16 ޖޫން

June 16, 2020 5
އިންޑިއާގެ އިތުރު 155 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 155 މީހަކު އެ ގައުމަށް މިއަދު އަނބުރާ ފުރައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 5
އިންޑިއާގެ އިތުރު 719 މީހަކު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ އިތުރު 719 މީހަކު އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއްގައި މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ޗާޓަރު ފްލައިޓުތަކުގައި 342 އިންޑިއާ މީހަކު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރޭން 342 މީހަކު ޗާޓަރު ފްލައިޓްތަކެއްގައި އިއްޔެ އާއި މިއަދު އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 1
އިންޑިއާގެ އިތުރު 153 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، އިތުރު 153 މީހަކު އެ ގައުމަށް ވައިގެ މަގުން މިއަދު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 1
އިންޑިއާގެ އިތުރު 152 މީހަކު އެނބުރި ގައުމަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތާށިވި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން، 152 މީހަކު ވައިގެ މަގުން މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 9
އިތުރު 588 މީހުންނާ އެކު އިންޑިއާ މަނަވަރު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތާށިވި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިތުރު 588 މީހަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއް އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 17
އިންޑިއާ އިން 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ގެނެސްފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 36
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ދެނީ

އިންޑިިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ވަރަށް އަވަހަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ރާއްްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުުމުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 10, 2020 9
އިތުރު 202 މީހުންނާއެކު އިންޑިއާގެ މަނަވަރު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތާށިވި، އިންޑިއާގެ އިތުރު 202 މީހުންނާ އެކު، އެ ގައުމުގެ ދެވަނަ މަނަވަރު މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ އިން ފުރައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 14
އިންޑިއާ މީހުން ގެންދަން މަނަވަރެއް އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެ ގައުމަށް ގެންދަން މަނަވަރެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 25
ފުރަތަމަ ބުރުގައި 700 މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދާނެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ގެންދަން އަންނަ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 700 މީހުން ގެންދާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ޕޮޒިޓިވްވި އިންޑިއާގެ 10 މީހުންނަށް ކެއާ ޕެކޭޖު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާތަނށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނަށް "ކެއާ ޕެކޭޖު" ތަކެއް އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 33
ހުޅުމާލޭގައި އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އިންޑިއާގެ އެމްބަސީ އަޅަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދިން ބިމުގައި އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅަައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 39
އިންޑިއާގެ އެމްބަސީގެ ބިންގާ އެޅުން ކެންސަލް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ރާއްޖެ އަށް މާދަމާ ފައްޓަވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުއްވުން ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 12
އިންޑިއާގެ އާ ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުވައިފި

އިންޑިއާ އިިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދިރް، އޭނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 30
އިންޑިއާ މީހުންގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދޭނަން: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކޮށްދޭން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 36
އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް މެޑިކަލް ވިސާ ދޭން ފަށައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންނަށް މެޑިކަލް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން އަލުން އެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 8
ވިސާ ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ބަދަލެއްނުގެނޭ: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން، ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދޭ އުސޫލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނާ ހަވާލާދީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2018 51
އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން، ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން މިއަދުން ފެށިގެން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 123
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ދަތިތަކެއް!

އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 51
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނަރު އަރިހަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ބައެއް އިސް ވެރިން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 14
އިންޑިޔާއިން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.