26 މާޗް

March 26, 2017
ބައްދާލި ގޮތުން ޑޮކްޓަރެއްގެ މޭކަށިތައް ބިނދިއްޖެ

ޑޮކްޓަރަކަށް އޭނާއާ އެކު ކޮލެޖުގައި ތިން އަހަރު، އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅުނު އެހެން ޑޮކްޓަރަކާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ބައްދަލުވުމާ އެކު ވީ އުފަލުން ބައްދާލި ގޮތުން އެކުވެރިޔާގެ މޭގެ ތިން ކަށިގަނޑުގައި ރެނދުލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 2
މެންބަރަކަށް އިންޑިއާގެ އެއާލައިންތަކުން އަދަބު ދީފި

އެއާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ތަޅައިގަތް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ގޮވައިގެން ދަތުރުނުކުރަން އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސް އެއާލައިނުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 2
ޑްރައިވަރު މަރުވުމުގެ ކުރިން 60 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ބަސް ޑްރައިވަރަކު 60 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމުން، އަމިއްލަ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ބަހުގައި ތިބި އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
އަޔޯދިޔާ މިސްކިތުގެ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރަން އެދެފި

އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގެ ޒަމާންވީ މިސްކިތް ހުންނަ، އެ ގައުމުގެ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި ހިންދޫން ވެސް އެ މީހުންގެ ދީނީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 20
ގަންގާ އާއި ޔަމުނާ ކޯރަށް އިންސާނެއްގެ ދަރަޖަ ކޯޓުން ދީފި

އިންޑިއާގެ ހިންދީން ކަރާމާތްތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ގަންގާ އާއި ޔަމްނާ ކޯރަށް، ދިރިހުރި އިންސާނެއްގެ ދަރަޖަ އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ދީފި އެވެ.

March 21, 2017 2
ބައްޕަޔާ ހެދި ލަދު ނުގަންނަކަން ދައްކަން ހުސްފަޔާ

ދަރިއަކު މައިންބަފައިންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މަންޒަރު ފެނި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޚަބަރު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބަހްރޭންގައި މަސައްކަތްކުރާ، އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް...

20 މާޗް

March 20, 2017 16
އިންޑިއާގެ ސައްދާމް ހުސައިނަށް ވަޒީފާއެއް ނުލިބިފައި

އިރާގުގެ ވެރިކަމުން ސައްދާމް ހުސައިން ދުރުކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދަންޖައްސައި އަވަހާރަކޮށްލިތާ 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ސައްދާމް ދުނިޔޭގައި ނެތަސް އޭނާގެ ނަމަކީ ވެސް ބާރު ހުރި އެއްޗެއްކަން އިންޑިއާ މީހަކު އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 49
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ނިމްސްއާ ހަވާލު ކުރަނީ

ހދ. ކުޅުުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

March 19, 2017 7
މޯދީގެ ހޮވުމަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

މުސްލިމުންނާ އިދިކޮޅު އަދި ހިންދީންގެ ހަރުކަށި ދީނީ ބޭފުޅަކު، އިންޑިއާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސްޓޭޓް، އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުން ބޮޑުވަޒީރު...

17 މާޗް

March 17, 2017 3
މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި ދަރިފުޅު އެކުގައި އިމްތިހާނު ހަދައިފި

އިންޑިއާގައި ދެމަފިރިއަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެކުގައި ގްރޭޑް 12ގެ އިމްތިހާނު ހަދައި ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ގޭންގް ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 15) - ގޭންގް ރޭޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 15, 2017 1
ވިހެއީ މަގުމަތީގައި، ފޫޅުމަޔަކީ ސަލާންޖަހާ މީހެއް

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މާބަނޑު މީހެއް ކަމަށްވާ ޔެލައްމާ އިންޑިޔާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަގެއްގައި ހުއްޓާ ވިހެއުމުގެ ވޭންވަރު އަންނަން ފެށި އެވެ. ވިހެއީ މަގުމަތީގަ އެވެ....

13 މާޗް

March 13, 2017 5
ސައުދީ ރަސްގެފާން މި އަހަރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފާނެ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 13) - ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން މި އަހަރު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2017 3
ރިހަ އެޅުމުން ދޮންނަން "ކަރީ މޯޑް" ހިމެނޭ މެޝިނެއް

އަންނައުނުގައި އުނގުޅޭ ރިހަ ފަސޭހައިން ސާފުކޮށްލެވޭ "މޯޑެއް" ހިމެނޭ ދޮންނަ މެޝިނެއް ޕެނަސޮނިކުން އިންޑިއާގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 4
ވިހައިގެން ދޭ ޗުއްޓީ އިންޑިއާގައި ދެ ގުނަ އިތުރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 12) - ވިހައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް މުސާރައާ އެކު ދޭ ޗުއްޓީ ދެ ގުނަ ބޮޑު ކުރަން އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2017
އޮޅިގެން އިންޑިއާ އަށް ވަން ދެ ކުދިން އަނބުރާ ޕާކިސްތާނަށް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗްް 12) - ކަޝްމީރުގެ ތެރޭން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އޮޅިގެން އިންޑިއާ އަށް ވަން ދެ ފިރިހެން ކުދިން އަނބުރާ ޕާކިސްތާނަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އިންޑިއާގެ މުހިންމު ސްޓޭޓްތައް މޯދީގެ ޕާޓީ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 11) - ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ދައުރުގެ މެދުތެރޭން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި މުހިންމު ސްޓޭޓްތައް އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 3
އުމުރާ މެދު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް، މިއީ ދަރިވަރުން

އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި އޮންނަ ފަންގާނޭ އަވަށުގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނުން ބުރާސްފަތި ދުވަސް ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ އަޅައި ނަލަހެދެން ފަށަ އެވެ. އެ މީހުން ދަނީ ސްކޫލަށެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސާޅީ ހެދުމަކީ އެ މީހުންގެ ޔުނިފޯމެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 1
ޑުބާއީ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އިންޑިއާ މީހެއްގެ ހިތް

އިންޑިއާގެ ސޫރަތު މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ޓީޗަރެއްގެ ހިތް މިހާރު އޮތީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ 14 އަހަރު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގަ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 13
1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާ އާއި ދުބާއީ އިން ރާއްޖެ އައި ދެ ދިވެއްސަކު އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ހުސް އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 5) - މުޅިން ވެސް އަންހެން ކްރޫންނާއި ސްޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެ ވަށާ ޕަސިންޖާ ދަތުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
"މަރު ނުވަނީސް" އިންޑިއާގައި މީހަކު އަންދާލެވިއްޖެ

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރު ނުވަނީސް އަންދާލެވުނު މައްސައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ވެއްޓި އެއްމާބަނޑު ދެބެން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ރޯހިނީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ތިން އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު ދެބެން ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

February 27, 2017
އިންޑިއާގެ ރައީސް ގަނޑުވަރުގައި "ޕިންކް" ބައްލަވައިފި

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް "ޕިންކް"ގެ މޮޅު ވާހަކަޔާއި އެ ފިލްމުން ދިން ވަރުގަދަ މެސެޖުގެ ވާހަކައަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެ އެވެ. ފިލްމުގެ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 1
އިންޑިއާގެ މުދާ އިތުރު ކުރަން ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް

ދެކުނު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 26, 2017 6
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދަން ދެ ގައުމެއްގެ އެހީ އަށް އެދެފި

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 12 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 3
އެންމެ އަގުހެޔޮ ސްމާޓްފޯނު ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 24) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިންޑިއާގެ ރިންގިން ބެލްސްގެ ވެރިޔާ މޮހީތު ގޮއެލް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.