23 މެއި

May 23, 2020
ސިމޯނީ މަރުވުމުން ރޮނާލްޑޯ ހިތާމައިގައި

މިލާން (މެއި 23) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިޖީ ސިމޯނީ މަރުވުމުން އޭނާ އަށް ކުރެވެނީ އެދުރެއް ގެއްލިގެންދިޔަކަމުގެ އިހުސާސް ކަމަށް އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 4
ލުކާކޫ، ޗުއްޓީއެއްގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި

ޗުއްޓީއެއްގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މައްސަލައަކީ "ލޯބިވެރިންގެ މަންޒިލަށް" ދާން ބަލާއިރު އޭނާ ހުސްހަށިބައިކޮށް ހުރުން ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 3
މެސީގެ ތައުރީފް މާޓިނޭޒަށް

ބާސެލޯނާ (މޭ 15) – ބާސެލޯނާ އިން އަންނަ ސީޒަނުގައި ގެންނަން އެންމެ މަސައްކަތްކުރާ އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
މާޓިނޭޒް ހޯދަން ބާސާ އިން ކުޅުންތެރިން އޮފާކުރަނީ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 23) – އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒްގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން އޮފާކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 7
ފަޅު ދަނޑެއްގައި އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 9) – ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 16
ޔުނައިޓެޑް އަނެއް ބުރަށް، އާސެނަލް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 28) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖް 5-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އިންޓަ ކުޅޭނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 25) – އިޓަލީގެ އުތުރުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން، ޔުރޮޕާ ލީގުގައި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނާއި ބަލްގޭރިއާގެ ލުޑޮގޮރެޓްސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މިލާނުގައި ކުޅޭ މެޗު ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
އިންޓަގެ ވިސްނުން އޯބަމެޔަން އަށް؟

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 24) – އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ގެންދަން ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތްކުރާތީ، އޭނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަގާމް ފުރުވަން އިންޓަ އިން އާސެނަލްގެ ގެބޯން ފޯވާޑް ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމެޔަން އަށް ބިޑްކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ކޮވިޑް-19: އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތަކެއް ފަސްކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 23) – އިޓަލީގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުން، އިތުރަށް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އިންޓަ މިލާނާއި ސަމްޕްޑޯރިއާ ކުޅެން އޮތް މެޗާއި އިތުރު ދެ މެޗެއް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 5
ޔުވެންޓަސް އާއި ލާޒިއޯ ކުރިއަށް، އިންޓަ ވެއްޓިއްޖެ

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 17) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ އެކު، ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޔުވެންޓަސް އަލުން އެރިއިރު ލާޒިއޯ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި އިންޓަ މިލާން ތިން ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 6
ފަހަތުން އަރައި މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 10) – ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 2-0 އިން ކުރީގައި އޮއްވާ ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
އެރިކްސެންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ އިންޓަ ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 30) – އަލަށް ގުޅުނު ޑެންމާކް މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ލުކާކޫ

މިލާން (ޖެނުއަރީ 26) – އާ ޗެލެންޖެއް ނެގުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ...

January 26, 2020
މޮރީނިއޯގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އިންޓަ އަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 26) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ގަތުމަށް އިންޓަ މިލާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ދިގުދަންމާތީ އެ ޓީމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ އިންޓަ މިލާނާއި ލެއްޗޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ޕާމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 2
ޔަންގް އިންޓަ އަށް، ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މެގުއާ

މިލާން (ޖެނުއަރީ 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން އޭޝްލީ ޔަންގް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
އެރިކްސަން އިންޓަ އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތުގައި

މިލާން (ޖެނުއަރީ 15) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ޑެންމާކް ޕްލޭމޭކަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އާއި އިންޓަ މިލާނުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޓޮޓެންހަމް އާއި އިންޓަގެ މަޝްވަރާތައް ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
އިންޓަ އެއްވަރުވުމުން ޔުވެންޓަސް އަށް ފުރުސަތެއް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 12) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން ރޭ އެޓަލާންޓާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް އަށް އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުގެ މަގުފަހިވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 2
އޭޝްލީ ޔަންގް އިންޓަ މިލާނަށް؟

މިލާން (ޖެނުއަރީ 8) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން އޭޝްލީ ޔަންގް އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށް އެ ކްލަބާ އެކު ވާހަކަތައް ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހެޓްރިކެއް، އިންޓަ ލީގުގެ ކުރީގައި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 7) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ކަލިއާރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ނަމަވެސް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާން ރޭ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
އިންޓަ އާއި ބާސެލޯނާ އިން އޮބާމަޔަން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 1) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.