28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 28
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް އާމިރާ އައްޔަންކުރަނީ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ސީއެޗްއެސްސީގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ފާތުމަތު އާމިރާ އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު 89 ޕަސެންޓް މާކްސް ދީފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 17
ވެރިންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަން ކުރާ ބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމުގެ މަގާމެއް ހުސްވާތީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 104
ރައީސް ޔާމީނަށް: ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލައްވާ!

ޕީޕީއެމްގެ، އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި "ގޮތް ނޭނގޭ"، ކޮންގްރެސް ނިންމަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން އެނގުނީ އެންމެ އެއްޗެކެވެ؛ އެމަނިކުފާނުގެ ކުށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ، ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑާލެއްވި ކަމެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 28
މުއައްސަސާތައް ދެން ވަކާލާތު ކުރާނީ އަމިއްލައަށް

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ކޯޓުތަކުގައި ތަމްސީލު ކުރާނީ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމަށް ކުރިން ހަމަޖެއްސި އުސޫލު އުވާލައި، އެ މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލައަށް ކޯޓުތަކުގައި ތަމްސީލު ކުރާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 26
ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ލެނބޭ މީހަކަށް މަގާމުގައި ނުހުރެވޭނެ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ލެނބޭ މީހަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މަގާމެއްގައި ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 15
އެޗްއާރުސީއެމަށް އުތެމަ އިން ފާޑު ކިޔައިފި

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބުނި ބުނުމަކީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ސީރިއަސް ކަންކަމަށް ނުބަލައި އެއްވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައެއް ކަމަށް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އުތެމަ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 18
"ގާނޫނުއަސާސީ އޮތްތޯ ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ"

މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް މިއަދު 10 އަހަރު ފުރުނުއިރު، ގާނޫނުއަސާސީއެއް އެބައޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ވަކީލުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނަޝާތު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އަލީ ނަޝާތު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 12
އެންމެ ލައިނެއް ބަހައްޓަނީ ބޭކާރު ލައިންތައް ކަނޑާލަން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި އެންމެ ޓެލެފޯން ފިކްސްޑް ލައިނެއް ބަހައްޓަނީ ބޭކާރު ލައިންތައް ކަނޑާލަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2018 19
ކޮންމެ އޮފީހަކަށް އެންމެ ފިކްސްޑްް ލައިނެއް ހަމަޖައްސަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެލެފޯން ފިކްސްޑް ލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެއް ލައިން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ދެން ހުރިހާ ފިކްސްޑް...

13 މެއި

May 13, 2018 3
މަޖިލީހުގެ އިސް ދެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުުގެ އެހީތެރިޔާގެ މަގާމަށާއި ހެޑް އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 71
މުޅި ނިޒާމް ބޮއްސުންލާފައި، ރަނގަޅުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތަކަށް ބޭނުން ކަމެއް، ބޭނުން ކޮންމެ އިރެއްގައި ވެސް ކުރަނީ އެވެ. އެއީ ގާނޫނެއް ބަދަލުކުރަން ވިޔަސް، ހުކުމެއް ނެރެން ވިޔަސް އަދި ހައްގުތަކެއް ހިފަހައްޓަން ވިޔަސްމެ އެވެ. އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެވޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތީ އެވެ. ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ކޮންމެ ގޮތެއް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 42
މުއައްސަސާތަކުން ކަން ކުރަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ރިޔާޒް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 88
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ސުލައިމާން މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 5
އެންއައިސީ މެމްބަރުކަމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 3
އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި އިއުލާން ބާތިލް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލި އިއުލާން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 1
އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ރައީސް އޮފީހުން އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 246
ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް: އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު މިނިވަންކަމާއި ހިތުގައިވާ ލޯތްބާ އެކު ވިސްނުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ދެކެން ޖެހެ އެވެ. މިގޮތުން، ހިތަށް ވެރިވާ ޝުއޫރުތައް އާންމު ކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އިޒުނައަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޔާތުގައި އަނެއްކާވެސް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 12
ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓު ކުޑަވެގެން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި މިނިވަން ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް އަންނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް އޭގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 23
ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން:އެޗްއާރުސީއެމް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.