06 ޖޫން

June 06, 2017 53
ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ތުނބުޅި ދިގުކުރި މައްސަލާގައި އެ މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

June 06, 2017 15
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން: ހައްގެއް ނިގުޅައިގަތުން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް، ސްރީ ލަންކާ އިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު އިމިގްރޭޝަނުން ޕާސްޕޯޓް އަތުލީ އެވެ. އެތަނުން އޭނާ އަށް އެންގީ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ހިފަހައްޓައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ޖެނުއަރީ މަހު ހިފަހައްޓައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން ގޮސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 47
ނުފިލާނަން، އަޅުގަނޑާ މެދު އިހްސާންތެރިވެދީ: ފާރިސް

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފިއްލަވަން ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު އިހްސާންތެރިވެ، ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާ ވެސް...

15 މެއި

May 15, 2017 11
ފާރިސް އަށް ހުރަސް ނާޅަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި، އޭނާގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ރާއްޖެ...

May 15, 2017 12
ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް...

14 މެއި

May 14, 2017 23
ފާރިސްއަކަށް ނުފުރުނު، ޕާސްޕޯޓް އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުން އޭނާ އަށް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ސިޓީތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި...

April 26, 2017 18
އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއްގައި އުޅެފި ނަމަ ވިސާ ކެންސަލްކުރަނީ

ބިޒްނަސް ވިސާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާ މީހަކު ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހެއްގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް، ރާއްޖެ އިން ފޮނުވާލެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދެއް ހަދައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 4
ސޭފަޓް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި ހައި ކޯޓުން ބާތިލު ކޮށްފި

ޕާސްޕޯޓް ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓްގެ ފަރާތުން މީހަކަށް ފައިސާތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 27
ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ބައެއް ބިދޭސީން ގެނެސް އެ މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާތީ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 4
ބޭރު ޕާސްޕޯޓުގައި އެތެރެވެ، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގައި ފުރޭނެ

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ އެކު ބޭރު ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ދިވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ޕާސްޕޯޓް ނޫން އެހެން ޕާސްޕޯޓެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ އިން ފުރޭނެ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 11
ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނަށް ގަން އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އައިސް ގޮސް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މެކްސިކޯ ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާއި މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ފާރެއް ރާނަން އުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޓްރަމްޕާ...

February 13, 2017 6
ޖޯން އަށް އަދިވެސް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވޭ!

ބަޔަކު ލަނޑުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް އަށް އަދިވެސް ފުރޭގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - ޓްރަމްޕުގެ އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެއްދުމާ އެކު އެމެރިކާގެ ވަގުތީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ސެލީ ޔޭޓްސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 17
ޖޯން ބޭނުން ވަނީ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން: އިމިގްރޭޝަން

ބަޔަކު ލަނޑުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 17
ޖޯންގެ އާއިލާއާ މި ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން: އެމެރިކާ

ޕާސްޕޯޓު ނެތި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓްގެ އާއިލާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 29
ވިސާ ނެތް އެމެރިކާ މީހަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި އުޅެމުން ދިޔަ އެމެރިކާ މީހަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 7
ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އައުމަށް ފަހު ވިސާ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ

ޓޫރިސްޓް ވިޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ފަހު އިންޓާންޝިޕްގެ ގޮތުގައި ސްޕެޝަލް ވިސާ އަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 10
46 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށް، 4 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ކެފޭތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މިއަދު އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ 50 މީހުންގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ހަތަރު މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 28
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ފިލްމީ ތަރި ފުރުން މަނާ

ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއަަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރީގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި، އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 5
މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހަދަން ފަށާނީ އަންނަ މަހު: އޭޑީކޭ

އިމިގްރޭޝަނުން އެޅި ފިޔަވަޅަކާ އެކު ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެކަން އަންނަ މަހު އަލުން ފަށާނީ ކުރީގެ އުސޫލުތަކަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.