14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ގޯއާގެ ދަތުރަކަށް ވުރެ މުހިންމީ ފިޔާ!

އިންޑިއާގެ އެންމެ ރީތި އެއް މަންޒިލް، ގޯއާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ވުރެ ތިން ކިލޯ ފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ވެބްސައިޓަކުން ހިންގި...

December 14, 2019
ޗިންކީ-މިންކީގެ ޖާދޫގައި އެންމެން ޖެހެނީ

ޗިންކީ-މިންކީއެއްގެ ވާހަކަ މި ފަހުން އެންމެ ގަ ދައަށް ދެކެވެން ފެށީ އެއްމާބަނޑު މި ދެބެއިން ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އިން ދައްކައިލި ހިސާބުންނެވެ. އެއްގޮތަކަށް ހެދުން އަޅާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 36
އައްޑޫގެ 2 މަޝްރޫއެއްގެ ޑިޒައިން އިންޑިއާއަށް

އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަސައްކަތް 7.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އިންޑިއާގެ ދެ...

December 12, 2019 15
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ މަޝްރޫއުތައް އަވަސް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިޖޭ ގޮކާލްއާ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 34
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވެސް އިންޑިއާ އަށް

ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 1
ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ނެށުުމުގެ ހަރަކާތްތަކާ އެކު

އިންޑިއާގެ ކާރުބާރޫ ބޮޑުމަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފުލުހަކު ނަށަމުން ވަރަށް އޮމާންކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއަކާ އެކު އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ...

December 09, 2019 10
އޭޑީކޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް އިންޑިއާ މީހެއް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް އިންޑިއާގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު މިރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ކޯޓަށް ދަނިކޮށް ގައިގައި ރޯކޮށްލި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 7) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ 23 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހެކި ބަސް ދިނުމަށް ކޯޓަށް ދަނިކޮށް އޭނާގެ ގައިގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލުމުން ފަރުވާ...

December 07, 2019 13
މަޖިލިހާއި ލޮކް ސަބާއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ދަށުގެ، ލޮކް ސަބާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މެމަރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 23
އަނެއްކާވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ، ކިލޯއެއް 45އަށް

ބާޒާރުގައި އަނެއްކާ ވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ އެވެ.

December 06, 2019 5
ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލާފައި އޮއްވާފެނުނު ކުއްޖާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ލަކްނޯ (ޑިސެމްބަރު 6) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގެ މުށީގެ ޕޮޓެއްގެ ތެރޭގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ މިހާރު...

December 06, 2019 17
ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި

ހައިދަރުއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 6) - އިންޑިއާގެ 27 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެންމީހާ ރޭޕްކޮށް، އަންދާލުމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ބަޑި ޖަހައި މިއަދު މަރާލައިފި...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 6
ރޭޕުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓަށްދަނިކޮށް ގައިގައި ރޯކޮށްލައިފި

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (ޑިސެމްބަރު 5) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ 23 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކޯޓަށް ދަނިކޮށް އޭނާގެ ގައިގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ވަޒީފާ އަކީ ނިދުން، މުސާރަ އަކީ 100،000 ރުޕީސް

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮދަޑިއެއް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓާންއެއްގެ ގޮތުގައި ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން އޭގައި ނިދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ބައިތައް ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލްގެ ބައިތައް ހަނދުގައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާ މީހެއްގެ އެހީގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 3
އިންޑިއާގެ ގޭންގް ރޭޕުގެ މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާ ކޯޓަށް

ހައިދަރުއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 2) - އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އުމުރުން 27 އަހަރުުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް، މަރާލައި އޭނާ އަންދާލި މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާ ކޯޓުން ބެލުމަށް ދެކުނުގެ...

December 02, 2019 3
އިންޑިއާ އިން ލަންކާ އަށް 450 މިލިއަން ޑޮލަރު!

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 2) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 450 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 10
އިންޑިއާގައި އަނެއްކާވެސް ރޭޕް، މަރު، އަންދާލުން

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 27 އަހަރުުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް، މަރާލައި، އޭނާގެ އަންދާލައިފައި އޮތް ހަށިގަނޑު ފެނުމުން، އާންމުން ރަތަށް އަރައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ނެށުމުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ ޖަލޯރްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓީޗަރުންގެ ޓްރޭނިން ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެން ޓީޗަރަކު ނެށި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 5
މޯދީ، ގޯޓާބޭގެ މަޝްވަރާތައް ލަންކާގެ ނަސްލީހަމަޖެހުމަށް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައި ސްރީ ލަންކާގެ ނަސްލީ ހަމަޖެހުމާއި ސިންހަޅައިންނާއި ތަމަޅައިން އެއްގަލަކަށް އެރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
ފިލްމުފެއާ އެވޯޑް ހަފުލާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުމްބާއީން ބޭރަށް

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ފިލްމު ފެއާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަންނަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް މުމްބާއީން ބޭރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނަން: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސުޕަޕަވަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 2
ދަރިވަރުންގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޔުނިވާސިޓީ ހުއްޓުމަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 24) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް ޔުނިވާސިޓީ ކަމަށްވާ ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ ޔުނިވާސިޓީ (ޖޭއެންޔޫ)ގެ ހޮސްޓެލް ފީ ބޮޑު ކުރުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ކުރަމުން ގެންދާ ހަޅުތާލުގައި އެ ޔުނިވާސިޓީ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.