23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 6
"އިންޑިއާ އިން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ ރައްދު ވަރުގަދަވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 23) - އިންޑިއާ އިން ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ރައްދު ދިނުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާ އަދި އެ ދޭ ރައްދު ހަމަލާ ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް...

February 23, 2019
ބުލެޓް ރޭލަށް މެސްކޮޓެއް ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އާއި އަހްމަދުއާބާދާ ދެމެދު 2022 ގައި ތައާރަފު ކުރާ ބުލެޓް ރޭލުގެ ހިދުމަތަށް ދޭނެ ނަމަކާއި އެ ހިދުމަތް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ބޭނުންކުރާނެ މެސްކޮޓެއް ފަރުމާ ކުރަން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - ކަޝްމީރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާ އަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ދީީފާނެ ހަމަލާއަކުން ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ.

February 22, 2019 1
އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

February 22, 2019 2
ކެރެލާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެ، އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 8
ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީއަކު އިންޑިއާގެ ޖަލެއްގައި މަރާލައިފި

ޖައިޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ ސެންޓްރަލް ޖަލުގައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީއެއްގެ ގައިގައި ގަލުން ތަޅައި މަރާލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 3
އިންޑިއާގެ ދެ ޖެޓް ވައިގެ ތެރޭގައިޖެހި ޕައިލެޓަކު މަރު

ބެންގަލޫރު (ފެބްރުއަރީ 19) - އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓް ބެންގަލޫރުގެ އުތުރުން އޮންނަ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 19, 2019 10
ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ހޫނުވެފައިވާ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން...

February 19, 2019 5
"އިންޑިއާއިން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ރައްދު ދޭނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ނަމަ ޕާކިސްތާނުން ވެސް ރައްދު...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 23
ޖީއެމްއާރާއެކު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަން: ފަައްޔާޒު

ޖީއެމްއާރާ އެކު އާ ސަަރުކާރުން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

February 18, 2019 2
ކަޕިލްގެ ޝޯ އިން ސިދޫ ބޭރުކޮށްލައިފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާގައި ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުން މަރައިލި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން، ސޮނީގެ "ދަ...

February 18, 2019 8
އިންޑިއާ އަލުން ޕާކިސްތާނުގެ އާޓިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާގެ 40 އަށް ވުރެ ސިފައިން މަރައިލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އިންޑިޔާއަށް!

ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 17, 2019 2
ޝޯމީގެ ފޯން ޝިޕްމަންޓެއް ފޭރިގެންފި

އިންޑިއާގައި، އެ ގައުމުގައި މަގުބޫލު ޝޯމީ މަރުކާގެ ފޯނުތަކެއް އަރުވައި ބަރާކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ލޮރީއެއް ލޫޓުވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި 42 މީހުން މަރާލައިފި

ސްރީނަގަރު (ފެބްރުއަރީ 14) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 42 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 24
ބޯންމެރޯ ހަދަން ފަސް ކުއްޖަކަށް އެހީ ދީފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ފަސް ކުއްޖެއްގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން ހަރަދުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 19
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ވިސާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށަނީ

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ވިސާގެ ލުއިތަކަށް އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 8
ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް އިންޑިއާއިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2019 52
މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވެސް މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ ގައުމެއް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި...

February 11, 2019 5
ބޯޑާ ސްޓޭޓަށް މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޗައިނާ ނުރުހިއްޖެ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރުއުތުރުގެ ބޯޑަރު ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަރުނަޗަލް ޕްރަދޭޝް އަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 117
ރާއްޖެ ހިފިދާނެ؛ ނާހަމަ ތެދެއް؟

ނާ ހަމަ ތެދެއް ހެއްޔެވެ؟ އިންޑިއާ އަކީ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރާއްޖެ ހިފައި އަޅުވެތިކުރެވޭހާ ބާރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތް ގައުމެއް ހެއްޔެވެ؟ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި ރާޑަރުތަކެއް ވެސް ބަހައްޓަނީ އެ މީހުންގެ ބޭނުމަކު ވެސް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ސެޓެލައިޓުން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ކޮންމެ ތަނެއް ވަގުތުން އެހަރަ...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 4
އާ ސަފީރު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

February 08, 2019 3
އިންޑިއާގެ ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް

އިންޑިއާގެ ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް އަބަދު ވެސް އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ފިލްމުތައް ލީކް ކުރުމާއި ފިލްމުތަކުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްގެން ބައެއް މީހުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 89
މާރިޔާގެ ވާހަކަ ފަތުރަނީ އޮޅުވާލައިގެން: ޑިފެންސް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިންޑިއާގެ ނޫސް ޗެނަލަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދަނީ އޮޅޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެއީ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގައިލުމަށް ކުރާ...

February 07, 2019 144
ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން މާރިޔާ ހޫނު ފެނަށް

އިންޑިއާ އިން ބޭނުން ނަމަ، ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުން އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 6
ވައިގެ އުޅަނދު ދޭން ދެ ގައުމަކުން ވާހަކަ ދައްކާ

ރާއްޖެ އަށް ވައިގެ އުޅަނދު ހަދިޔާކުރަން ދެ ގައުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ބުނެފި އެވެ.

February 06, 2019 42
ރާޑަރުތައް ބަލަހައްޓަން އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް ނުތިބޭނެ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ރާޑަރުތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 2005 ވަަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ރާޑަރުތައް ބަލަހައްޓަން އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބެން...

February 06, 2019 35
ހެލިކޮޕްޓަރަށް ދިވެހި ޕައިލެޓުން ބޭނުންވޭ: ޝަމާލް

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަށް ދިވެހި ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އިންޑިއާގައި އެކަމަށް އެދޭނެ ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 2
އިންޑިއާގެ އާ ގަވައިދާ އެކު އެމެޒޯންއަށް މައްސަލަތަކެއް

އިންޑިއާގެ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކުރަން ހެދި އާ ގަވައިދުގެ ސަބަބުން އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ މައި ކުންފުންޏެއް ކަަމަށްވާ އެމެޒޯންގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އޭގެ ސައިޓުން ނަގަން...

February 04, 2019 28
އުފަން ކުރީތީ މައިންބަފައިން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ދުނިޔެ އަށް އުފަން ކުރީތީ، އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 10.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

February 02, 2019 4
ބޯކޮށުމުގެ ވިޔަފާރި މި ކުދިން ކުރާ ގޮތް ތަފާތު

އާއިލާ އަށް އެހީވާން އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަކި ޖިންސަކަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބަންވާރީ ޓޯލާ އަވަށުގައި ދެ އަންހެން ކުއްޖަކުއާމްދަނީ...