10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 31
ގަވާއިދާހިލާފުވާ ބިދޭސީންނަށް އާ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ފޮނުވާލެވެންދެން ބައިތިއްބާނެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
އާގު ބޯޓަށް ނެގި ރެފިއުޖީން ބޯޓު ހައިޖެކްކޮށްފި

ޓްރިޕޮލީ (މާޗް 28) - ލީބިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އާގު ބޯޓަކަށް ނެގި ރެފިއުޖީންތަކެއް އެންމެ ފަހުން އެ ބޯޓު ހައިޖެކްކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 12
ވޯކްޕާމިޓް އާކުރަން ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކް ޕާމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ އާކުރާއިރު އިމިގްރޭޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށް މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 42
އަތުލައިގަތް 69 ބިދޭސީއަކު ގަވާއިދާ ހިލާފު

މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް 80 މީހުންގެ ތެރެއިން 69 ބިދޭސީންނަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ތިބި މީހުންކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 77
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 86
ގަވައިދާހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު ހަސަން (ހަނަފީ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 103
އިމިގްރޭޝަންގައި ޖަރީމާގެ ބޮޑެތި "ގޮށްތަކެއް"!

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަވައިދާ ހިލާފު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އާ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 215
ފަރުވާ ނުލިބި މަރު: ބިދޭސީންނަށް އެހެން ބިރެއް!

ހުން ގަދަކަމުން ކޮޅަށް ހުރެވޭވަރު ނުވިޔަސް ފިހާރައިގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން ނޫން ގޮތެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮބީރް ހުސެއިން އަށް ނެތީ އެވެ. އޭނާ ނުނިކުމެއްޖެ ނަމަ ސޭޓަކު ނެތިގެން ފިހާރަ ބަންދުކުރާނެ އެވެ. ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ އެ ރޯޅި އޭނާ އަށް ބާލާނެ ކަން ވެސް ކޮބީރަށް ޔަގީނެވެ. އެހެންވެ ޕެނަޑޯލް ކައިގެން ކެތްކުރުން ނޫން ގޮތެއް އޭނާ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 35
ކޮލަމް7: ކޮންޓްރޯލަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓަވިއު ޔަގީން!

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން މަސައްކަތު މީހުންނަށް ދުވަސްކޮޅަކަށް އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ލައިގަންނަނީ އެވެ؛ ސަރުކާރުން އިމިގްރޭޝަނަށް އާ ކޮންޓްރޯލަރެއް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރޮކެޓް ފޮނުވާލާނީ، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ކަން ގައިމެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
އާއިލާތައް ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެމެރިކާ އަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭން ކުޑަ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 3
އެމެރިކާ އަކީ ހިޖްރަކުރާ މީހުންގެ ކޭމްޕެއް ނޫން

އެމެރިކާއަކީ ހިޖްރަކުރާ މީހުންގެ ކޭމްޕަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 161
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަށް އުމަރުގެ ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއް

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅޭ ކަމަށާއި ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަރުކަށި ސިޔާސަތަކަށް އަމަލުކުރަން ނިންމައި އެ ސިޔާސަތު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 25
ޑީޕޯޓްކުރި ފިރިމީހާ ގެންނަން ކުރި ދައުވާ ކާމިޔާބެއްނުވި

ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ބިދޭސީއަކާ ދިވެހި އަންހެނަކު ކައިވެނިކޮށް، ފިރިމީހާގެ ޑީޕޯޓް ކެންސަލް ކުރަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 8
މުސާރަ ހޯދަން ޖޯން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފާޓް އޭނާ އަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭ...

October 30, 2017 43
މި ބަދަލާ އެކު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެކޮށްދީގެން މަހަކު އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދާ މީހުން އެބަ އުޅެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިކަމުގައި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 61
ބަންގާޅު މީހުންގެ މެޑިކަލް ދެން ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެ

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަ މަސައްކަތު މީހުން، ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު މެޑިކަލް ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 79
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

13 ޖޫން

June 13, 2017 28
ޖޯން 10 އަހަރަށް ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ޕާސްޕޯޓް ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓް 10 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ރޭ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 21
ޖޯންގެ ތިން ވަނަ މައްސަލަ ވެސް އޭނާއަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ

ޕާސްޕޯޓް ނެތި ހުޅުމާލޭގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓްގެ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ވަނަ މައްސަލައެއްގައި ވެސް ޖޯންއާ އެއްކޮޅަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 6
ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލަތައް އޮންލައިކޮށް ހުށަހަޅަނީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ފުލުހުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ

17 މެއި

May 17, 2017 5
ޖޯންއަށް ފައިސާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެނިކޮށް ހުޅުމާލެ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރީގެ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ދިން ފައިސާ ޖޯން އަށް އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ވެސް އިއްޔެ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.