24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 22
ބިދޭސީންނަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ދެއްކުމުން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ މީހުންނަށް، ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް (އާރުއީއޭ) ދެން ދޫކުރާނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 23
ޕާސްޕޯޓް އޮވެ، ފުރުން މަނާ ނޫން ބިދޭސީން ފޮނުވައިދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބޯޑަރުތައް ބަންދުވެ ގައުމަށް ނުދެވިފައި ތިބި، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓެއް އޮތް އަދި ފުރުން މަނާކޮށްފައި ނެތް ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް އެ މީހެއްގެ ގައުމަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 11
ބިދޭސީންގެ ހައްގުގައި ޓްވިޓާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި އެވެ.

July 21, 2020 17
އަނެއްކާވެސް ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުމެއް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބަޔަކު އެ ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ހުރަސް އަޅައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން...

14 ޖުލައި

July 14, 2020 13
ބިދޭސީންނާ ހަވާލުނުވާން ރިޒުން އެހެން ވާހަކަތަކެއް!

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވެވެން ނެތީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނާތީ ކަމަށް ބުނެ ރިޒުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 45
މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީންގެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި...

July 13, 2020 57
މިދަނީ ހައްދުން ނެއްޓިގެން، މި ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާ!

ފެށުމުގައި ވެސް ހިޔާނާތް އެކުލެވޭކަމުގެ ތުހުމަތު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުވަމުން ގެންދިޔަ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތަށް އެ މީހުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 16
ރިޒް އޮތީ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައި: ވަކީލުން

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި ރިޒް މޯލްޑިވްސްގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުލިބިގެން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު ހާމަވި ކަންކަމުން އެއީ ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމާއި އެ ކުންފުނިން ކޯޓާ ހޯދަން ބޮޑުފިނޮޅުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 13
މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ރިޒާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏަށް ކުރާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް އޭނާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 70
ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވެވޭނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގިގެން: ރިޒް

މުސާރަ ނުދިނުމުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން އެ ރަށުން ބޭލޭނީ އެ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނިިން ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވާން އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020 46
މެމްބަރު ރިޒާ އަށް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތު!

ސައްހަ ޑޮކިއުމެންޓެއް ނެތް ބިދޭސީންތަކެއް ލައްވައި، ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރުވައި، އެތައް މަހެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދިނުމާއި، އެތަނުން އެމީހުން ފޭބިޔަނުދީ ގެންގުޅުމަކީ...

July 05, 2020 42
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ "ދާދާ"އިން ހޯދުން އަވަސްކުރޭ!

މަސައްކަތެއް ހޯދަން ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ބިދޭސީން ތިބޭނެ އެވެ. ގޭގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ކަމެއް ކޮށްލަން ބޭނުން މީހާ ގޮސް، އެތަނުން ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 88
ބިދޭސީން ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ ބިރުވެރި މަންޒަރެއް

ބ.އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންްނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި 13 ދިވެއްސަކު ރަހީނު ކުރުމުން އެ ތަނަށް ފުރަތަމަ ދިޔަ ފުލުހުންނަށް...

July 03, 2020 35
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނެސް، ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް...

29 ޖޫން

June 29, 2020 30
ރަށްރަށުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދަނީ

ރަށްރަށުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދައި، އެ މީހުންގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 102
ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މި މައްސަލަ، މި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެބާ އެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛

27 ޖޫން

June 27, 2020 39
ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓްގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި

ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި "ގެއްލިފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ އާންމުން އުފައްދާފައިވާ ސުވާލަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 69
ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމުގެ "ވައްކަން" މާ ބޮޑު: ފައްޔާޒް

ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައި ވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ވައްކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 50
ބިދޭސީން އެތެރެކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ހަނދާން އެބަހުރި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް، ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވަނީ އެ މީހުން އަމިއްލައަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ހަނދާން ނައްތާނުލައްވާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހުމަދު ހަސަން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 96
ބިދޭސީންނަށް އެކޮމަޑޭޝަން ދެނީ ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް

ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނަށް ކަމަށް ވާތީ، ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ހުރިހާ އެންމެން ބޯޓަކަށް އަރުވާފައި ފޮނުވައިލުމަށް އެކި...

May 07, 2020 64
ބިދޭސީންނާ މެދު ކޮން ކަހަލަ ވިސްނުމެއް؟

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ އެކު އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ އެއް ބަޔަކީ، އޭރު ވެސް ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި ، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 71
ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުގެ ބިދޭސީން މާލެ އިން ބޭރަށް

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މާލެ އިން ބޭރުގައި ގާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީތަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 46
ބަންގްލަދޭޝް އިން މިފަހަރު ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާ ބަލިމަޑުކަމާއި ކާރިސާތަކުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ، އެންމެ އަވަހަށް އެހީ ދޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ހިމެނެނީ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 17
ބަންގްލަދޭޝުން އަންނަ ފްލައިޓުން 70 މީހުން ފުރާނެ

ދިވެހިން ގޮވައިގެން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ އިން ފުރާނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ 70 މީހުން ގޮވައިގެން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 25
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ހަރުކަށި މިންގަނޑެއް

ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޚާއްސަ ކުރާ ތަންތަން ހުންނަން ޖެހޭނެ މިންގަނޑެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފި އެެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 54
ގަވާއިދާ ހިލާފު 40،000 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 40،000 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.