24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 1
މޯދީކެއާ: ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެލްތުކެއާ ސްކީމް ފަށައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް އިންޑިއާގައި އިއްޔެ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2018 22
އިންޑިއާ އިން އިބޫ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އިންޑިއާ އިން މަރުހަބާ ކިޔައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 5
ހާލުގައި ޖެހުނު ދަތުރުވެރިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ދުނިޔޭ ވަށާ ބުރު ޖެހުމުގެ ރޭހަކަށް ނުކުތް އިންޑިއާގެ ދަތުރުވެރިޔާގެ ޔޮޓުގެ ކުނބު ބިނދި އަނިޔާވެ، ހާލުގައި ޖެހުމުން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ރެސްކިއު ޓީމަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

September 23, 2018
ޖަޔަލަލީތާގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "އަޔަން ލޭޑީ"

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޖަޔަލަލީތާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "ދި އަޔަން ލޭޑީ" ހަމަޖައްސައި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ...

September 23, 2018
އިންޑިއާ އިން އޮސްކާ އަށް "ވިލެޖް ރޮކްސްޓާޒް"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް އިންޑިއާ އަށް ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އާސާމް ފިލްމް "ވިލެޖް ރޮކްސްޓާޒް"...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 1
15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ރޭޕާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލް ހައްޔަރު

އުއްތަރަކަންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި 15 އަހަރުގެ ދަރިވަރު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ނުވަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޯޑިން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި އެ...

September 20, 2018 3
ޕައިލެޓަށް ހެދުނު ގޯހަކުން އެތައް ޕަސިންޖަރުންނަކަށް އަނިޔާ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ޖެޓް އެއާވޭސްގެ ޕައިލެޓަށް ކެބިން ޕްރެޝާ ސްވިޗް އޮން ކުރަން "ހަނދާން ނެތުމުން" 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕަސިންޖަރުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 6
ހިތްހަލާކުވާވަރުގެ ފޮޓޯއަކާ އެކު އެތައް ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑުގެ ކައިރީގައި ހުރެ ހިތާމަކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް އާއްމުވުމާ އެކު އިންޑިއާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެއް ދުވަހުން ތިން މިލިއަން ރުޕީސް (43،829 ޑޮލަރު) އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް ހޯދައިދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 21
ފައުޒިއްޔާއާ އެކު ޖަލަށްލި ސައިންސްވެރިޔާއަށް ބަދަލުދެނީ

ދިވެހި ފިލްމީތަރި ފައުޒިއްޔާ ހަސަނާއި އޭނާގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ މަރިޔަމް ރަޝީދާއާ އެކު، ޖާސޫސްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށް ލި އިންޑިއާގެ ސައިންސްވެރިޔާއަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 5 މިލިއަން ރުޕީސް (1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018
އިންޑިއާގައި ކޮލެޖް ދަރިވަރަކު ވަގަށް ނަގައި ރޭޕްކޮށްފި

ހަރިޔާނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓުގައި ކޮލެޖް ދަރިވަރަކު ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު ރޭޕްކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 14, 2018 1
އިންޑިއާ އިން ވަގަށް ނެގި ރަނުގެ ތަށިބަރި ހޯދައިފި

ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުރީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ބޭނުން ކުރި ރަނުގެ ތަށިބަރި ބަޔަކު ވަގަށް ނެގިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އިންޑިއާ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 16
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓު ފުރުމުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ނުދޭ

ހުޅުލޭގެ އާ ރަންވޭ އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އޮޅިގެން ޖެއްސި ކަމަށް ބުނާ އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓަށް އަދިވެސް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ނުދޭކަން...

September 11, 2018 1
ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވާތީ އިންޑިއާގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދާތީ އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިއްޔެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 7
އިންޑިއާ އިން ކުދި މަތިންދާ ބޯޓު އުފައްދަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ދެ މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކުދި މަތިންދާ ބޯޓު އުފެއްދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް އެއަރޯސްޕޭސް ލެބޯޓްރީސް (އެންއޭއެލް) އާއި ދިއްލީގެ މެސްކޯ...

September 08, 2018 19
އާ ރަންވޭއަށް ޖެއްސި ބޯޓުގެ ޕައިލެޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން 136 ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު އައިސް، ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގައި "އޮޅިގެން" އިއްޔެ މެންދުރު ޖެއްސި އެއާ އިންޑިއާ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 2
އިންޑިއާ ރުޕީސްގެ އަގު މިއަދު ހުރީ 72 ގައި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އިންޑިއާ ރުޕީސްގެ އަގު ޑޮލަރާ އަޅާބަލައިރު 72 ރުޕީސް އަށް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 3
ނުވައަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ރޭޕާ ގުޅިގެން ދޮންމަންމަ ހައްޔަރު

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ކަޝްމީރުގައި ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްޖާގެ ދޮން މަންމަ ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 05, 2018 4
ވަގަށް ނެގި ރަނުގެ ލަންޗްބޮކްސް އިންޑިއާ ފުލުހުން ހޯދަނީ

ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުރީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ބޭނުން ކުރި ރަނުގެ ލަންޗްބޮކްސްއެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

September 05, 2018
ނިމްރަތާއި ކްރިކެޓް ކޯޗްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންނާއި އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ބަތަލާއިން ކައިވެނިކޮށްގެން ވެސް އުޅެނީ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 1
ފެންބޮޑުވުމުގައި ކެރަލާއަށް ލިބުނު ގެއްލުން 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ކެރަލާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްކުން ބުނެފި އެވެ.

September 02, 2018
އިންޑިއާ ބަޔަކު ސްޓާބަކްސް ކޮޕީ ކުރުމުން ކޯޓަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑް ސްޓާބަކްސްގެ ނަމާއި ލޯގޯ އިންޑިއާގެ ކޮފީ ޗެއިނަކުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަން ނިންމުމުން، އެ ބްރޭންޑްގެ ނަމާއި ލޯގޯ އަށް ވަގުތީ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 9
ފައިސަލް، ކެމްޕެއިނަށް ޓްރިވެންޑްރަމަށް ވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 01, 2018 1
އިންޑިއާ ރުޕީސްގެ އަގު 71 އަށް ވެއްޓިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިންޑިއާ ރުޕީސްގެ އަގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 71 އަށް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 2
500 އާއި 1000ރުޕީސް ހުއްޓުވުމުގެ ފައިދާއެއް ނެތް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 31) - އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޫޓްތައް ޑިސެމްބަރު 8، 2016 އިން ފެށިގެން ހުއްޓުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ފައިދާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ...

August 31, 2018 7
ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
އެއާ އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 30) - ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެއާ އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރެވިދާނެހެން ހީނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 7
އިންޑިއާ ފައިސާ އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަގަކަށް ދަށަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ އަގު ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއަދު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 32
ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ފޮނުވާލުން ނޫން ވިސްނުމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިއާ ސިފައިންނާ އެކު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުންޏަސް އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 24
ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަފާނެ: އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ގެނެސްފައި އޮތް ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އިތުރު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 4
އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސަފީރުންނަށް ދެއްވައިފި

އަންނަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އާންމު މައުލޫމާތުތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިއަދު ހިއްސާ ކޮށްފި އެވެ.

August 26, 2018 30
އިންޑިއާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަމް ސުވާމީ...

August 26, 2018 38
ސުބްރަމާނިއަމް ފާޅުކުރެއްވީ އަމިއްލަ ހިޔާލެއް: އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަމް ސުވާމީ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 47
މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: އިބޫ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާ އެކު ބޭއްވުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް...

August 25, 2018 20
"މަކަރެއް ނުހެެދޭނެ، އިންޑިއާ އަރައިގެން ނުވާނެ"

މި އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރުނެހެދޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ...

August 25, 2018 20
ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވާލުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ: އަދާލަތު

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދައިފި ނަމަ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ގޮވާލެއްވި ގޮވާލުން...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 83
ރާއްޖެ ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމާ ދެކޮޅުހަދަން: ފައިސަލް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދައި އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަން ސުވާމީ ވިދާޅުވުމަކީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ...

August 24, 2018 72
މިނިވަންކަމަށް ކުރަންޖެހުނު ކަމެއް ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާދަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް...

August 24, 2018 73
"އިންތިހާބު އޮޅުވާލައިފި ނަމަ ރާއްޖެ ހިފަންޖެހޭ"

އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަން ސުވާމީ...