17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
18 ގަޑިއިރު ސްނޯގައި އޮތް ކުއްޖެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ސްރީނަގަރު (ޖެނުއަރީ 17) - ކަޝްމީރުގައި ޕާކިސްތާނުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ސަރަހައްދަށް ފޭބި ބޯ ސްނޯގެ ތެރޭގައި 18 ގަޑިއިރު ވަންދެން ވަޅުލެވިފައި އޮތް 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
އެމެޒޯނުން އިތުރު ބިލިއަނެއް އިންޑިއާ އަށް

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި އިންޑިއާގައި އެންމެ ނަގާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯނުން އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ކްރިކެޓް ތަރި ޖޫލާންގެ ރޯލަށް އަނުޝްކާ

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިންޑިއާގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަމަށްވާ އެމެޒޯން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑި އަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 7
ގަވާއިދާޚިލާފަށް ހެދި ލަގްޒަރީ އިމާރާތްތައް ބިމާހަމަ

ކެރަލާ ސްޓޭޓް (ޖެނުއަރީ 12) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާގެ ލޭކްސައިޑުގައި، ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހަދާފައި ހުރި ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްތައް ތަޅާލައިފި އެވެ.

January 12, 2020 1
250 ރުޕީސްގެ ދަރަނި ދައްކަން ބުނާތީ ސޭޓު މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ގާޒީއާބާދުގެ ކަންމަތީ ފިހާރައަކުން މީހަކު ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ މުދަލަށްވާ 250 ރުޕީސް (54 ރުފިޔާ) ދައްކަން ހަނދާންކޮށްދޭތީ އެކަމާ ރުޅި އައިސްގެން ފިހާރައިގެ ސޭޓަށް ބަޑިން...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ލިޕްސްޓިކެއް ނޫން، އަންހެނުންގެ "ހަށިރައްކަލެއް"

އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާ މީހަކު އާ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް

ވަކި ވަރެއްގެ މިނިވަންކަމަކާ އެކު ސްޓޭޓެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައި އޮތް ކަޝްމީރު، އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ނިންނި ނިންމުމާ އެކު އެ ސަރަހައްދުގައި...

January 10, 2020 1
އަކްޝޭ ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ދޮންނަކުނޑިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 33
އަގުހެޔޮކޮށް ބޭސް އެތެރެކުރަން އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ބައެއް ބާވަތުގެ ބޭސްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
މުކޭޝް އަމްބާނީ އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަށް

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި އިންޑިއާގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން ވައްޓައިލުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީ، އޮންލައިން އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފަށައިފަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 9
އިންޑިއާ އިން އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 2) - ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވުމުގެ ތިން ވަނަ މަޝްރޫއު އިންޑިއާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 50
ޓީޗަރުން ހޯދުމުގެ ކަންކަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 31, 2019 1
ނިއު ދިއްލީ: ގަރުނުގެ އެންމެ ގަދަ ފިނީގެ ތެރެއަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 31) - ވޭތުވެދިޔަ ސަތޭކަ އަހަރަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ އަށް އެންމެ ފިނިގަދަ ދުވަސް އިއްޔެ ތަޖްރިބާކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 2
އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގެ މަސައްކަތަށް މޯދީގެ ތައުރީފް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 30) - އިންޑިއާ ޕާލަމެންޓުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދައުރު ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާފައި ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2019 1
އަމީތާބަށް ދާދާސާހެބް ޕާލްކޭ އެވޯޑް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާ އަށް ކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދޭ ދާދާސާހެބް ޕާލްކޭ އެވޯޑް އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

December 30, 2019 1
އިންޑިއާގައި ފިޔާ އުފުލާ ޓްރަކްތަކަށް ބިރުވެރިކަން

އިންޑިއާ އިން ހައްދާ ފިޔާގެ ސަޕްލައި މަދުވެ، ޑިމާންޑް އުފުލި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ފިޔާގެ އަގު ރަނަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާ ކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 5
މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުންގެ މުދާތައް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (ޑިސެމްބަރު 29) - އިންޑިއާގައި މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން އުޅޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ފަރާތްތަކުގެ މުދާތައް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުން ދީފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 5
މައްސަލަ ބޮޑު ގާނޫނު ދިފާއުކުރަން ބީޖޭޕީ ނުކުންނަނީ

މުސްލިމް ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ހަމައެކަނި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ...

December 25, 2019 7
ފަރުހާނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ރަށްވެހިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ އިރު، އެ މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 2
ބީޖޭޕީއަށް ޖަރުކަންދުގެ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބު!

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ލިބޭ އާ ގާނޫނާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އިރުމަތީ ސްޓޭޓެއް ކަމަށް ވާ ޖަރުކަންދުގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުން، ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 5
ކޮންސިއުލޭޓްގެ އިސް މަގާމު އަންހެނަކަށް

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮންސިއުލޭޓެއްގެ ވެރިޔަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައްޔަން ކުރި ވެރިޔަކަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 22, 2019 18
މޯދީ ވިދާޅުވަނީ ވަކި ދީނަކަށް އަމާޒުނުކުރާ ކަމަށް!

އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ދޭ ބިލް ދިފާއުކުރައްވާ،...

December 22, 2019 7
އިންޑިއާ: އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ހުއްޓުވުމުގެ ކުރީ ސަފަށް

ދުނިޔޭގައި މި އަހަރު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އިންޑިއާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަ ނަމޫނާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާގެ މި...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 22
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑުވަނީ

އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އިއްޔެ...

December 21, 2019 9
ބަތަލާ ކާޖަލް އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު "ސިންގަމް" ކުޅުނު އިންޑިއާގެ ދެކުނު މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލް އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 6
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި އިތުރު ތިން މަރު

މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާގައި، އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 4
އާ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ނިއު ދިއްލީ (18 ޑިސެމްބަރު) - އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެފައިވާ މުސްލިމް ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ދިނުމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް...

December 19, 2019
އުފަންވާ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް 111 ގަސް

އިންޑިއާގައި އަންހެން ދަރިން ލިބުމަކީ ބައެއް އާއިލާތަކުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރަނީ އާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ބުރަ އާއި...