15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
އިންޓަ މިލާން އެއް ވަނައިގައި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އުދިނޭޒީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ބާސެލޯނާ އަށް ދާން މާޓީނޭޒް ބޭނުންވާނެ: އޭޖެންޓް

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ކުޅެން އޭނާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް މާޓީނޭޒްގެ އޭޖެންޓް ބެޓޯ ޔަކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 4
ލުކާކޫގެ ގޯލުން މޮޅުވެ އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި

ކަލިއާރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި ކަލިއާރީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 6
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ސަންޗޭޒް އިންޓަ އަށް ބަދަލުވަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

މިލާން (އޮގަސްޓް 27) - އިޓާލިއަން ލީގަށް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާ އެކު ތައްޔާރުވި އިންޓަ މިލާން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ލެޗޭ ބަލިކޮށް ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
ސަންޗޭޒް ގެންދަން އިންޓަ އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 20) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީ ވިންގާ އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އުސޫލުން ގެނައުމަށް އިންޓަ މިލާނުން ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
އިކާޑީ އެންމެ ފަހުން މޮނާކޯ އަށް؟

މިލާން (އޮގަސްޓް 19) – ދާނެ ދިމާލެއް ނޭގިފައި ހުރި އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ގެންދަން ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އިން 65 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 4
ސްނައިޑާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮގަސްޓް 13) - ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމާއި އިންޓަ މިލާނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ވެސްލީ ސްނައިޑާ 17 އަހަރު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކްލަބްތަކުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ލުކާކޫ އިންޓަ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިލާން (އޮގަސްޓް 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދުމަށް ކޮންޓޭ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިންޓަ މިލާނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019
ބަރެއްލާ އިންޓަ އަށް، ލުކާކޫ ނުލިބިދާނެ

މިލާން (ޖުލައި 13) – އިންޓަ މިލާނުގެ އިޓަލީގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ނިކޯލޯ ބަރެއްލާގެ ސޮއި ހޯދާފައިވާއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ލިބިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
މިލާނާއި އިންޓަ އާ ސްޓޭޑިއަމަކާ ދިމާލަށް

މިލާން (ޖުލައި 11) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސެން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް ތަޅާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 8
އާޖެންޓީނާގެ މާޓިނޭޒަށް ބާސެލޯނާގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ބޮޑު ބިޑެއް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި ޔުނައިޓެޑުން އޮބާމަޔަން ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިންޓަ މިލާނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
އިންޓަގެ ކޯޗަކަށް ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސައިފި

މިލާން (މެއި 31) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ލޫޗިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ޗެލްސީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ކޯޓުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ކޮންޓޭގެ މިސްރާބު އިންޓަ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 23) - ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުކޮށް އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ، އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ހުރިިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 1
އެޓަލާންޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް

ނޭޕްލްސް (މެއި 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރިއިރު ނަޕޯލީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 16
ކަކޫ "ބަޑިގޮވުން": ރޮނާލްޑޯގެ ވެއްޓުމާއި އެނބުރި އައުން

ބާސެލޯނާ އަށް އޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި އިންޓަ މިލާނުން 1997 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ގަތުން ވެގެން ދިޔައީ އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ މުޅިން އާ ސަފުހާއެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ވެސް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ހޭނި ސަޕޯޓަރުން ޖާދޫގައި ޖެއްސި އެވެ. ސީޒަން ދެބައިވީ އިރު...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 1
އިކާޑީ ބަލައިނުގަންނަން އިންޓަގެ ސަޕޯޓަރުން ނިންމައިފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 3) – އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ މައި ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.