28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 21
178 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ: އެމްއެމްއޭ

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އާއި ކަރަންސީ ސްވޮޕްއިން 178.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 21
އައިއެމްއެފުން 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެެއް ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އައިއެމްއެފްގެ ރެޕިޑް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ (އާރުސީއެފް)ގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިޔަން ޑޮލަރު ( 445.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 11
އައިއެމްއެފުން ރާއްޖެ އަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖުކުރުމަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ސަރުކާރުން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) ގައި އެދެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 3
މިއީ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ ކާރިސާ: އައިއެމްއެފް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު މިހާރު އޮތީ މަޑުޖެހިފައި ކަމަށާއި މިއީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދުނިޔެ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާލީ އެއް އިދާރާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވުމުގެ އަލާމާތްތައް ދެން ފެންނާނީ...

06 މާޗް

March 06, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އައިއެމްއެފުން 50 ބިލިއަން

މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
އައިއެމްއެފް ޖެނެރަލް ޑޭޓާ ސިސްޓަމް ރާއްޖެއަށް!

އިންޓަނޭޝަނަލް މޮނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ޖެނެރަލް ޑޭޓާ ސިސްޓަލް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 31
ދައުލަތުން ދިން ގެރެންޓީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ސަރުކާރުން ލޯނު ގެރެންޓީ ދިން އަދަދު 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 9
އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނީ 6.5 ޕަސެންޓްގައި

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ހުންނާނީ 6.5 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

June 10, 2019
ސާޓެކްގެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އައިއެމްއެފް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިން އެންޑް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ސެންޓަރ (ސާޓެކް) ގެ ސްޓިއަރިން...

June 10, 2019 59
ތިން މަހުން ދަރަންޏަށް 1.6 ބިލިއަން އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019
ޓެކް ކުންފުނިތަކުން މާލީ ބާޒާރަށް ގުޑުންއަރުވަފާނެ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑެތި މަދު ކުންފުނިތަކުން ދުނިޔޭގެ މާލީ ނިޒާމަށް ގުޑުން އަރުވާލާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 1
ހައްލަކީ ދިގު ރާސްތާގެ ތަސައްވުރެއް: އައިއެމްއެފް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރަން ދިގު ރާސްތާގެ ތަސައްވުރެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 12
ދަރަނި ނުދެއްކޭ ގޮތް ވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު:އައިއެމްއެފް

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، އެ ދަރަނި ނުދެއްކޭ ހާލަތަށް ދިއުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެމްއެމްއޭ އާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ރަނގަޅު ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް( އައިއެމްްއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 1
ސަސްޕެންޑްކުރި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އުފެދުނު ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑާ ގުޅިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ސަސްޕެންޑް ކުރި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖް އަލުން ދޫކޮށްދިނުމަށް ކޮލަމްބޯ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 16
މައުލޫމާތު އާއްމު ނުކުރާ ނަމަ ހޭދަ ބޮޑުވާނެ:މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މައުލޫމާތު އާންމު ނުކުރާ ނަމަ ކޮސްޓް އޮފް ބޮރޯވިން ނުވަތަ ލޯނަށް ކުރާ ހޭދަ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 33
"އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 2
އިންޑިއާގެ އިގުތިސޯދު ކުރިއެރި މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުޖެހި، އިގުތިސޯދު ކުރިއެރި މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 2
އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދަށްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އިގުތިސާދު ކުރިއެރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަރައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް ހާލަތު ދަށަށް ދަމުންދާތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 2
އިހުމާލުވެފައިވާތީ އައިއެމްއެފްގެ ވެރިޔާ ކުށްވެރިވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 20) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގައި އިހުމާލް އޮތް ކަމަށް ނިންމާ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކްރިސްޓީން ލަގާޑީ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ލޯނު އެހީއާ އެކު ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅެނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދޫކުރާ 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖާ އެކު ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ހަމައަކަށް އެޅެމުންދާ ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 16
ލަންކާ ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ވަރު ސަރުކާރަށް ވެސް ނޭނގޭ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އަށް ލޯނު ނަގައިގެން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު ސަރުކާރަށް ވެސް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.