13 ޖުލައި

July 13, 2019
ބަރެއްލާ އިންޓަ އަށް، ލުކާކޫ ނުލިބިދާނެ

މިލާން (ޖުލައި 13) – އިންޓަ މިލާނުގެ އިޓަލީގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ނިކޯލޯ ބަރެއްލާގެ ސޮއި ހޯދާފައިވާއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ލިބިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
މިލާނާއި އިންޓަ އާ ސްޓޭޑިއަމަކާ ދިމާލަށް

މިލާން (ޖުލައި 11) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސެން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް ތަޅާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 8
އާޖެންޓީނާގެ މާޓިނޭޒަށް ބާސެލޯނާގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ބޮޑު ބިޑެއް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި ޔުނައިޓެޑުން އޮބާމަޔަން ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިންޓަ މިލާނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
އިންޓަގެ ކޯޗަކަށް ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސައިފި

މިލާން (މެއި 31) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ލޫޗިއާނޯ ސްޕަލެއްޓީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ޗެލްސީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ކޯޓުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ކޮންޓޭގެ މިސްރާބު އިންޓަ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 23) - ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުކޮށް އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ، އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ހުރިިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 1
އެޓަލާންޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް

ނޭޕްލްސް (މެއި 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރިއިރު ނަޕޯލީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 16
ކަކޫ "ބަޑިގޮވުން": ރޮނާލްޑޯގެ ވެއްޓުމާއި އެނބުރި އައުން

ބާސެލޯނާ އަށް އޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި އިންޓަ މިލާނުން 1997 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ގަތުން ވެގެން ދިޔައީ އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ މުޅިން އާ ސަފުހާއެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ވެސް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ހޭނި ސަޕޯޓަރުން ޖާދޫގައި ޖެއްސި އެވެ. ސީޒަން ދެބައިވީ އިރު...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 1
އިކާޑީ ބަލައިނުގަންނަން އިންޓަގެ ސަޕޯޓަރުން ނިންމައިފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 3) – އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ މައި ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 5
"އިކާޑީ އަކީ މެސީ ނުވަތަ ރޮނާލްޑޯ އެއް ނޫން"

މިލާން (އޭޕްރީލް 2) - އިންޓަ މިލާނާ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ޓީމާ ދުރުގައި މި ވަގުތު ހުރި އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ އަކީ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން ކަމަށް އިންޓަގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕެލެއްޓީ ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 6
ސެންސީރޯ ދޫކޮށްލައި މިލާނާއި އިންޓަ އާ ސްޓޭޑިއަމަކަށް

މިލާން (މާޗް 28) – އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސެންސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތުކުރުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލައި، ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ބޭނުންކުރަން އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު، މިލާނުގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރި ހޯދައިފި

މިލާން (މާޗް 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ޖެނޯއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 2
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް، އިންޓަ ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 15) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދިއިރު، އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
އިކާޑީ ހޯދަން ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީން މަސައްކަތްކުރަނީ

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 27) – އިންޓަގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީ ހޯދުމަށް ނަޕޯލީން އޭނާ އަށް ބޮޑު މުސާރައެއް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، އިންޓަގެ ވިސްނުން ހުރީ އޭނާ ޔުވެންޓަސް އަށް ވިއްކާލަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 8
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، އިންޓަ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ބޮލޯނިއާ (ފެބްރުއަރީ 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބޮލޮނިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓި އިރު، ފިއޮރެންޓީނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އިންޓަ މިލާނަށް ހާސްކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 1
އިކާޑީ އަތުން ކެޕްޓަންކަން ނަގައިފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 14) – މައުރޯ އިކާޑީ އަތުން އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަންކަން ނެގުމުން، ޔުރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ރެޕިޑް ވިއެނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޭނާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 2
"ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިން އިކާޑީ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރިން"

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 13) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމުގެ ކުރިން އިންޓަ މިލާނުގެ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
އޮޒިލް ވިއްކާލަން އާސެނަލްގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ސްޕެލެއްޓީގެ މަގާމާ މެދު ސުވާލެއް ނެތް: އިންޓަ

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 5) – އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅެއް ލިބިފައިނުވީ ނަމަވެސް އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕެލެއްޓީގެ މަގާމް އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ސީއީއޯ ޖިސެއްޕޭ މަރޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
އިންޓަ ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ސެމީ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 1) – ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން އިންޓަ މިލާން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ލާޒިއޯ ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.