29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 8
ސައިފަށް ޕްރެޝަރު، ޓީސީ މި ފަހަރު ވެސް މޮޅަކަށް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މާދަމާރޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިންއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނުކުންނާނީ މޮޅަކަށް ކަމަށާއި ޕްރެޝަރު އޮތީ ސައިފް އަށް ކަމަށް...

January 29, 2018 4
ޓީސީގެ ބިދޭސީ ކީޕަރު ދެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް، ބަދަލުގައި އިފްރާހް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބެލަރޫސް ގޯލްކީޕަރު ޑިމިޓްރީ އަސްނިންގެ އަތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ސަލާމަތްވެގެން ކުޅެން ނުކުންނަން ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާއިރު، އެ ޓީމުން ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 6
ރަށުންބޭރުގައި މޮޅުވުމުން ނިޒާމްބެ ހިތްހަމަޖެހިފައި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބޭނުންވި ކަންތައް ހާސިލްވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 11
ސައިފް ބަލިކޮށް ޓީސީ ޕްލޭއޮފް ބުރާ ގާތަށް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މިއަދު މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ޖާގައަކާ...

January 23, 2018 3
އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް، ޓީސީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މާ ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ އަށް ވުރެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 8
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ދަތުރެއް ޓީސީ ފަށަނީ

އޭއެފްސީ ކަޕް 2004 ވަނަ އަހަރު ފެށީއްސުރެ ރާއްޖެ އަށް ދެ ޖާގަ އައީ ލިބެމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މުބާރާތުގެ ފޯމެޓާ އެހެން ގޮތްގޮތުން އައި ބަދަލުތަކާ އެކު މުބާރާތުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބެނީ ރާއްޖޭގެ އެއް ޓީމަށެވެ. އަނެއް ޓީމެއް ޖެހެނީ ކޮލިފައިން ކުޅޭށެވެ. މި ފަހަރު ސީދާ ޖާގަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ލިބުނުއިރު،...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 2
ޓީސީގެ އަމާޒަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ވެސް މޮޅެއް: ނިޒާމްބެ

އޭއެފްސީ ކަޕު ޕްލިމިނަރީ ބުރުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އެ ގައުމުގެ ސައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނާނީ އިތުބާރާ އެކު މޮޅަކަށް ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 1
ޓީސީ އަކީ ސައިފަށް ޗެލެންޖެއް: ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޗެލެންޖެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ރިޔާން ނޯތުމޯ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 4
އޭއެފްސީ ކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު ނިޒާމްބެ އިތުބާރާ އެކު

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމަރީ ބުރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި އަނެއް ބުރަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 2
ފޭދޫ އިއްބެ އާއި ސައްޓު: މަގެއް ކޮށައިދީފި!

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު ސ. ފޭދޫ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އާއި ބ. އޭދަފުށީ އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) އަކީ ހަމައެކަނި އަތޮޅުތެރޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މަގުބޫލު ދެ ނަމެވެ. އޭރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މި ކުޅުންތެރިންގެ ތަޖުރިބާއެއް ނެތުމުން ގިނަ ބަޔެއް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މަތީ ފަންތިއަށް މިި ދެ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 5
އަލާ ނާސިރާ އެކު ދެން ފެންނާނީ އާ ތިން ކުޅުންތެރިން

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހުކުރު ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށާފައިވާއިރު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު ގެންނާނީ މިސްރު ޑިފެންޑަރު އަލާ ނާސިރު އެކަނި ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 12
ޓީސީ ދޫކޮށް ދާދު މާޒިޔާ އަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ގައުމީ ޓީމުގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްްސް ކަޕުން މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 7
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީސީ ވަރުގަދަކުރަނީ

މި ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެ ކްލަބުން އާކޮށް އިތުރު ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނާއި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ކުރިއަށްގެންދެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 37
"މި ފެނުނީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު"

ފެނިގެން މިދިޔައީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ...

December 16, 2017 16
އޮއްޕޮގެ ދެ ލަނޑުން ނިއު އިން ގައުމީ ތަށި ހޯދައިފި

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ދުރުގައި ދުވަސްކޮޅަކު ހުރުމަށް ފަހު މި އަހަރު އެނބުރި އައި ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު، 3-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 3
"90 މިނެޓުގެ ތެރޭ ނަތީޖާ ނެރެން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު 90 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނެރެން ވަރަށް ބޮޑަށް...

December 15, 2017 1
ފައިނަލުގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ: އޮސްކާ

ފައިނަލް މެޗުތަކުގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވާން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކަން ޖެހޭ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 10
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ގައުމީ ފައިނަލަށް

މާޒިޔާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 11
އަނެއްކާ ވެސް ޕެނަލްޓީން ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕް އުފުލާލިތާ ތިން ދުވަސް ނުވަނީސް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން އެ ޓީމު އަނެއްކާ ވެސް ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 13
އެފްއޭ ކަޕް 12 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
ނިއު، އައިޒޯލް އަދި ބަންގްލަދޭޝް ޓީމު އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އިންޑިއާގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން އައިޒޯލް އެފްސީ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ލީގު ޗެމްޕިއަން އަދި ސައުތު އޭޝިއާ ޕްލޭއޮފުން އަންނަ ޓީމަކާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

December 06, 2017 3
ފައިނަލެއް ވިޔަސް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ނިޒާމްބެ

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވާދަކުރާއިރު، މިރޭ އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް، މުބާރާތުގެ އެންމެ...

December 06, 2017 12
މިއީ ނިއު އަށް ހާއްސަ ފައިނަލެއް: އޮސްކާ

މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައި ވަނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައ މިރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 7
ޓީސީ ބޭނުންވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކާމިޔާބެއް: ނިޒާމްބެ

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ލިބުނު ނަމަވެސް އެއް ފަހަރާ ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް ވުރެން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސްކަންދޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 12
ޓީސީ ފައިނަލަށް، މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު 2-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ...

December 02, 2017 4
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ބޮޑު މެޗަކަށް މިރޭ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ވާދަކުރާއިރު މިއީ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައިގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޖާގައަކަށް ވެސް...