10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
އާ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ ތަފާތު

މިތަނުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެބަހުއްޓެވެ. އެއްގަމު މަހާއި ކަނޑުމަހެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓްސް ގެ މިންވަރު ކުރީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު 118 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 239 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 239 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 14
ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުގެ ބޮލަށް ޖަހާފައި ފުއްދާ ނުލާ!

މިއީ ވިޔަފާރިވެރިން ހައްސަ ބާނާ މޫސުމެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި ރޯދަ މަހަށް ބާޒާރުގެ އަގުތައް ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިވެގެން ދިޔަސް، ރާއްޖޭގައި އަގުތައް ކަރުތާފެނަށް ވުރެ މައްޗަށް އުފުލުމަކީ ދިވެހިންގެ "ރީތި އަދި އޯގާތެރި" އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެ އުސޫލުން މި ރޯދަ މަހު ވެސް މިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާ އަށް...

01 ޖޫން

June 01, 2017 21
އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ވިއްކަނީ މުދާ ނުބޭލިގެނެއް ނޫން

ރޯދައަށް މިހާތަނަށް ގެނައި ތަކެތި ބާޒާރުގައި އަގުބޮޑުވާން ޖެހޭ ސަަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 21
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަމަސް ފެށެން ދިހަ ދުވަހަށް ވިއިރު ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލި، މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 4
އިމްޕޯޓު އިތުރުވިޔަސް ޑިއުޓީގެ އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 5
ޓީއެންޓީން ސުޕަ ލޮޖިސްޓިކާ ގުޅިގެން ހިދުމަތް ދެނީ

އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ސިޓީ އާއި ޕާރުސަލް ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވައިދޭ ނެދަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓީއެންޓީ އެކްސްޕްރެސް އިން ރާއްޖޭގެ ސުޕަ ލޮޖިސްޓިކްސްއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 10
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ނުވަތަ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 1
އިންޑިއާގެ މުދާ އިތުރު ކުރަން ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް

ދެކުނު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
މިދިޔަ މަހުގެ އިމްޕޯޓް 36 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 36 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ، ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި 226 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 5
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަސް ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު މަދުކުރަން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަސް ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

February 06, 2017 1
އެކްސްޕޯޓާއި އިމްޕޯޓް މަތިވެ، ޑިއުޓީ އަށް ދެ ބިލިއަން

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރު ކުރި އަދި އެތެރެ ކުރި މުދަލުގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 5
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރު، ޑިއުޓީ އާމްދަނީ މައްޗަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 22
ހަތަރު މަސް ތެރޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރަން ފަށަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 8
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލް (އީވައިސީ) އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު މުހައްމަދު ޖުނައިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 11
ސުން ރޭޓް މުދާ ގިނަވެ ޑިއުޓީން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އަގު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 20 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ސުން ރޭޓުން ޑިއުޓީ ނަގާ މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 4
ތައިލެންޑުން ގެންނަ ބައެއް މުދަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބައެއް މުދަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
އެކި ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނިތައް ގެނެސް ފޯރަމް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް ހޯދަައިދޭން އިތުރު ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނިތައް ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ފޯރަމްތައް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 13, 2016 5
ތައިލެންޑާއި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން އެއް ތަނަކަށް

އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ތައިލެންޑުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

October 13, 2016 1
ސީދާ ތައިލެންޑުން ކާނާ އެތެރެކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެއްވެސް މެދުވެރިއެއް ނެތި ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް ކާނާގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ދެ ގައުމުން އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
އިމްޕޯޓް އިތުރު ވިޔަސް އާމްދަނީ މަދުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި މުދަލުގެ އަގު އަށް ޕަސެންޓް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ހަތް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 26
ބޮޑެތި ކާގޯ ލައިންތައް ރާއްޖެއާ ދުރަށް!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. މަގަތު ފާލަމުގެ ކިޔޫ އެހާ ދިގެވެ. މުދާ ބޭލޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތިގެން ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރުތައް ހުސްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހިރީ އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އެތަނުގައި ހައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތަކެވެ.