11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
ރީތި ރަށް ބަލިކޮށް ބަނޑޮހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަތުން 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެ އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ފައިނަލުގައި ބަނޑޮހާއި ރީތި ރަށުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮހަށް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ވެސް ތަށި އުފުލާލީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ބަޓިސް އެނބުރި އައިސް ބަނޑޮސް މޮޅުކޮށްދީފި

ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެނބުރި އައި އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) ގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު، ގްރޭންޑްޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު ބަލިކޮށް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުން އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: ރިފްއަތު

ރާއްޖެ އަށް އޮތް ޑިމާންޑަށް ވުރެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަނގަޅު މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާޒްގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބަނޑޮސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީދާ ތިން ސެޓުން ގްރޭންޑްޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ބަލިކޮށް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 1
ގްރޭންޑްޕާކް ފައިނަލަށް، ސޮނޭވާ އަށް ތިން ވަނަ

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ގްރޭންޑްޕާކް ކޮއްދިއްޕަރުން ހޯދިއިރު، މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ސޮނޭވާފުއްޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 2
އިންޓަ ރިސޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިއަދު ފަށަނީ

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިއަދު ފަށާއިރު، ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮހަށް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބަނޑޮހާއި ރީތި ރަށް މޮޅުވެއްޖެ

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ޒޯން އެކެއްގެ މެޗުތަކުން ފެށިއިރު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަަމަށްވާ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 2
އަނަންތަރާ އިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސޮނޭވާފުށި އަތުން ބަދަލުހިފައި އަންނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އިން އިންޓަ ރިސޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

August 30, 2017 4
ދެ ރިސޯޓްގެ އިތުރުން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ވާދަވެރި މެޗެއް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އާއި ސޮނޭވާ ފުށި ބަައްދަލުކުރާއިރު މި މެޗު ވެގެންދާނީ މި މުބާރާތުގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުން...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017
ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު އަނަންތާރާ ބޮޑުކޮށްފި

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އަނަންތާރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017
ސެމީގެ ދެ ވަަނަ މެޗުގައި ސޮނޭވާ އާއި ބަނޑޮސް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ސެމީގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓާއި ސޮނޭވާ ފުށި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ފުރަތަމަ ސެމީގައި އަނަންތާރާ އާއި ގްރޭންޑް ޕާކް

އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރާއި އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017
ބަނޑޮހާއި ސޮނޭވާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓާއި ސޮނޭވާ ފުށި އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.