17 ޖޫން

June 17, 2018 28
"އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނުދީ ދަތިކުރޭ"

ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުމުގައި އިންޑިއާ އިން ވެސް އިންތިހާ އަށް ދަތިކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ކުރިން ހުންނެވި ދިވެހި ކޮންސުލް އަލީ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 161
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަށް އުމަރުގެ ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއް

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅޭ ކަމަށާއި ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަރުކަށި ސިޔާސަތަކަށް އަމަލުކުރަން ނިންމައި އެ ސިޔާސަތު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 14
ދެ އަހަރު ވީއިރު ވެސް ނެކްސްބިޒަށް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމިތާ ދެ އަހަރުވީ އިރުވެސް އެ ފައިސާ ސަރުކާރުން ނުދައްކާ ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 11
ލޯއޭޝިއާގެ ވަފުދަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހޯދައި، ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އައި ލޯއޭޝިއާގެ އިސް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ ފޮނުވައިލުމުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 92
ލޯއޭޝިއާގެ އިސް ވަފުދު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދިން

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ މެދު ރާއްޖޭގެ ވަކީލުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހޯދައި، ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް ރޭ ވަޑައިގަތް ލޯއޭޝިއާގެ އިސް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 33
ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި އޭނާ އެއްވެސް ތަނަކަށް ފުރާވަޑައިގަތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 11
އެއްވުންތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބިދޭސީންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 14
ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 2
އިމިގްރެންޓްސްގެ ހައްގުގައި ހައުސްގައި އަށް ގަޑިއިރުގެ ތަގްރީރެއް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އިމިގްރެންޓްސްގެ ހައްގުގައި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި އަށް ގަޑިއިރުގެ ދިގު ތަގްރީރެއް ހައުސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މައިނޮރިޓީ ލީޑަރު ނޭންސީ ޕެލޮސީ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްދޭން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެއްބަސްވާ މަތިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުމުގެ ޕްލޭނެއް ވައިޓް ހައުސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 11
ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހެއްދުމުގެ ހުއްދަ ކްލިނިކްތަކަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ހެއްދުމުގެ ހުއްދަ، ބައެއް ކްލިނިކްތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 6
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވިސާ ފޮނުވަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ބިޒްނަސް ވިސާ އާއި ސްޕެޝަލް ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 16, 2018 13
ވިސާއާ ބެހޭ ބައެއް ހިދުމަތަކަށް ދުވާލަކު 50 ނަމްބަރު

ވޯކް ވިސާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ވިސާއާ ބެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ދުވާލަކު 50 ނަމްބަރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 10
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިސާދޫކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލާ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ އާއިލާތަކަށް ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ އާއި ސްޓޫޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 25
ޑީޕޯޓްކުރި ފިރިމީހާ ގެންނަން ކުރި ދައުވާ ކާމިޔާބެއްނުވި

ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ބިދޭސީއަކާ ދިވެހި އަންހެނަކު ކައިވެނިކޮށް، ފިރިމީހާގެ ޑީޕޯޓް ކެންސަލް ކުރަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 35
އިމިގްރޭޝަންގެ އިންޒާރު؛ކާޑާ ގުޅޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފަތުރާ

ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

December 03, 2017 5
ޗައިނާ މީހާއަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ

ޗައިނާ ރައްޔިތަކު 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ބަންދު ކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އޭނާ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނުބެލޭނެ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 13
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 24
އައިޑީކާޑުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ޕާސްޕޯޓްކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އަލަށް ތައާރަފް ކުރި ޕާސްްޕޯޓު ކާޑު، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ރައީސްް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 1
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން އެ މައްސަލަ އޭނާގެ...

November 16, 2017 2
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ކުރި ދައުވާ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 16
އިމިގްރޭޝަންގެ އާމްދަނީގެ ރެކޯޑްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.