27 ޖޫން

June 27, 2018 9
އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރަން ސާމާނު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، އެމްޕީއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ސާމާނުތަކެއް ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 27, 2018 8
ހުސް ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ތަނުގައި މިހާރު ހުރި ހުސް ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 21
ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުން ލަސްވާތީ، އޮޕަރޭޝަން ކޮސްޓް ރިކަވަރީ (އޯސީއާރު)ގެ ނަމުގައި ސީއެމްއޭ ސީޖީއެމް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރު (1،156ރ.)ގެ ފީއެއް ޓީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް އިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީން ލިބުނު އާމްދަނީ 10 ޕަސެންޓް ދަށަށް

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 10 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

June 19, 2018 15
އެމްޕީއެލް އިން މުދާ ނެރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުން ލަސްވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުން ދާ ކަމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 3
އެމްޕީއެލް އަށް 158.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

އެމްޕީއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 158.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 28, 2018
ބަނދަރަށް ބޭލި މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭލި މުދަލުގެ އަދަދު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވި ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 32
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި

ބާޒާރުގައި އަލުވި މަދުވެ، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 19, 2018 12
މުދާ ނެރުން ލަހެއް ނުވާނެ: އެމްޕީއެލް

މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް މުދާ ގެންނަ މިންވަރު އިތުރުވި ނަމަވެސް، މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ބޭރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗަކާ ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 10
އަލުން ރެޖިސްޓަރީ ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަ ބާތިލްވެއްޖެ

ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އަގަށް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި މުދާ ހުސް ކުރާނެ މަޖޫރީން އަލުން ރެޖިސްޓަރީ ވާން ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލްވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 9
ބަދަލާއެކު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ: އެސްޓީއޯ

ދުވާލު ގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އަގުބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 04, 2018 53
ކޮންޓެއިނަރުން މުދާ ހުސްކުރުމުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާލާ ކޮންޓެއިނަރުތަކުން މުދާ ހުސްކުރުމަށް ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ސަރުކާރުން މިއަދު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 15
އަމިއްލައަށް މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން ވިޔަފާރިވެރިން އަމިއްލަ އަށް މުދާ ކްލިއާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެއް ޕަސެންޓުން މަތިވެއްޖެ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުދާލައި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.02 ޕަސެންޓުން މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ކަސްޓަމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 20 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ކަސްޓަމަށް ލިބުނު މިންވަރު 20 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 14
ކަސްޓަމްސްގެ އޮންލައިން ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ

މުދާ ދޫކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން އޮންލައިންކޮށް ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 33
މުދާ އުފުލާ ވަގުތު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން މުހިންމު: ޕޮލިސް

ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާ ކުރި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މުދާ އުފުލުމަކީ ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 66
މުދާ އުފުލަން ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވަމުންދާތީ، ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 43
މުދާ އުފުލަން ގެނައި ބަދަލު: އާ ބަހުސެއް!

މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހޭތީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މި ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް އެކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ގަނޑުކޮށް މުދާ ބަރުކޮށްގެން ފިހާރަތަކަށް އުފުލުން، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ނުކުރެވޭނެ އެވެ. މި ބަދަލު މިހާރު ބޮޑު ބަހުސަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 112
މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވަމުންދާތީ، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި މާލެ ތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ އުފުލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 12
ގުދަންތަކާއި ޕާކިން ބިލްޑިންގު ހަދަން އެމްޕީއެލްއަށް

ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި މުދާ ރައްކާކުރާނެ ގުދަންތަކާއި ގަރާޖާއި ވޯކްޝޮޕް އަދި ޕާކިން ބިލްޑިންގެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 2
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެ، އާމްދަނީ ވެސް އިތުރު

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޑޮލަރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 3
ވެއާ ހައުސެއް ބަންދު ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ބައެއް ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސެއް ކަސްޓަމްސުން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
އަގު އޮޅުވާލުމުން 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަވޭ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އަގު އޮޅުވާލި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާތަކުގެ ތެރެއިން މިދިއަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.