04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - އެންމެ އިސްކަން ދެނީ، ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިމޮކްރެސީ ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 51
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު: މިއީ ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކަމަށާއި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށާފައިވާއިރު ނަތީޖާ ވެސް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 10
ފުޅަނދުތައް ދައްކާލުން މާފަންނު ވެލި ދަނޑުގައި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރުގައި ބައިވެރިވި ފުޅަނދުތައް ދައްކާލުން މިއަދާއި މިރޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

July 28, 2019 70
ހުނަރުވެރިކަމުން ފުރިފައި އޮތް ފުޅަނދުބުރެއް!

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވީ މަޖީދީ މަގަށެވެ. މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުރި ބާރުވި އިރު، އެމީހުންގެ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 19
ކުޅިވަރުތަކުން ދެއްކީ ގުރުބާނީ އާއި އެއްބައިވަަންތަކަން!

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ހޯދަން އެކި ދުވަސްވަރު ވެފައިވާ ގުރުބާނީ އާއި ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެއްބައިވަންތަ ބައެއް ކަމުގެ ހަނދާންތައް...

July 27, 2019 19
ދިވެހި ދިދައަކުން ބުރުޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލައިފި

ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިވެހި ދިދައަކުން ބުރުޖް ޚަލީފާ މިރޭ ދިއްލާލައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 12
މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ބާއްވަވައިފި އެވެ.

July 25, 2019 15
ފުޅަނދުތަކުން ދިވެހި އަދި ޖަޒީރާވަންތަކަން ފެންނާނެ

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ފުޅަނދުބުރުން ޖަޒީރާ އަދި ދިވެހިވަންތަކަން ފެންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 17
ހޮނިހިރުދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

July 21, 2019 7
މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރު މި ފަހަރު އޮންނާނެ

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭ ފުޅަނދުބުރު ދެ އަހަރަށް ފަހު މި އަހަރު އޮންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 13
މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 28 ބަންދު

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއާއެކު އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ވެސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 15
މިނިިވަން ދުވަހުގެ އިވެންޓް ހަވާލުކުރީ ރަނގަޅަށް: ހޫދު

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް އިވެންޓް މޯލްޑިވްސް އަށް ދިނީ ބިޑް ކުރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވުމާ އެކު އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 12
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރަކާ ދެކޮޅު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ޚިޔާލާ ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މިއިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 04, 2019
ސްރީ ލަންކާގެ މިނިވަން ކަމަށް ކުރި ހިމޭން އިހްތިޖާޖް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4 - އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާ އަށް މިނިވަންކަން ހޯދުމުގެ ހަރަކާތް ފެށިގެން އައީ އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތާ އެކު އެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ އިސް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 12
ދަރަނީގެ ނުފޫޒާއި "އަރައިގަތުމު"ގެ ވިސްނުން!

ދަރަންޏަކަށް ފަހު ދަރަންޏެކެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި ހިންގާ މަޝްރޫތަކަށް ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތެވެ. ދަރަނި ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި ދެން އޮންނާނީ އެ ފައިސާ ދިން މީހުން ބުނިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހުމުގެ ބިރެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 3
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތަކާއި ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މި ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

July 28, 2018 4
މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ، ސިފައިންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންގެ ރޫޓު މާޗް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 143
ތިން ލައްކަ އާބާދީއަކަށް، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ގުޅާލަނީ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ތިން ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް "ވިލިމާލެ- 2" ތަރައްގީކޮށް، ވިލިމާލެ އާއި މާލެ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 26, 2018 11
ގައުމީ އިނާމު 20 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި

ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 20 ބޭފުޅަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

July 26, 2018 27
ގައިދީންތަކެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ބައެއް ގައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންވަމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 6
މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބާއްވަވައިފި އެވެ.

July 25, 2018 7
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމާ...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 3
ގައުމީ އިނާމު މި ފަހަރު 20 ބޭފުޅަކަށް

ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 20 ބޭފުޅަކަށް ދިނުމަށް، ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ގައުމީ އިނާމު ދިނުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަފުލާގައި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު، މިނިވަން ދުވަހު ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރަށް ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ނުހޯދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
މިނިވަން ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު ދިދަ ޕާކިސްތާނުގައި ނަގައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 14) - ޕާކިސްތާނުގެ 70 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ދިދަ އެ ގައުމުގައި މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 1
ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ބާއްވަން ނިންމި ޕެރޭޑް ކެންސަލް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސިފައިން މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕެރޭޑް، ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.