހަކަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، އިބްތިހާލް މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 50
ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްގެން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 19
އިބްތިހާލްގެ މައްސަލަ ގާޒީ ހައިލަމަކަށް ނުބެލޭނެ: ޕީޖީ

ވ. ރަކީދޫގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ބެލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު ހައިލަމާ ހަވާލުކުރުމުން، އެއީ ހައިލަމްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 7
އާފިޔާ އަތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އާފިޔާގެ މަންމަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 13
އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްގައި މަރުވި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 51
އާފިޔާގެ ރުޅިވެރި ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑު: ޑރ. ނާޒް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދަކީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ހުރެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް ކޯޓުގައި މިއަދު...

09 މާޗް

March 09, 2017 5
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ކޮމާންޑަރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން އެނގޭއިރު ވެސް ވ. އަތޮޅުގެ އޭރުގެ އެކްޓިން ކޮމާންޑަރު އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައި، އޭނާ އުޅުނީ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
އިހުމާލުވި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 9
"އިބްތިހާލް މަރުވި ސަބަބު ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ދަތި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ނެތުމުން އޭނާގެ މަރުގެ އަސްލު ސަބަބު ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެނުގަނެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.