16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 37
ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އަރައިފި

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު މިއަދު 700ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 7
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 2.81 ޕަސެންޓަށް އުފުލިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 2.81 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 112
ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް!

މާލޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ ތަނަކަށް އިއްޔެ ވަތް އިރު ކަމުދާކަށް ނެތެވެ؛ އެތަނުގައި މިހާރު ވިއްކަން ހުރީ ތަރުކާރީ އެވެ! މާރުކުރާނެ ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. އާންމުކޮށް ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު އޮތް ޗާނދަނީ މަގުގެ ގެސްޓް ޝޮޕް ސަރަހައްދުން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެތަންތަނަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭ އިރު ވަންނާނެ ޓޫރިސްޓަކު...

16 ޖޫން

June 16, 2020 14
"ކޮވިޑާ ހެދި އިންފްލޭޝަނަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނެތް"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިންޕްލޭޝަނަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ތަކެތީގެ އަގުތައް އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުނު ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 6
ރާއްޖޭގެ އިންޕްލޭޝަން ރޭޓް 3.6 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަކޮށް ތަކެތީގެ އަގުތައް 3.6 ޕަސެންޓަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 6
ކުލީގެ އިންފްލޭޝަން 4.7 ޕަސެންޓު މައްޗަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 4.71 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެއް ޕަސެންޓުން މަތިވެއްޖެ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުދާލައި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.02 ޕަސެންޓުން މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 1
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާތީ ލަންކާ އިން ޓެކްސް ކުޑަކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 10) - ތަކެތީގެ އަގުތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އުފުލެމުންދާތީ ކާބޯތަކެތީގެ މުހިންމު ބާވަތްތަކުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން ސްރީ ލަންކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އިގުތިސާދު ކުރިއެރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަރައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް ހާލަތު ދަށަށް ދަމުންދާތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 10
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ނުވަތަ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 6
އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް!

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މަހު މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 32
އަންނަ އަހަރު ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ: ސަލީމް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްގެ ސަބަބުން ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވެ ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 4
އަންނަ އަހަރު އިގްތިސާދު 4.4 ޕަސެންޓުގައި ކުރިއަރާނެ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު ކުރިއަރާނީ 4.4 ޕަސެންޓުގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ލަފާކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 77
މިއަށް ކިޔާނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފެލުން!

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް އެތައް ފަހަރަކު އެގޮތަށް ލަފާ ދިން ކަން އެއީ ހަމަ ހަގީގަތެކެވެ. އެކަމަކާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތެވެ! އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އެގޮތަށް ލަފާ ދިނީ ފަގީރުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް ދުޅަހެޔޮ އިގްތިސާދަކަށް ގައުމު ނޭވާލައި، މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 11
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

މިިދޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 0.63 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮ ވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.