15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
އިންޑިއާއާވީ ފަޅިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ބަލަހައްޓަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިންޑިއާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އެތެރެކޮށްފާނެތީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހުޅަނގު ބޯޑަރުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 2
ދަރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނި ދެމަފިރިން މިނިވަންވެއްޖެ

ދަރިފުޅު މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޑެންޓިސްޓް ދެމަފިރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިލާހްއާބާދު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށް އެ ދެމަފިރިން މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ދިއްލީގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ހިންދޫންގެ ފެސްޓިވަލް ދިވާލީގެ ކުރިން ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުން އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

October 10, 2017 2
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ދެވަނަ ބޮޑުބޭބެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބޮޑު ބޭބެއެއްގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ މި މައްސަލާގައި ފަހުން ހައްޔަރުކުރި...

October 10, 2017 10
ވަގަށް ނެގި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ޝުކުރު ހިނިތުންވުމަކުން

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި، މަގުމަތީ އުޅޭ މީހެއްގެ ދަރިފުޅު މަގުމަތީ ނިންދަވާފައި އޮއްވައި ބަޔަކު ވަގަށް ނެގުމުން 15 ގަޑިއިރު ފަހުން އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުން، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލީ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 17
23 މީހުންގެ މަރުގެ ސަބަބަކީ މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު

ދާދިފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި، ގިނަ ބަޔަކު ވާރޭއިން ހިޔާވާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން 23 މީހުން މަރުވެ 37 މީހުން ޒަޚަމްވީ މާ ވިއްކަން އިން މީހަކު އޭނާގެ މާތައް ވެއްޓުމުން ހަޅޭއްލަވަން ފެށުމުން ކަމަށް ތަހުގީގުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 2
ޑްރައިވަރުން ސަލާމަތްކުރި ޔޫއޭއީގެ އަންހެނާ އަށް ތައުރީފް

އަބޫ ދާބީ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ދެ ޓްރަކް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވުމުން އަލިފާން ރޯވި އިންޑިއާގެ ދެ ޑްރައިވަރު ސަލާމަތް ކުރި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އަންހެން މީހާ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 2
ލެޕަޑެއްގެ ކިބައިން ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރީ ކުޑަ ކުއްޖެއް

އިންޑިއާގައި، ލެޕަޑެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު، އޭނާއާ އެއް އުމުރެއްގެ ކުއްޖެއްގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
މުމްބާއީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި ފިތިގެން 22 މަރު

މުމްބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި ބޯ ވާރޭ އިން ނިވާވާން ގިނަ ބަޔަކު އެއް ފަހަރާ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން 22 މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 23
"ޒާހިލް މިހާރު ހީވަނީ އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖެއްހެން"

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ އިބްރާހިމް ޒާހިލަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ހާލަތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރު ހީވަނީ އަށް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްހެން ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 1
އެންމެ 22 ހަފުތާގައި އުފަންވި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި، ނިރްވާން ނަމަކަށް ކިޔާ މި ފިރިހެން ކުއްޖާ އުފަންވީ ދުވަސްނުފުރާ އެންމެ 22 ހަފުތާގަ އެވެ. މި ކުއްޖާ އަށް 132 ދުވަސް ވަންދެން ނިއޯނެޓަލް...

September 25, 2017 3
އެކްސިޑެންޓުވެ ސިފަ ގެއްލިފައި ވަނިކޮށް ލިބުނު ލޯބި

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލިބުނު ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކަކަށް ފަހު މޫނުމަތި އެއްކޮށް ބަދަލުވެފައިވާ އިންޑިއާ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ވާހަކަ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި ޝާއިއުކުރުމާ އެކު އެތައް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 3
އިންޑިއާ އަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ މަންމަ: ޕާކިސްތާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިންޑިއާ އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ "ޓެރަރިޒަމްގެ މަންމަ" ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2017 21
އުއްމީދު ކަނޑާލުމުން ޒާހިލްގެ މުޅި އާއިލާ އިންޑިއާއަށް

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ އިބްރާހިމް ޒާހިލަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ހާލު ގޯސްވެ، ޑޮކްޓަރުން އުއްމީދު ކަނޑާލުމުން...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 2
ޓީޗަރުން ރޭޕްކުރި ދަރިވަރު އެބޯޝަން ހެދުމުން ހާލުދެރަވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިންޑިއާގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރުންތަކެއް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެ ކުއްޖާ ބަލިވެ އިނުމުން އެބޯޝަން ހެދުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެއްޖެ...

September 22, 2017 7
ސިކުނޑި "މަރުވި" މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

"ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ" އަންހެނެއްގެ ފުރާނަ އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިޕާސް ސާޖަރީއެއް ހަދައިގެން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 4
އިންޑިއާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެހި މީހާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 21, 2017 1
ހިތަދޫ މީހަކު އިންޑިއާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އިންޑިއާ އަށް އާއިލާއާ އެކު ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދިޔަަ އައްޑޫ ހިތަދޫ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

September 21, 2017 23
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ބިދޭސީންތަކެއް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ވައިގެ މަގުން އައްޑު އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި ނަމަވެސް އެ މީހުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017
އިންޑިއާ ރޭޕް: ދެ ވަނަ ބޮޑު ބޭބެއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ ކަމަށް ބުނާ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި ދެ ވަނަ ބޮޑު ބޭބެއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 6
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ޓެރަރިސްޓުންނާ ގުޅުންއޮވޭ: އިންޑިއާ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު ރެފިއުޖީންނާއި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
ރޮހިންޖާ މީހުން އިންޑިއާއިން ޑިޕޯޓްކުރާ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިއަންމާ އިން އެތެރެވެފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީގެ 40،000 މީހުން ޑިޕޯޓްކޮށްލަން އުޅޭ މައްސަލަ އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
މޯދީގެ އުފަން ދުވަހު މަންމަ އަށް ޚާއްސަ ޒިޔާރަތެއް

ގުޖުރާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އުފަން ދުވަހު އާދައިގެ މަތިން މަންމަ އަށް ޚާއްސަ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 5
ފަޅުވެރިންނަށް މުސާރަ ދޭން އިންޑިއާގެ ބޯޓު ވިއްކާލަން އަންގައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސްކޮޓްލެންޑުގައި ހިފަހައްްޓާފައިވާ އިންޑިއާގެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ނުދީވާ މުސާރަ ދިނުމަށް އެ ބޯޓު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ދީފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 1
އިންޑިއާގައި ބުލެޓް ރޭލުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

ގުޖްރާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ހައި ސްޕީޑް ބުލެޓް ރޭލް މަޝްރޫއެއް އިންޑިއާގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 14, 2017 14
އިންޑިއާގެ ރޭޕް: ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން އެހެން ނަތީޖާއެއް

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ފުލުހުން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 14
ޒަހަމްވި އެމްޕީއެލް މީހާގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް ކޮންޓެއިނަރެއް އަރުވަނިކޮށް، އެއިން ޖެހި މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ޒަޚަމްވި މީހާގެ ކަނާތު ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 6
ރަކީންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލަން އިންޑިއާ އިން ގޮވާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މިއަންމާގެ ހުޅަނގުގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މިއަންމާ ސަރުކާރަށް އިންޑިއާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.