03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 14
އިިންޑަސްޓްރިއަަލް ޒޯން: ދަގަނޑު ކުނިގޮނޑެއް!

ހަތަރު ފުރޮޅު ނެތް "ބާވެފައި" އޮތް ޓެކްސީއެކެވެ. ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ގިނަ ލޮރީތަކުގައި ދަބަރު ޖަހައި "ބާ ދަގަނޑަށް" ކިރަން ޖެހޭ ހާލަތުގަ އެވެ. ގިނަ ޕިކަޕްތައް ހުރީ "ގުޑުވާނުލެވޭ" ވަރަށް ހަރުވެފަ އެވެ. ބައެއް ލޮރީތައް އޮތީ ކުނިތަކުން ފުރިފަ އެވެ. އެ ތަނުން ކުނި ނޫން އެއްޗެއް ނުފެނެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 6
އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކެއް އުކާލައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުރި ބާ ވެހިކަލްތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު އުކާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 19
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަންތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

September 22, 2019 83
"ގުދަން ހަދަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކަމަކު ނުދޭ"

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިއްކާފައި އޮތް ސަރަހައްދަކީ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދު ބޭނުން...

September 22, 2019 80
މިހާރު ހުންނަންވާނީ ގުދަންތައް ބަދަލުކޮށްފައި: މުއިއްޒު

މާލޭގައި މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބަދަލުކުރަން ހިއްކި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ގުދަން އަޅަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރި ކަމަށައި މި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 17
ތިލަފުށި ފަޅަށް ދޫކޮށްލި ބޯޓު ނައްތާލަނީ ރަނގަޅަށް

ތިލަފުށީ ފަޅަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާ ބޯޓެއް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން އެތަނުން ނަގައި ނައްތާލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދައްކަވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ތިލަފުށި ބަަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އަޅާ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 6
ތިލަފުށިން ދޫކުރާ 11 ބިމަށް 50 ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ކުއްޔަށްދޭ 11 ބިމަށް 33 ފަރާތަކުން 50 ބިޑް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 21
13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 6
ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ބިން ކުއްޔަށް ދެނީ

ކ. ތިލަފުށީގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޓީއައިޒެޑް) ސަރަހައްދުން، ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް 11 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 3
ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ވިއްކުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް

އެސްޓީއޯ އިން އަންނަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ގެންނަ ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ހޯސޭލްކޮށް ވިއްކުން މިފަހަރު މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 6
ސިނާއީ ސަރަހައްދަށް ވަކި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަނީ

މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ކަރަންޓް ދޭން ވަކި އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް ސްޓެލްކޯ އަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބިމެއް ދީފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 2
ލަންކާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަށް 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 1) - ހަމްބަންޓޯޓާގައި ގާއިމްކުރާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (އެޗްއައިއެޒް) އަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 7
ޗައިނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ބަނދަރެއް ހަދާ އިންޓަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ހެދުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކެއްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
ތިލަފުށިން އަލަށް ހިއްކި ތަނުން 40 ބިމެއް ކުއްޔަށް

ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ތިލަފުށި ފަޅުން 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަނީ

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅުން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ޓީސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 4
ބޭނުން ކުރެވޭނެ ނެރެއް ނެތް، ޝަކުވާތައް އިންތިހާ އަށް

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އަޅާފައި އޮންނަ އިރު، މިއީ އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު އެއް ފަޅެވެ. ދޯންޏާއި ލޯންޗުތަކުގެ ޖަގަހައަކަށް ވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެގެން އެތައް އޮޑިވެރިންނެއް އަބަދުވެސް ޝަކުވާ ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ.