20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ހޯވަބޯޑެއްގެ މަތީގައި ދަތް ނެގި ޑޮކްޓަރަކު ޖަލަށް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން، ބަލި މީހެއްގެ ދަތެއް ނެގިއިރު ހޯވަބަޑެއްގެ މަތީގައި އެކަންކޮށް، ވީޑިއޯކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރި އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރު 12 އަހަރަށް ލުމާ އެކު، ސިއްހީ ދާއިރާ އިން 10 އަހަރަށް ސަންޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 66
ޖަލުގައި ބަޑިޖެހިމައްސަލަ އަދިވެސް ބަލަންޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި 2003 ވަނަ އަަހަރު މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި ހާދިސާގެ ހަގީގަތް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާން ޖެހޭ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 28
އައްޑޫން ވެލި ނަގާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެލަ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެ ރަށުން ދެމީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކަފާލާތަށް ރިއާ ދުލެއް ނުކުރި، ބަންދަށް 14 ދުވަސް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދީ، އެ ބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދަށް 14 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 4
ޖެޓްޕެކްގައި 3،000 ފޫޓު މަތީ އުޅުނު މީހަކު ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޖެޓްޕެކެއްގައި 3،000 ފޫޓު މަތިން އުދުހުނު މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕައިލެޓުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީ އަށް އެދި، އެ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގު ވާނުވާ ނޭނގިފައި!

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް "މިހާރު"ން ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެއްޖެ އެވެ!

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 2
ސުޝާންތު މަރާލިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ސީބީއައި

ސީބީއައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކާ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނިކުުރުމުން އެކަމާ ރުޅިގަދަވެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުތ ވަގަށް ނަގަމުން ދިޔަ މީހަކު...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާތީ ދައުވާކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައި ފޭސްބުކުން ނިކޮލީ ހޯޕާ ކިޔާ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ސެން ފްރަންސިސްކޯގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 4
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅުމެއްނެތްކަން ޔަގީންކޮށްދެވޭނެ: ރިއާ

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވި ކަމަށާއި އޭނާ މަރައިލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސުޝާންތުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަތަލާ ރިިއާ ޗަކްރަބަތީ ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 2
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓޯ ފިހާރަ ފަޅާލައި އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން 78،240...

August 26, 2020 13
ޕީޖީން ހެދި "ގޯހެއް" ރަނގަޅުކުރަން ހައިކޯޓުން ދެކޮޅު

ބައިސްކަލެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން "ގޯސް ދައުވާއެއް" އުފުލުމުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފް ނުކޮށް ތިބުމަށް ފަހު، ލުއި ދައުވާއެއްގެ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ޔޫރޯ އޮފީހުން ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 5
މީހުން ގެއްލުވާލުން ހުއްޓުވާ މުއާހަދާއަށް ރުހުންދީފި

ގަދަކަމުން ގެއްލުވައިލުމުގެ ނުރައްކަލުން މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

August 24, 2020
ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް ސޮނާކްޝީގެ ކެމްޕޭނެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ #އަބްބަސް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 8
ޔޫރޯ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ފައިސާތަކެއް ނަގައިފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ރޭ ފަޅާލައި، އެ ތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 23, 2020 25
ހެލްތުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނާއި އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިވެފައިވާ ޚިޔާނާތް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ގުޅިފައިވާ ތަހުގީގެއް ކުރަންޏާ ޕީޖީއަށް އަންގަން އެދެފި

ތަހުގީގީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން "ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން"އެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ އެކަން ޕްރޮސެކިއުޓާޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސަލާމުކަމަށް އެކަން ގެންނަން އެ...

August 19, 2020 7
ފުލުހެއްގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލުމުން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 10
ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދު ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

August 16, 2020 9
އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކޮށް، ވަގަށް ފައިސާ ހޯދައިފި

އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދި ފޭސްބުކްގައި ޖެހި ޕޯސްޓެއްގައިވާ އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކޮށްގެން، ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން މީހަކު ފައިސާ ހޯދައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 9
މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައި ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

މާލޭގައި މިރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި އެވެ.

August 13, 2020 3
ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހަކު ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން ކޯޓުން ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 54
ގަވާއިދު ހެދީ ޔާމީންގެ ގެކޮޅާއި މުދާ ނަގަން: އިދިކޮޅު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ގަވާއިދެއް ހަދައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

August 12, 2020 1
ހެކަރުންގެ ތުރާތައް ސްޓްރީމިން އަށް ބޮޑު، ފާރަވެރިވޭ

މީގެ ކުރިން ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް ބާރުބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިލި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު ބާރުބޮޑުވެފައިވާ އިރު، އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން...

August 12, 2020 56
ރާއްޖޭގައި ފުރާނައެއްގެ އަގަކީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގައި ގެއްލިގެންދާ ފުރާނައިގެ އަގަކީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފި ނަމަ އެއީ ޖޯކެއްހެން ވެސް ހީވެދާނެ އެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ އެކު، މިހާރު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މާ ބޮޑު...