23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 20
ޓީބީ ކްލިނިކް ތެރެއިން ގައިދީއަކު ފިލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހަކު ހެލްތް ސްކްރީނިން އަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓީބީ ކްލިނިކް ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ފިލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 10
މާބަނޑުމީހާ ސަލާމަތްކުރަން ނަރުހުން ލޭ ދީފި

މާ ގިނައިން ލޭ އަންނާތީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރަން، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަސް ނަރުހަކާއި އާންމު މުވައްޒަފަކު، ކުއްލި ހާލަތުގައި ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކަށް ފަހު، ކެތު ލެބް މަތީ ހަރުފަތަށް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގާއިމްކުރި ކެތު ލެބުން މިހާތަނަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ދެން އޮތީ...

January 19, 2020 5
ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވި ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ދެނެގަންނަން ޓެސްޓުތައް ހަދައި، ފަރުވާ ދީ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 13
ނޭވާ ހޮޅިން އަނެއްކާވެސް ބުރުގާ ޕިނެއް

ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިން އަނގައަށް ލައިގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނޭވާ ހޮޅީގައި ތާށިވެ ދެން އުފުލަންޖެހެނީ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެކެވެ. އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ހީވިއަސް މިއީ ޑޮކްޓަރުން ބުނާގޮތުން ނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ކަމެކެވެ. ރޭ ވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ވެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 5
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުކުރެވޭ 3 ވަނަ މީހެއްގެ ޓެސްޓުހަދަނީ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތިން ވަނަ މީހަކު ފެނިގެން ޓެސްޓު ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 13, 2020 22
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިގެން އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުތައް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 51
ހިމަބިހި ޖެހުނީ ވެކްސިންނުދީ ހުރި 3އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް

ހިމަ ބިހި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ދާދި ފަހުން ފެނުނީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، އެ ކުއްޖާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 18
އައިޖީއެމްއެޗް އިންޑިއާ އިން އެކްރެޑިޓް ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި ސިއްހީ ހިދުމަތާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާ އިދާރާ އާއި ލެބޯޓްރީތަކުގެ ފެންވަރު ވަަަޒަންކުރާ އިދާރާ އިން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަށް އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 14
ޑރ. ފަތުހުﷲއާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް

މޫނާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމާއި ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އައިބުތަކާއި އުފެދުމުގައި ހުންނަ އައިބުތައް ފިލުވަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދުމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަވި ފުރަތަމަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 5
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކައްޕިގެ ހާލު ސީރިއަސް

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އެކްސިޑެންޓު ހިނގި އިރު ލޯންޗު ދުއްވަން އިން ކައްޕި މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 7
މައުމޫން، ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 32
މައުމޫން، އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ރޭ ފަތިހު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 34
ވޮލެޓް ފޭރެން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ މީހެއްގެ ވޮލެޓް ފޭރިގަތުމަށް އޭނާ އަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 56
ދަރުމަވަންތައިގައި ހައިޑްރޯތެރަޕީއާ އެކު ކުރިއެރުން

ދަރުމަވަންތަ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ހައިޑްރޯތެރަޕީ ޕޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާ އެކު އެތަނުގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ޑިޕާޓްމެންޓަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 6
ސީލިންގު ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދަނީ ބަލަމުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގެ ވެއިޓިން އޭރިއާގެ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 17
ސީލިންގު ބައެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 14
ރާއްޖޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ހިދުމަތް ފަށަން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ އަށް

ގއ. ވިލިނގިލިީގައި އިއްޔެ ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ބޭނުންވާތީ މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 31
އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ދިވެއްސަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިން ނޭވާ ހޮޅިއަށް، ސަމާލުވޭ!

ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިނެއް ދިރުވާލައިގެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ބާއޭ ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ކިތަންމެ އާދައިގެ ކަމެކޭ ހީވި ނަމަވެސް، އެތެރެ ހަށީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީގެ ބަހުން ނަމަ މިއީ ފުރާނައަށް ވެސް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިން އަނގަޔަށް ލައިގެން އުޅެނިކޮށް، ދިރުވާލެވިގެން މި ފަހަކުން ގިނަ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 19
ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮޮސް ޓެސްޓްތަކެއް ހަދައިިފި

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިއްޔެ ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްުޔޫމު މިއަދު ހެނދުނު އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް...

November 29, 2019
ކުޑަކުދިންގެ އަޑުއިވުން ޓެސްޓުކުރާ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ތުއްތު ކުދިންގެ އަޑު އިވުން ޓެސްޓުކުރާ މެޝިނެއް ރޮޓަރީ ކްލަބު އޮފް މާލެ އިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.