13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 8
ދެން އޮތީ އިންކަމް ޓެކްސް! އެކަމަކު އެސުވާލެއް ނާހަން

އިންކަމް ޓެކްސް ތައާރުފް ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. މިއީ ނޭނގި ހުއްޓާ، ހުޅަނގުގެ ގަދައިގައި އިރު ދަށުން ނެގި ވިލާގަނޑެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބަލަން ތިއްބާ، ހެދެމުން ދިޔަ ވިލާތަކެކެވެ. ވިލާގަނޑު ހިފަހައްޓައިފައި ހުރީ ދިޔަވަރު ހިކި ވަގުތު ކަމުންނެވެ. ދިޔަވަރު ފޫދޭން ޖެހުމުން، ވިއްސާރައަށް މިހާރު މިވަނީ ތައްޔާރު ވެފަ އެވެ. ކެރީގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2019 56
އާމްދަނީ ބޭރަށް ދާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ރާއްޖޭން ބޭރުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ...

July 11, 2019 72
އާމްދަނީ ނުހޯދާ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް

ރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ބަޔަކު ތިބުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
ޖެނުއަރީ މަހުގެ އާމްދަނީ އަކީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށާއި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ނެރޭ މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 47
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފ. އަތޮޅު މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބެނީ ފ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އާމްދަނީ އެންމެ މަދުން ލިބެނީ ރ. އަތޮޅުގައި ކަމަށް ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސާވޭ (ހަޔަސް) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 7
ހައްޖުވެރިން މި އަހަރު 6.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މި އަހަރު ބައިވެރިވި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 20-25 ބިލިއަން ރިޔާލް (5.3-6.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ޚަރަދުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މައްކާ ޗެމްބާ އޮފް ކޮމާސް އިންޑަސްޓްރީގެ ރައީސް މާހިރު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
މެއިގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 8.7 ބިލިއަން

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 8.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު ކުރި ހަރަދު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް ދޭ މުސާރައިގެ ނިޒާމް ކާމިޔާބު

ހެލްސިންކީ (މެއި 13) - ފިންލެންޑުގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ކޮންމެ މަހަކު ވެސް މުސާރަ ދިނުމަށް ހިންގާ ޕައިލެޓް ސްކީމް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ސްޓްރެސް ލެވެލް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މި ސްކީމް ހިންގުމުގައި އުޅޭ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން ސްޕައިސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 8
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 9
ޓޫރިޒަމުން ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
އެޕަލްގެ ސީއީއޯގެ އާމްދަނީ 145 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކުގެ މުސާރަ އާއި ބޯނަސް އަދި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް 145 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 20
ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ޔަގީނުން ވެސް ހޯދޭނެ އާމްދަނީ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ފަހަރު ހިމަނާފައި ވަނީ ޔަގީނުން ވެސް ލިބޭނެ އާމްދަނީތަކެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ޓްރަމްޕުގެ އާމްދަނީން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު ދަށްވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު އަބަދުވެސް ބުނެ އުޅޭ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ؛ އޭނާގެ މުއްސަނދި ކަމާއި ކެމްޕޭނަށް ހޭދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ޖީބުން ކަމަށެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 7
ޗައިނާ ކުދިންނަށް ނަން ކިޔައިދީގެން 65،000 ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި ވިހާ ކުދިންނަށް އިނގިރޭސި ނަން ކިޔައިދީގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު 65،000 ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.