08 މާޗް

March 08, 2017 44
ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން މައުމޫނަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުދިން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ފުރާވަަޑައިގަންނަވަން ސެކިއުރިޓީ އަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން އެމްއެންޑީއެފުން އެކަން ހަމަޖައްސައިނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީއަކާ ނުލައި ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 16

04 ނޮވެމްބަރ

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކެއް 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 2
ދަންވަރު ގެޔަށް އައީ "މަރުވި" ދަރިފުޅު

ކައިލާޝް ޔާދަވް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހެކެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެއް ރޭ ދަންވަރު އޭނާގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ވަރަށް ބާރަށް ތަޅަން ފެށި އެވެ. ހީކުރީ މަސްތުވެފައި ހުރި މީހަކު ކުރާ އުނދަގުލެއް ކަމަށެވެ. ރުޅި ގަދަވެފައި ހުރެ ދޮރު ހުޅުވާލީ އެމީހާއާ ރަނގަޅަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ދޮރު ހުޅުވާލުމާ އެކު އޭނާއަށް...