27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 6
ނިއު އަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ބާރެއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން: ޝާހު

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމީ، ލިބިދޭ ބާރެއް ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، ޒާތީ ތައައްސަބުން ފުރިފައިވާ އެ އަމަލުން ލިބިވަޑައިގަތީ ވަރަށް ބޮޑެއް ޝޮކެއް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަދި ނިއުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އިމްރާނުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝާހު

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން ވެސް އޭނާ ނަމޫނާ އަކަށް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަދި ކެޕްޓަން ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 4
ޝާހުގެ ހަނދާނުން ނުފިލި "ބޮޑާހޭކުން"

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝާހު އިސްމާއިލްގެ ހަނދާނުގައި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އޭނާ ކުޑައިރުއްސުރެ އަދި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެންމެ ބޮޑު ލޯތްބެވެ. އޭގެ ފަހުން ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ އަށް ނުކުމެ، ކުޅުމުން ރިޓަޔަކުރި އިރު، ދިރިއުޅުމަށް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
ކުރީގެ ފޯވާޑް ޝާހުގެ ހާލު ރަނގަޅު

މައިނާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) ގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ މާދިހު އިސްމާއިލް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 17
ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޝާހަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާދެނީ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) އަށް މައިނާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 13
ޝާހު އިސްމާއިލް ފިޝަރީޒަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝާހު އިސްމާއިލް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.