26 ޖޫން

June 26, 2020 10
ބިން ލާދިން އަކީ ޝަހީދެއް ކަމަށް ބުނުމުން ހޫނު ފެނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އަކީ އެމެރިކާ އިން "ޝަހީދުކޮށްލި" މީހެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ޕާލަމެންޓުގައި ވިދާޅުވުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭހަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި ކޯޓުތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 1
ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 16) - ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ އެއްވެސް ހަސަދަވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވުރެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ސިއްހީ ހާލަތު މާ މުހިންމު ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 5
ބިން ލާދިން ހޯދަން ސީއައިއޭއަށް އެހީވެދިނީ ޕާކިސްތާނުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން ހުރި ތަނެއް ހޯދައި އޭނާ މަރާލުމުގައި އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އަށް އެހީވެދީފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
އިމްރާން ޚާން ބޭނުން ވަނީ ސަފީރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 8) - މި މަހު ފަހުކޮޅު އެމެރިކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ބޭނުން ވަނީ ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނެވުމަށް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 1
ލައިވް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޓީވީ ޗެނެލަކުން ގެނެސް ދިން ލައިވް ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވި ސިޔާސީ މީހަކު ޝޯގެ ބައިވެރިއަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އެ އޮފީހުން މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 3
ޕުލްވާމާ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ މިދިޔަ މަހު ޓެެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކުން ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާގައި ތިބޭ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންތަކަކަށް ހަމަލާދީ ސިފައިންގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮފިސަަރުން މަރައިލި ހާދިސާ އާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ރައްދުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 3
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގެއް ނޫން: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 4) - ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގުވާ ވަރަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 17
ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބޭ: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާ އިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސިފައިންނާއި އާއްމުން "ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް" ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން އަންގަވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
އިމްރާން ޚާންގެ ހުށަހެޅުމަށް އިންޑިއާ އިން ދެކޮޅު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ޕާކިސްތާނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އިންޑިއާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 5
"އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ނަމަ ޕާކިސްތާނުން ވެސް ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 5
20 ބިލިއަނުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން ދިނީ ގެއްލުން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އިރު އޭގެ ބަދަލުގައި ޕާކިސްތާނަށް 120 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 3
"ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާންޖަހާ ސިޔާސަތެއް"

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާން ޖެހުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ޕީޕީޕީ) ގެ ޗެއާމަން ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
އިމްރާން ޚާންގެ މަންޒަރެއްގައި "ބެގިން" ލިޔެފި

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 7) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޓީވީ މަންޒަރެއްގެ ޑޭޓްލައިންގައި "ބެއިޖިން"ގެ ބަދަލުގައި "ބެގިން" (ސަލާންޖެހުން) ލިޔުމުން، ޕާކިސްތާން ޓެލެވިޒަން ކޯޕަރޭޝަން (ޕީޓީވީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަރުޝަދު ޚާން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ސައުދީން ދެނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
އިމްރާން ޚާންއާ ދެކޮޅަށް ވެއްދި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 19) - އާމްދަނީ އާއި މުދަލުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ނުކުރުމާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ހިއްސާ އޮންނަ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން އިމްރާން ޚާން ޑިސްކޮލިފައި ކުރަން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މުސްލިމް ލީގު ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ޕާޓީގެ ލީޑަރު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އިމްރާން ޚާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 10) - ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު- ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް) ގެ ލީޑަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 11
ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ބޮޑު އިނާމެއް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 8) - ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 19
އިބޫގެ ދައުވަތު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ގަބޫލުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.