17 މާޗް

March 17, 2017 13
އެޗް1އެން1 ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުފެނޭ: ނިޔާފް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދާ ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 17, 2017 4
އެންމެ ގިނައިން ރޯގާ ޖެހެނީ ލ. އަދި ރ. އަތޮޅުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހިގެން ލ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

March 17, 2017 11
އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިނާއި ބޭހާއި މާސްކް އަދި ޓެސްޓްތައް

ވެކްސިން އަކީ ވަރަށް ނާޒުކު އެއްޗެކެވެ. އެއީ އެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލައި ހެދުމުގައްޔާއި އަދި ނައްތާލުމުގައި ވެސް ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ...

16 މާޗް

March 16, 2017 71
ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީހުން މާސްކާއި ބޭސް ބަހަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުން ބޭނުންވާ މާސްކާއި ބޭސް އަދި ބައްޔާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން،...

March 16, 2017 15
އެޗް1އެން1 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަން ޔަގީން: ނާޒިމް

ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް އިއްޔެ...

15 މާޗް

March 15, 2017 26
އިތުރު ބަޔަކު ސްވައިން ފްލޫ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ސްވައިން ފްލޫ އަށް އިތުރު 31 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 82 އަށް އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2017 13
"ބަލިން ރައްކާތެރިވާން މައުލޫމާތު އަވަހަށް ދޭންޖެހޭ"

ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަވަހަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
ޓައިނީ ހާޓްސްގެ ކޭމްޕް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ ހަފުތާގައި ޓައިނީ ހާޓްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ "ކެއާ ފޯ ޓައިނީ ހާޓްސް ކޭމްޕް"، މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފި...

March 14, 2017 12
އައިޖީއެމްއެޗް ފުރި، ބަލި މީހުން ތާޖުއްދީނަށް

ވައިރަލް ރޯގާ އާއި އެޗް1އެން1 ގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވެ ޖާގަ ފުރުމާ ގުޅިގެން ހުމުގެ ކްލިނިކެއް ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ވެސް...

13 މާޗް

March 13, 2017 30
ހުންޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވެ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ބާރުބޮޑުވެެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ވައިރަލް ރޯގާ ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

March 13, 2017 9
ހުމާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރާކަށް އަދި ނުނިންމާ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލުއިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާތަކާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް ސްކޫލެއް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

11 މާޗް

March 11, 2017 29
މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރި އެޑްމިޓްކުރާނެ ޖާގަ ނެތިފައި

ރ. މީދޫގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުން ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 18
ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހަލުއިކަމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖަންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
ރީނދޫ ހުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުވެރިން ސަމާލުވާން އެދެފި

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ރީނދޫ ހުން (ޔެލޯ ފީވާ) ފެތުރޭތީ ރަައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ދަތުރުވެރިންގެ ކިބައިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި 38 މީހުންނަށް ޖެހުނު

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 38 މީހަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރީ ދެ ހަފުތާގައި 90 މީހަކަށް ޑެންގީ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.