22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
"އައިއޯއައިޖީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކެބިނެޓުން"

ރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކެބިނެޓުން ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 1
އަައިއޯއައިޖީގެ އުއްމީދުތަކަށް ކޮވިޑްގެ ހިޔަނި އެޅިފައި

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އާއިލާ އާއި ސަރުކާރު އެއްގަލަށް އަަރައިގެން އެއް މިސާރަބެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދީ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށް އެކި ލެވަލްގައި މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ މަގު ޗާޓެއް ކުރަހައި ކުރިއަށް މިސްރާބު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 2
ވިސްނުމަކީ އައިއޯއައިޖީ ފަސްކުރެވޭތޯ ބެލުން: މަހުލޫފް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ފަސް ކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ މިހާރު ގެންގުޅެމުން އަންނަ ވިސްނުމެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 4
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އައިއޯއައިޖީން ލަންކާ ފެނިދާނެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 4
ދީމާ އަށް އައްޑޫ ކައުންސިލުން ހާއްސަ ޓްރޮފީއެއް

މިދިޔަ މަހު މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައި ދިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތުމަތު ދީމާ އަލީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އޭނާ އަށް ހާއްސަ ޓްރޮފީއެއް ދީފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 5
ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލީ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި: ކޯޗު

ނިމިގެން ދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ދިވެހި އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިން ހޯދީ، އުނދަގޫ ހާލަތްތަކާ، ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލައިގެން ކަމަށް ހެޑްކޯޗު އިންޑިއާގެ އަމިތު ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 5
ފިއްޓޭ: ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު، މިހާރު ވެސް ޑިފެންސުގައި!

އެންމެ ފަހުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް ޑަބަލްސް އަދި ޓީމު އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދި މޮރިޝަސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް، އެ ފަހަރު މުހިއްމު މެޗެއްގެ ކުރިން އަނިޔާވި އެވެ. އެކަމާ އޭނާ މާޔޫސްވެފައި ހުއްޓާ، އެ ޓީމުގެ ފިޒީޝިއަންގެ ހުއްދައާ އެކު ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ޓީމުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަޔާޒް އަލީ ރިޒާ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 14
ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ އުފުލާނީ ދީމާ!

މާދަމާ ހަވީރު އޮންނަ، މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް، މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވިދުންގަދަ...

July 27, 2019 23
ސިންގަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދައި ދީމާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އަތުން 4-1 ސެޓުން މޮޅުވެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ވިމެންސް ސިންގަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދައި ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ޝިފާޒު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، ހަތަރަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ހާފް މެރެތަން އިން މެޑެއްޔެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރެވުނު ޝިފާޒް މުހައްމަދު އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ވާދަކޮށް 11 ސިކުންތުގެ...

July 26, 2019 24
ދީމާ: މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގުރުބާނީގެ އަގު ރަނުން!

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ވާހަކަތައް ނޫސްތަކަށް އެރުމާ އެކު،...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 10
ބެޑްމިންޓަން ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާ ދިމާލަށް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އޯޕަން ބައިން ރާއްޖެ އަށް ތިން މެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 24
ރަނާއި ރިހިން ޖަރީވެ އަންހެން ޓީޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއާ ސީދާ ހަތަރު ސެޓުން...

July 24, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ޓީޓީގެ އަންހެން ދެ ޕެއާ ވެސް ކުއާޓާއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ޕެއާ އަދި މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު...

23 ޖުލައި

July 23, 2019 9
އައިއޯއައިޖީ: ސަމްހާގެ ރެކޯޑް މަރީ މުގުރާލައިފި

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ސަމްހާ އަހުމަދު ހެދި 10000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގެ އެ...

July 23, 2019
މިކްސް އިވެންޓް ކުއާޓާއާ ހަމައިން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި މުހައްމަދު ޒީސްތު...

22 ޖުލައި

July 22, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް!

ގައުމީ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމު އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

July 22, 2019 27
ފުޓްބޯޅަ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި، ކޯޗު އެދުނީ ކެތްތެރިވާން

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން މިއަދު މެޔޯޓް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ، މެޗަކުން މޮޅެއް ނުލިބި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން...

21 ޖުލައި

July 21, 2019 75
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި! ސާބަސް!

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ މޮރިޝަސް ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-5 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު އިވެންޓުގެ ފަހުރުވެރި ރަން މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

July 21, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ފައިނަލަށް

ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު ކަމަށްވާ މަޑަގަސްކަރައިގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ގައުމީ...

July 21, 2019 4
ބާސްކެޓްބޯޅަ: ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ރިޔޫނިއަން ކުރިހޯދައިފި

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް އަތުން މިއަދު 106-42 އިން...

19 ޖުލައި

July 19, 2019 1
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ހާއްސަ ބައިވެރިޔެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޭމްސްތަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުތަކެއްގައި ވާދަކޮށްލުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ ގައުމެއްގެ ކުޅިވަރު ކޮންޓިންޖެންޓެއްގެ ވަރުގަދަ އެކުވުމަކާ އެކު، ތާރީހަށްޓަކައި ރައްކާކުރަން ގަތައިލެވޭ އަގުހުރި ހިނދުކޮޅުތަކެކެވެ. މޮރިޝަސްގައި މިއަދު ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2019 9
ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ބިރުކަނޑުވާލަން އެބަޖެހޭ: ކޯޗު

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން ފިޒިކަލީ މާ ވަރުގަދަވުމުން، ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް މާބޮޑަށް އިހުތިރާމްކުރީ ކަމަށާއި ބިރުކަނޑުވާލައި ރާއްޖޭން އަމިއްލަ ގޭމް މިހާރު ކުޅެންވެއްޖެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

July 18, 2019 16
ފުރަތަމަ މެޗުން ރިޔޫނިއަން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު މެންދުރުފަހު ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

July 18, 2019 10
އައިއޯއައިޖީ: "އިންތިޒާމްތައް ހާސްބައި ތަފާތު"

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުން އިއްޔެ މޮރިޝަސް އަށް އައިސް ހަމަޖެހިލާފައިވާއިރު، ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވެސް މިދިޔަ ދެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ކޮމޮރޯސްގެ ތާއީދަށް އެދިިއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި އިއްޔެ ކޮމޮރޯސް އަށް ވަަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 28
ޓިޝޫ ކަރުދާހުގައި މަރޭ ޖަހާ ހިސާބު

އެއީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރި އެވެ. ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް ގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ނިންމާލުމަށް ފަހު ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ގޮވައިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓް ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ އެވެ. ބޯޓުގެ ތެރޭގައި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭން ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް...

14 ޖުލައި

July 14, 2019 7
ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް މަތިވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ މެޑަލް: ރައީސް

ކުޅިވަރުގައި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް މިހާރު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި ކަމަށާއި މިއީ މެޗަކުން އެއްވަރުވެގެން ނުވަތަ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން އެކަނި، ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ތިބެވޭ...

July 14, 2019 7
އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ޒަބީރަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މޮރިޝަސްގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ...