28 ޖުލައި

July 28, 2016 21
ހައްޔަރުކުރި ދެ ނޫސްވެރިން ޑީޕޯޓްކުރަނީ

‎ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމެއް ކަވަރުކުރަނިކޮށް ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 20
ގަވާއިދާ ހިލާފުވި ބިދޭސީންތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ބ. އަތޮޅުގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ 82 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
އެއްބާރުލުން ދޭން ސިފައިންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރި އަށް ގެންދިއުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 3
ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް: އިލްޔާސް

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްދިން ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަމައެކަނި ބޭރު މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ބަޔަކު ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ...

June 28, 2016 27
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ދެ ފަޅި ކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމެރިކާގެ ސިސްޓަމްގެ ދައުރު ހަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން އާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ އެމެރިކާ އިން...

20 ޖޫން

June 20, 2016 33
ބިދޭސީންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އިން ތިން ޕަސަންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމެކެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ވައްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތަނުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ 750 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، 20 ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
މަކަރުހެދި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 1) - މެލޭޝިއާގެ ޕާސްޕޯޓް ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން މަކަރު ހަދާ ބައެއް ފަސެންޗަރުން ޗެކްނުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފަޅާ އެރުމާ ގުޅިގެން 15 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން...

June 01, 2016 22
އަސްދަނޑި: އިމިގްރޭޝަންގެ އެތެރޭގެ ދޯދިޔާކަން

ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރަށް ތަބާވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމަކަށް ވި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެއަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަކަން އެނގެނީ އެއާ ގުޅުން ހުރި...