04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 7
ޓީސީ ބޭނުންވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކާމިޔާބެއް: ނިޒާމްބެ

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ލިބުނު ނަމަވެސް އެއް ފަހަރާ ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް ވުރެން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސްކަންދޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 12
ޓީސީ ފައިނަލަށް، މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު 2-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ...

December 02, 2017 4
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ބޮޑު މެޗަކަށް މިރޭ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ވާދަކުރާއިރު މިއީ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައިގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޖާގައަކަށް ވެސް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 3
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ އަށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ

ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ނަޝާހު އަހުމަދު (ނައްޓު)، 20، ގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 10
ލީގު ނުލިބުނަސް ޓީސީގެ މަގާމު ރަނގަޅު: ނިޒާމްބެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން މި ފަހަރު އެންމެ ހަނި ގޮތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމުން ދެއްކި ތަފާތާ އެކު ލީގު ރޭހުގައި އެ ޓީމު އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް އޮތެވެ. އިއްޔެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޓީސީ އަށް ލީގު ގެއްލުނަސް ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒމް (ނިޒާމްބެ) ހުރީ ހިތްހަމަޖެހުމަކާ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 37
ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ކުރި ހޯދައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2017 1
ނިއު އަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުދޭ، ޓީސީ ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ވެގެންދާނީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މުހިއްމު...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 5
މާޅޮސް ބަލިކޮށް ޓީސީން ނިއުގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އއ. މާޅޮސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 7
މިލަންދޫ އިން ޓީސީ ހުއްޓުވައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. މިލަންދޫން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކުރުމުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 6
ޓީސީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި: ނިޒާމްބެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށާއި އެންމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 1
ބެންޖޯގެ ލީޑަޝިޕަށް ނިޒާމްބެގެ ތައުރީފް

މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ގެނައި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އަކީ ކެރިއަރުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ގުނަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު ޓީސީން މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ހޯދަމުން އަންނަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކުގެ ފަހަތުގައި ބެންޖޯގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 2
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 4-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

October 25, 2017 2
ޕްރެޝަރެއް ނެތުމުން ނިޒާމްބެ ހުރީ އިތުބާރާ އެކު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ މަގާމުގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތި މުޅި ޓީމުން އޭނާ އަށް ކުރާ އިތުބާރު ކަމަށް...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 4
"އިއްބެ އަކީ ނަމޫނާއެއް، އޭނާ އެ ދެނީ މެސެޖެއް"

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ވަރަށް ހުނަރުވެރި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެކަމަކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ގެ ނަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 8
މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީން ނިއުއާ ގާތްކޮށްފި

މުޅި މެޗުގައި ކުރި ވަރުގަދަ ހިތްވަރާ އެކު، ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ފަރަގުކުޑަކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 5
ޓީސީ-މާޒިޔާ ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް، އަމާޒު ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު، ދެ ޓީމުގެ ވެސް އަމާޒުހުރީ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 3
ފުރަތަމަ މެޗަށް ފަހު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ތިނަދޫ 3-2 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 2
ގްރީން އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީ އަށް ތިން ވަނަ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުން މިރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ތިން ވަނަ މަގާމް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

September 23, 2017 2
ރަނގަޅު މަގާމެއް ހޯދަން ޓީސީ-ގްރީން މުހިއްމު މެޗަކަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ އާއި ގްރީންސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރާއިރު މިއީ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލާއިރު ރަނގަޅު މަގާމެއްގައި އޮތުމަށް ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 3
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

September 16, 2017 1
މެޗުގެ ކުރިން ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާއިރު ދެ ޓީމަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކަމަށް އެ ދެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
މާޅޮސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ތިން ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އއ. މާޅޮސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަރައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 1
މިލަންދޫ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު ނާސިރަށް ތައުރީފް ހައްގު

ށ. މިލަންދޫ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނާސިރުގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމަށާއި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ތިނަދޫ އަތުން ޓީސީ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

August 19, 2017 4
ތިނަދޫ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު: ނިޒާމްބެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް މިއަދު ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުކުރާނެ ކަމަށާއި ތިނަދޫ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 4
ނާފިއުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދެ ވަނަ ހާފްގައި އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 6-1 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.