24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ލިސްޓަށް ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވިސްނުން ތޫނު ނުވަތަ އައިކިއު އެންމެ މަތި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 3
ކުޑަކުދިންނަށް ނަޓްސް ކާންދޭންވީ ކީއްވެ؟

އެކި ބާވަތުގެ ނަޓްސްގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާއެއް ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭނެ "ލުއި" ކާނާ އެކެވެ. ނަޓްސް އަކީ ވިޓަމިންސް އާއި މިނެރަލްސް އާއި އެންޓިއޮކްސިޑަންޓް ތަކާއި ހެލްތީ ފެޓާއި ފްރޮޓީނާއި ފައިބާ އިން ވެސް މުއްސަނދި ވެފައިވާ ބާވަތެކެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
9 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ގްރެޖުއޭޝަން ލަސްވާތީ ގެޔަށް

އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން އުޅޭ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ސަމާލުކަން ލިބުނު ކުއްޖާ ގްރެޖްއޭޓް ނުވެ ޔުނިވަސިޓީ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީއަށް އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ ހިންގުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަސްކަރީ އޮފިސަރަކަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
މަންމަ ރުޅި އައުމުން ހައްލު ހޯދީ ޓެކްނޮލޮޖީން

މައިންބަފައިން ބުނާ ގޮތަށް ދަރިން ކަންތައް ނުކޮށްގެން، ދަރިންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ކިޔުމަކީ ބައެއް މައިންގެ އާދައެކެވެ. ބައެއް ކުދިން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހެދި ހިތުގައި ޖެހިގެން ރޮއި ހެދިޔަސް، ޗައިނާގެ މި ކުއްޖާ އަށް ލިބުނީ ހިތްވަރެކެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 13
އެއާ ފޯސްއާ ނުގުޅެވުނަސް ބޯޓެއް ހަދައި އުދުހިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ 32 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ފައްޔާޒަކީ ޕޮޕްކޯން ވިއްކުމުގެ އާދައިގެ ވިޔަފާރިއެއްކޮށްގެން ދިރިއުޅޭ މީހެކެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވީ ކިޔަވައިގެން އެ ގައުމުގެ އެއާ ފޯސްއާ ގުޅޭށެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި ހުއްޓައި ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ކިޔެވުން ހުއްޓާލައި، ނުކުންނަން ޖެހުނީ މަސައްކަތުގެ...

03 މެއި

May 03, 2019
ކުދިންނާ ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވިސްނުން ތޫނުވޭ

ބޮޑެތި މީހުން ތުއްތު ކުދިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ގިނަކުރާ ވަރަކަށް ކުދިންގެ ވިސްނުން ތޫނުވާ ކަމަށާއި ކަންކަން ނަގައިގަންނަ މިންވަރު ވެސް އަވަސް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 6
"ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދަން އިންޓެލް ރިޕޯޓް ފުދޭނެ"

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 10
އެފްއައިޔޫގެ ވެރިޔަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 4
އެފްއައިޔޫން ގިނައިން ބެލީ ޓެރަރިޒަމަށް ކުރި ހަރަދު

މަރުކަޒީ ބެންކް، އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އިން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ބަލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމަށް ހަރަދު ކުރާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައްކަމަށް އެ ޔުނިޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
އެސްތާ: އުމުރުން ހަގަސް ވިސްނުން ތޫނު

މިއީ އުމުރުން 5 އަހަރުގެ އެސްތާ ލީ އެވެ. ދިރިއުޅެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގަ އެވެ. އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންނާ އެސްތާ ތަފާތުވަނީ ލިބިފައިވާ އާދަޔާހިލާފު ތޫނު ވިސްނުމުންނެވެ. މިކަން މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ 2016 ގަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 8
ހައްމާދު ސާފީ؛ 11 އަހަރުގެ ޕްރޮފެސަރެއް

އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގެ ހައްމާދު ސާފީއަކީ އާދައިގެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ޕާކިސްތާންގެ ޕިޝާވަރަށް އުފަން މި ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ ވިސްނުންތޫނުކަމުގެ ސަބަބުން މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އާދަޔާހިލާފު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ކުއްޖެކެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
ހަރަކާތްތެރި ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ ދަރިންގެ ވިސްނުން ތޫނު

ކަސްތަރުގެ ފައިދާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނިމޭކަށް ނެތެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ފިރިހެނުން އާދަކޮށް ކަސްރަތު ކުރުމުން ދަރިފަނީގެ ޑީއެންއޭ ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ ދަރިފަނީގެ ކޮލިޓީ ވެސް ރަނގަޅުވުމެވެ. ނަތީޖާއަކީ ލިބޭ ދަރިންގެ ވިސްނުން ތޫނުވުމެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ފަރުދުންނަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ހައްގުތައް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ހިފެހެއްޓެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އާ އަޑުތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓެލިޖެންސް ނޫނީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާކަމާއި އެފަދަ ލިޔުންތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 3
އަދީބަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ އާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 1
އަދީބަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 14
ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ބަޔަކަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 40
އިންޓެލް މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ:އަޒްލީން

އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެކަމަކަށް ބަރާބަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 3
އެމްސީ ހަމީދު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓް

ފުލުހުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ) ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާ އަށް އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.