26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 16
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 94
ރޮހިންޖާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ވަކީލަކަށް އަމާލް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމައި އެކަމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލަކަށް އަމާލް ކްލޫނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ރޮހިންޖާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ހޭގު (ޖެނުއަރީ 23) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އދ.ގެ ކޯޓުން މިއަންމާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 8
މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި

ދަ ހޭގް (ޑިސެމްބަރު 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ދިން އަނިޔާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީޖޭ) ގައި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
އިންޑިއާގެ ޖާސޫސްއަށް ކޮންސިއުލާ ޚިދުމަތްދޭން އަންގައިފި

ދަ ހޭގް (ޖުލައި 18) - ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު، ޕާކިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ހުރި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ކުލްބުޝާން ޖަދާވްގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކޮށް އޭނާއަށް އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މައްޗަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީޖޭ) އިން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ގުދުސްއަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ފަލަސްތީނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 2
ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން އައިސީޖޭއިން ގޮވާލައިފި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ތިބި ދިވެހި ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮން ޖޫރިސްޓް (އައިސީޖޭ) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އެމެރިކާ ގޮވައިގެން އީރާނުން އދ.ގެ މަތީ ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓްތައް ތެހެރާނުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ތެހެރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.