01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
އައިޓީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގޭގައި ތިބެގެން ހޯދާ

މުޅި ދުނިޔެ ދަތުރުކުރަމުން މި ދަނީ، މީގެ ކުރިން ދެކެފައި ނުވާ ފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ވާން ކައިރިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން ދާއިރު، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އައިސްފައިވާ އަދި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް މި ހިއްސާކުރަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2020 28
ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން 11000 ކަރުދާސް ސަލާމަތްކުރި

ފާއިތުވި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީން 11،448 ކަރުދާސް ސަލާމަތް ކުރިކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 55
މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
ކޮވިޑް-19 އަށް ގޫގުލްގެ ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް

މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ތަހައްމަލުކުރަމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގޫގުލް އިން ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 26
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނަސް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 22
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރަކަށް ހާމިދު

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ހާމިދު ޝަފީއު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
އައިޓީ ކުންފުނި އިންފޮސިސްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އައިޓީ ކުންފުނި އިންފޮސިސްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 6
ސިޓީބިޓީއެއް ނޫން، ސޯޝަލް މީޑިއާ!

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބާރު ރާއްޖޭގައި ވެސް ގަދަކަން އެނގޭ އެތައް ކަމެއް ދިމާވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީބިޓީ ފޮނުވައިގެން، އޭގެ ޖަވާބު ހޯދަން ހިނގާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ޖަވާބު ނުލިބުނަސް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެވާހަކަ ފަތުރާލާ ހިސާބުން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާން ފަށަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަމަ އެއްޗެއް...

10 ޖުލައި

July 10, 2019
މެލޭޝިއާގެ އައިޓީ ކޯހެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ފަށަނީ

މެލޭޝިޔާ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ އައިޓީ މާސްޓާސް ކޯހެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 15
އުރީދޫގެ އީ ސީމް އާ އެކު އެއްފަހަރާ ނުވަ ސިމް

އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް އީސިމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 79
"އިންޓަނެޓު އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް"

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަގުބަލްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ގޯލޯކާ އެޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 5
އައިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ދޭން އެއްބަސްވުމެއް

އައިޓީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އިލްމީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވިލާ ކޮލެޖާއި މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ސޯސް ސޮސައިޓީ (މޮސް) އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 20
"އަޒްމީ އަކީ އޭގެ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ބޭފުޅެއް"

މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި އޮތް އެސްޓީއޯގެ މުސްތަފާ އަޒްމީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިޓީ) ގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 2
މިހާރު ޕްރޯޑިޒައިނާސް އަކީ ލޫޕްކްރާފްޓް، ހިދުމަތް ކުރިޔަށް

ޕްރޯ ޑިޒައިނާސްގެ ނަން ލޫޕްކްރާފްޓް އަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 9
"ކުނބު"، ކަނޑު ދަތުރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ގެނެސްދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ވިޔަފާރިތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އާ އީޖާދުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ތައާރަފްކުރާ ޒުވާނުން ވެސް މިއަދު މަދެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކާވެސް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިފައި އޮތް ކުރިއެރުމެއްގެ ވާޙަކަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ 90 ޕަސެންޓަކީ ކަނޑަށް ވާ އިރު ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ނުކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅުމަކީ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 39
"އެ އައީ": ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް އާ އިންގިލާބެއް

ދުނިޔޭގައި ޓެކްސީ ހިދުމަތް މުޅިިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ފޯނު އެޕަކުން ޓެކްސީ ހަމަޖައްސައި، ޓެކްސީ އޮތް ތަން އެނގި، އަންނަން ނަގާނެ އިރު ވެސް ލަފާކުރެވެ އެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އާންމު ހިދުމަތެއް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެކަން އޮތީ އެހާ ފަސޭހަކޮށެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ޒުވާނުންގެ ޓީމަކުން އެ ހިދުމަތް މި ވަނީ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ސައިރިކްސްގައި އައިޓީ ދާއިރާގެ މާސްޓާސް އާ ޕްރޮގްރާމެއް

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގައި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ފެންވަރުގެ އާ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 7
އުކުޅަހުގައި ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސްގެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް

ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސް އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް އަންނަ އަހަރު އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 37
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރަން އެދެފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސައެންސް ވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލަށް އިއްޔެ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.