06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި؟

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
ޓީސީ ޓީމު ނެގެޓިވް، ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗަކަށް ބަންގްލަދޭޝަށް ކުރި ދަތުރަށް ފަހު، ކޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީންކުރި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވުމާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ޓީސީ ރާއްޖެ ގެނެސް ކަރަންޓީނަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ސްކޮޑުގެ ރޭ މާލެ ގެނެސް ފުރަވެރި ރިޒޯޓުގައި 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 1
ޓީސީ ތާށިވެފައި، ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ގެންނާނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ސްކޮޑުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް ރާއްޖެ ގެނެވިފައިނުވަނީ ލަންކާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށާއި ފުރުސަތެއް ލިބުނުހާ އަވަހަށް އެ ޓީމު ގެންނާނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި އޭއެފްސީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 1
އެފްއޭކަޕް އޮޓޯއިން ފަސްވެފައި، މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ކޮވިޑް-19 ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި ކަރަންޓީންވެފައި ތިބުމުން، އެ މުބާރާތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާ އެކު މާދަމާ ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 5
ބަޝުންދުރާގެ ތަފާތަކަށްވީ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް: ޝާޒްލީ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިއްޔެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އަތުން 5-1 އިން ބަލިވި އެއް ސަބަބަކީ ބަޝުންދުރާގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ހެނާން ބާކޯސްގެ ތަފާތު ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 5
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރާ އަތުން ޓީސީ ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އަތުން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 5-1 އިން...

March 11, 2020 3
ބަންގްލަދޭޝުން ޓީސީ ރާއްޖެ އަންނާނީ ލަންކާގައި ތިބެފައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބަންގްލަދޭޝްގައި މިވަގުތު އޮތް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނީ ސްރީ ކަންކާގައި 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގެ...

10 މާޗް

March 10, 2020 1
އޭއެފްސީ ކަޕް: ޝާޒްލީ ރޭޓްކުރާ ޓީމަކީ ބަޝުންދުރާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ހަތަރު ޓީމު ވެސް ދާދި އެއްވަރު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ފޭވަރިޓެއް ނަގާ ނަމަ ނަގާނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދްރާ ކިންގްސް ކަމަށް މާދަމާ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 4
ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އަށް އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ފުރުސަތެއް؟

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރައިރު މި ދިމާވީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމަކަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސީދާ ފުރުސަތު ލިބުނު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޕްރިލިމިނަރީ ބުރާއި ޕްލޭއޮފުން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދި މާޒިޔާ އެވެ. އެހެންވެ...

05 މާޗް

March 05, 2020 2
ރަށު ޓީމު ކޮޅަށް ސައްޓު 13 މިނެޓުން ހެދި ހެޓްރިކް

ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގައި ބ. އޭދަފުށި ވަރެއް ނެތެވެ. އެ ރަށު ޓީމު ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށް އަދި ފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް އެ ރަށުން...

March 05, 2020 9
ކްލަބް އޭދަފުށި 13 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ތިން ފޯވާޑުންގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކްލަބް އޭދަފުށި 13-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މިއަދު ހަވީރު ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 2
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވާން ޓީސީ ގަތަރަށް

ކުރިއަށް އޮތް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގަތަރުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަކަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީން ލީގު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނައިގައި ލީގު ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 7
ޓީސީން ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 1
ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި

ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 1
ޓީސީން ފަހަތުން އަރައި ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ޓީސީން މިހާރު ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ: ޝާޒްލީ

މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ޓީމުން ޝަކުވާނުކޮށް ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 2
ޓީސީން އީގަލްސް ބަލިކޮށްފި، މާޒިޔާ ލީގާ ގާތަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 1-0 އިން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަތުން މޮޅުވުމާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.