21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 1
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އާންމުންގެ ކުއްލި އެހީ

ހ. ފެހިއާބާދުގައި އަލިފާންރޯވެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ސަތޭކައެއްހާ މީހުންނަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަނެއްކާވެސް ދިވެހިން ދެއްކީ ނަމޫނާ އެވެ. އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ސިފައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި މަސައްކަތުގައި ވެސް އާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
ގުރްއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ އިމާދުއްދީންގެ ދަރިވަރަކަށް

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރަކް ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ސްކޫލުތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ސްކޫލް ގައިޑް: އެހީތެރިވުމުގެ ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

އެކި ކުދިންނަށް އެހީވުމާއި، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އެކި ކުދިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި އިސްނެގުމަކީ ކާމިޔާބު ދަރިވަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތަކެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގެ އަހްމަދު ސަމާހް އަކީ އެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރެކެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދެނީ

އޯޓިޒަމް ކުދިންގެ ސްކްރީނިންގެ ޚިދުމަތްތަކުން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް މި މަހު ދިނުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކައުންސެލިން އެންޑް ސައިކޯތެރަޕީން (އައިސީޕީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 5
ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކުރި ހެދުންތައް ދައްކާލައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް ފޮތީގައި ޕްރިންޓްކޮށް، ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ނާޒިޔާ އިސްމާއީލާއި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ ތައްޔާރުކުރި ބައެއް ހެދުންތައް މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 15
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 10 ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގާ ސެން (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް) ކްލާހުގެ ދިހަ ދަރިވަރަކު އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުން ސްކޫލުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ގްރޭޑް ހަތެއް ނިމިއްޖެ، ތައްޔާރު!

ގްރޭޑް 1-7 އަށް ކިޔަވާ ނިމުމުން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިހުސާސްކުރެވޭނީ "ތިމަންނަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެއްޖެ" ކަމަށެވެ. އެހެން ވެދާނެ އެވެ. ޕްރައިމަރީ ކިޔެވުން ނިންމާލެވުނީ އެވެ. ދެން ފަށަނީ ސެކަންޑަރީ ތައުލީމެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖޫނިއަ ދިވެހި ކްލަބްގެ ރައީސް، ފާތުމަތު ޝާހާ ހުސެން 2017 ގައި ކުރިމަތިލާނީ ސެކަންޑްރީ ތައުލީމުގެ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުން ހެދުމުގައި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް، ހެދުމުގައި ޕްރިންޓްކޮށްގެން ވިއްކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.