15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 28
ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނެ: ސައީދު

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުންޏަސް އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 22
އެމްޑީޕީން އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީއެއްނުކުރާނެ: ސައީދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބުނަސް، އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިތްވަރެއް އެމްޑީޕީގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީން ވަނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީ ނުކުރަން ބަޔަކަށް ވައުދުވެފައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 21
ފ. މަޝްރޫއު ނުފެށެނީ "ހެޔޮއެދޭމީހުން" ގިނަވީމަ

ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން އުޅުނު ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުފެށުނީ "ހެޔޮ އެދޭ މީހުން" ގިނަވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 26
ފިއްތުންތަކާ ހުރެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭ: ރައީސް

އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެ، ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ށ. ފުނަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 35
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ނިމިއްޖެ: ރައީސް

އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ފީސިބިލީ ސްޓަޑީ ނިމިފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 34
އައިހެވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން މިމަހު ނިމޭނެ

އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން އެ ތަނުގެ ފީސިބިލީ ސްޓަޑީ ވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 55
"ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 56 އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނެވިއްޖެ"

ޖުމްލަ އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުން ފަށާ 56 އިންވެސްޓްމަންޓެއް މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 29
އައިހަވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރު ބަޔަކަށް

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 22
އައިހަވަން މާސްޓަ ޕްލޭނަށް 10 ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފި

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމަށް 10 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 9
އައިހެވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ. އަތޮޅުގެ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަހައްދުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ އައިހެވަން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ ބިން މި އަހަރު ހިއްކަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ޗާޓު ބަދަލުވާ ފަދަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އައިހެވަން މަޝްރޫއު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މި އަހަރު ބިން ހިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.