16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 12
ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ރައީސްގެ ޚާއްސަ ނަސޭހަތެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު ވެސް ދިވެހިންނަކީ މުސްލިމުންކަން ހަނދާންކޮށް ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

December 16, 2018 7
ސަލާމަތަށްޓަކައި އިންޑިއާއާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް މުހިންމު

މި ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އިންޑިއާއާ އެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާގައި މިއަދު...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 32
ތިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ހަމަޖައްސައިފި

ތިން މިނިސްޓްރީއަކަށް އިތުރު ތިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އިންޑިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް އައިޝަތު މުހަންމަދު ދީދީ މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 62
ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާގެ ވިސާގެ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާއަށް ފައްޓަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރައްވާ ވިސާ އެއްބަސްވުމަކީ، ވިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދިވެހިންނަށް މިހާތަނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ލުއިކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 25
އަމީން އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ އަމީން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޖޭޕީ ނައްޑާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 13, 2018 9
ސްޓޭޓް އިންތިޚާބުގައި ގެރިއާ ބެހޭ ވަޒީރަށް ނާކާމިޔާބު

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 13) - އިންޑިއާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބުގައި ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓުގެ ގެރިއާ ބެހޭ ވަޒީރަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
ތިން ސްޓޭޓުން ވެސް ބީޖޭޕީ އަށް ނާކާމިޔާބު

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 12) - އިންޑިއާގެ ތިން ސްޓޭޓުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިޚާބުން ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީ އަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 3
ޑެލިވަރީކުރަން ހަވާލުކުރި ކާއެއްޗެހި ވަގަށް ކާލައިފި

މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ކާއެއްޗެހި އޯޑަރު ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ މަގުބޫލުކަން ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެހެންވެ އެންމެ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 3
އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ދަށަށް!

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިންޑިޔާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ ގަވަރުނަރުގެ އިސްތިއުފާއާ އެކު އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 10) - "އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ކަމަށް" ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރްނަރު އުރްޖީތު ޕަޓޭލް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

December 10, 2018 6
ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ބަތަލާ ދެވޮލީނާ ބަޓަޗަރުޖީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 9
ރައީސް، އިންޑިއާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި...

December 03, 2018 10
ދަނޑުވެރިއެއްގެ އިހްތިޖާޖް: ފައިސާކޮޅު މޯދީ އަށް

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާ ފިޔާ އިން ކިލޯއެއް އެއް ރުޕީސް އަށް ވިއްކަން ޖެހުމުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި، ފިޔާ...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 30
ރައީސްގެ ވައުދުތައް ފުއްދަން އިންޑިއާއިން އެހީތެރިވަނީ

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 3
17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 1) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 47
އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން ހުއްދައެއް ނުދޭނެ: ޝާހިދު

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު ލޯނެއް ދޭ މަތިން އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ރާއްޖޭގައި ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރުން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 4
މަސްތުގައި ހުރި ޑޮކްޓަރަކު ސިޒޭރިއަން ހެދުމުން މަރު

ގުޖުރާތު (ނޮވެމްބަރު 29) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓުގައި މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި ޑޮކްޓަރަކު ސިޒޭރިއަން ހެދުމުން މަންމަ އާއި ކުޑަ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 29, 2018 5
އިންޑިއާގައި ހޯމްވޯކާއި ބަރު ފޮތްދަބަސް މަނާ

ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަން އަމުރުކޮށް، ދަބަހުގެ ބަރުދަން...

November 29, 2018 73
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ނުހެދޭނެ: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް މަރުކަޒެއް ހަދަން ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ސާކް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާ ބައިވެރި ނުވާނެ: ސްވަރާޖް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ ސާކް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާ އިން ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 28, 2018 214
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ!

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ދެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށްފި ނަމަ، ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 1 ބިލިއަން...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 20
ރައީސް، އަންނަ މަހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަންނަ މަހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

November 26, 2018 4
ޓެރަރިސްޓް ޖޯކަކާ ގުޅިގެން ޕަސިންޖަރަކު ބޯޓުން ބާލައިފި

މުމްބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - އިންޑިއާގެ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ޖެޓް އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި އިން ޕަސިންޖަރަކު، "ޓެރަރިސްޓް" ޖޯކަކާ ގުޅިގެން ބޯޓުން ބާލުވުމަށް ފަހު...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
އިންޑިއާގައި ކޯރަކަށް ބަހެއް ވެއްޓި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 24) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓުގެ މަންދިޔަ ޑިސްޓްރިކްޓުގައި ގިނަ ބަޔަކާ އެކު ދަތުރުކުރި ބަހެއް ކޯރަކަށް ވެއްޓި 28 މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2018 78
މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ޑީލެއްގެ ދަށުން: ޚަލީލް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތިން ގަޑިއިރަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ޑީލެއްގެ...

November 24, 2018 12
ކުޅޭ އެއްޗެހި ވިއްކާ އާދަޔާ ހިލާފު ވަގެއް

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ގޯވިންދޫޕޫރީގައި، ކުޅޭ އެއްޗެހި ވިއްކާ މީހަކު އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ފަޅާއަރައިފިއެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
ކައިވެންޏަށް ދަނިކޮށް ބަޑިޖެހުމުން ވެސް ކައިވެނިކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 22) - ވެރިރަށް ދިއްލީގައި އޮތް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތަކަށް ދަނިކޮށް އިންޑިއާ މީހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖެހުމުން ވެސް އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކޮށް ރަސްމިއްޔާތު...

November 22, 2018 182
ހެލިކޮޕްޓަރު: އިންޑިއާގެ ބިރުވެރި "ހަދިޔާ"

ބޮޑު ކަމެއް ޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް އެހީ ވިޔަސް، އިންޑިއާއާ މެދު ދިވެހިން ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެކަން އެއީ ހަގީގަތެކެވެ. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 21
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: ޗައިނާ

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅުވެރިވުން ނޫން ކަމަށާއި އެ ގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

November 20, 2018
އެތަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް އިންޑިއާގައި ހުޅުވައިފި

އިންޑިއާގައި ހާއްސަ ދަރަޖައެއް ދީފައިވާ އެތަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 87
އިންޑިއާ އިން ދިން ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވައެއްނުލާނެ

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އާ ސަރުކާރުން ބަދަލުކޮށް އެ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވައިނުލާން ނިންމައިފި އެވެ.