18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ބޮންޑާ އަންނަ އަހަރު ވެސް ކުޅޭނެ، ފެންނާނީ ޓީސީން

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރު އަލުން ކުޅެން ފެށި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) އަންނަ އަހަރު ވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމައި ޓީސީގައި މަޑުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 1
ކްލަބަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް، ނިޒާމަށް ކާމިޔާބެއް ނޫން

މިއީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އަށް ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނޫން ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
އީގަލްސް ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް: ކޯޗަށް އުފާވެރިކަން!

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ދެ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް އީގަލްސް އަރުވައިދިނުން ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2016 4
ގައުމީ ފައިނަލުގައި ޒުވާން ގިނަ މޫނުތަކެއް!

ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރި އަށް ކްލަބްގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ދެ ދެ ޓީމެވެ. މި ދެ ޓީމަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫތު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 8
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ހޯދައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

November 25, 2016 1
ނޮކްއައުޓް މެޗެއްގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ: އަސަދުﷲ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމު ކަމަށާއި ނޮކައުޓް މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މިރޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
ހަތަރު ލަނޑުން ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އީގަލްސް ހޯދައިފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 2
ފަހު މުބާރާތް: ސެންޓޭގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ތަށްޓަށް!

މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ކްލަބާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މި އަހަރު ސެންޓޭގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އަދި ތަށްޓެއްގައި އަތްލެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދިއިރު ދެން މިއޮތީ ސީޒަނުގެ ފަހު...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 12
12 އަހަރަށް ފަހު ވެލެންސިއާ އެފްއޭ ކަޕް އުފުލާލައިިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން 12 އަހަރަށް ފަހު އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ޓީސީ ގޮވައިގެން ނިޒާމް ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް

އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމަށް އެއްގޮތުން ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. ވެލެންސިއާއާ އެކު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ނިޒާމް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ ވެލެންސިއާއާ މެދު އެއްވެސް ޖަބުޒާތީކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 7
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

އެފްއޭ ކަޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެފްއޭ ކަޕުގެ އެކުވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ، މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނުކުންނާނީ ސެމީ ފައިނަލުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 8
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ޓީސީގެ ތާއީދު ބައްސާމަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެންޑޯސްކުރި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އިންތިހާބުގައި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށި އީގަލްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

October 23, 2016
އީގަލްސް ތަށި ދިފާއުކުރަން، ޓީސީ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް އިން ތަށި ދިފާއުކުރަން ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި...

October 23, 2016 3
މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސެންޓޭ، އެއް ވަނަ ކީޕަރަކީ ސުޖަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަދި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސްރީ ލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016
ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-3 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 1
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ

އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ދާދުގެ އެނބުރި އައުން މުހިއްމު ގޯލަކުން ފާހަގަކޮށްފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބަންގްލަދޭޝް މިދިޔަ މަހުގެ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ކޮނޑުހުޅަށް ސީރިއަސް ހާނިއްކައެއް ކުރިމަތިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ނާއިޒް...

October 16, 2016 1
ޓީސީން ފަހަތުން އަރައި ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ހިތްގައިމު ލަނޑާ އެކު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-3 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...