16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ވޫހާނުން ދިޔަ މީހުން ބޯޓުން ބޭލީ ސްޕްރޭ ކުރަމުން

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 3) - ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އިންޑޮނީޝިއާ މީހުން އިއްޔެ އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމާ އެކު އެ މީހުން ބޯޓުން ބާލަމުން ދިޔައީ ޑިސްއިންފެކްޓެންޓުން ސްޕްރޭ ކުރަމުންނެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
ތޮޅިއެއް، އިންޑޮނީޝިއާ ކުއްޖެއްގެ ކަނދުރާފޫދުއްވާލައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ތޮޅިއެއްގެ ތުންގަނޑު ކަރަން ހެރުނު ކުއްޖަކު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ފޯނާ ދުރުކުރަން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފިޔޮކެއް

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތްތަކާ އެކު ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް ގިނަވެ، އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނީޝިއާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިޔޮއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ސުނާމީގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ: މެޓް

އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މިރޭ އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސް...

November 14, 2019
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑްސް އަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.4 ބާރު މިނުގައި މިރޭ އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 2
އިންޑޮނީޝިއާ އިން ޕެޕްސީ ގެއްލިއްޖެ

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޕެޕްސީ އަށް އިންޑޮނީޝިއާގައި އޮތް މާކެޓް ގެއްލި، އެ ގައުމުން ޕެޕްސީ އަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 1
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑަށް މިއަދު ހެނދުނު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެކަކު މަރުވެ އިތުރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސެއްގެ ޖައްވު ރަތްވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސްގެ ޖައްވު މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ރަތް ކުލައަށް ބަދަލުވުމުން އެއީ އާދަޔާޚިލާފު މަންޒަރެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ސިފަކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އިންޑޮނީޝިއާ ކައިރިން ކާގޯ ބޯޓެއް ގެއްލިއްޖެ

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑްސްއާ ދިމާ ބޭރުން ކަނޑުމަތިން ކާގޯ ބޯޓެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 21) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެސްޓް ޕަޕުއާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން އިތުރު 1،000 ސިފައިން އެ ޕްރޮވިންސަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 6
ވީޑިއޯ މެސެޖަކާ އެކު ހައްޖަށްދާން ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 3) - ހައްޖަށްދާން ކުރާ އުއްމީދު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ 95 އަހަރުގެ އޮހީ އިދުރީސް ސަމްރީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވުމާ އެކު އާއިލާ އެކު އޭނާ ޖިއްދާ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 39
ވައްކަމަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އަށް ބޮޑު ލަދެއް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީ އަށް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ އިންޑިއާގެ އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު އެ މީހުން ތިބި ހޮޓަލުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި، އިންޑިއާ އަށް ބޮޑު ލަދަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 2
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 14) - އިންޑޮނީޝިއާގެ އިރުމަތީގެ މަލަކޫ ޖަޒީރާތަކަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.3 ގެ ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 4
އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެން ނިދާ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް

ނިދަންވީ އަނގަމަތީގައު ޓޭޕް އަޅައިގެންނޭ ބުނެފި ނަމަ ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ޖޯކަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިންޑޮނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެންޑީން އާއި އާއިލާ ނިދަނީ އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެންނެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެން...

23 މެއި

May 23, 2019 1
އިންޑޮނީޝިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުުރުމުން އެ ގައުމުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 3
އިންޑޮނީޝިއާގައި މުޅި ގުރުއާން އިޝާރާތު ބަހުރުވައިން

ޖަކާޓާ (މެއި 9) - މަންމަނުންނަށް ފަސޭހައިން ޤުރުއާން އެނގޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން މުޅި ޤުރުއާން ތައްޔާރުކުރަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ގްރޫޕަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 7
އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ޖަކާޓާ (މެއި 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ޖަކާޓާ ނޫން އެހެން ސިޓީއަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 10
އިންތިޚާބުގައި ބުރަކޮށް އުޅުމުން 270 މީހުން މަރުވި

ޖަކާޓާ (އެޕްރީލް 29) - އިންޑޮނީޝިއާގެ އިންތިޚާބުގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން 270 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 45
ދިވެއްސެއްގެ އަންބަކު އިންޑޮނީޝިއާ މަޖިލިސް މެމްބަރަކަށް

މި މަހުގެ 17 ގައި ބޭއްވި އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވައި، ދިވެއްސެއްގެ އަނތްބަކު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި އެވެ.