26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 2
އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު ވޯޓް ލީ ޖައްވުން

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓް އެ ގައުމުގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު ޖައްވުގައި އޮވެގެން ލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް އެންމެ ތިން ގަޑިއިރުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ތިން ގަޑިއެއްހާ އިރުގެ ތެރޭގައި ގޮސްގެން އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެއް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ޖައްވަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފާހާނާ ތައްޓެއް

ޖައްވީ މިޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު އެންމެ ދަތިވާ އެއް ކަމަކީ ފާހާނާކުރުމެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވެ، ފިކުރުކުރާން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ވެސް މިއީ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 3
އައިއެސްއެސް އިން ލީކުވާ ތަން އަދިވެސް ނުހޯދޭ

ލީކްވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ކްރޫޒްގެ ޖައްވީ ފިލްމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމުގެ އަންދާޒާ ބަޖެޓަކަށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒްއާ އެކު 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
ސްޕޭސްއެކްސްގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އެނބުރި ދުނިޔެ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮގަސްޓް 3) - އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު ސްޕޭސްއެކްސް ކްރޫ ޑްރެގަން ކެޕްސޫލްގައި، ދެ އެސްޓްރޮނޯޓުން މިރޭ އެނބުރި ބިމަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 11
އިންސާނުން މާސް އަށް ދާނީ ވީނަސްގައި ރޭކޮށްފައި!

މާސް އަށް ދެވެން ހުރި ގޮތްތައް ސައިންސްވެރިން ކިޔައިދޭއިރު ހީވަނީ ދެ އިނގިލިކުރިން ފުއްޓަތްކެއް ޖެހުން ކަހަލަ ފަސޭހަ ކަމެއްހެންނެވެ. މާސް އަށް ގޮސް އައިސްވުމަކީ އެ ބުނާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނަމަ ހަމަ މިހާރު ދަތުރަށް ފަށަންވީ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 8
ސެޓެލައިޓްތަކަށް ހަމަލާދީފާނެތީ ޕެންޓަގަން ބިރުން

އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގަ އެވެ. އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ކަމަށް ވި ނަމަވެސް އެވެ. އެހެން ގައުމެއްގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ އެއީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 4
އެމެރިކާ ހަނދަށް ދާއިރު ރަޝިއާ މަޑަކުން ނޯންނާނެ

ނާސާ އަށް އަމިއްލަ އުޅނަދެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓަކު ޖައްވަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ނުވަ އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ. މި މުއްދަތުގައި، ނާސާ އަށް ދަތުރުތައް ކޮށްދީފައި ވަނީ ރަޝިއާ އިން، ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ. ސޮޔުޒް ރޮކެޓެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ އެސްޓްރޮނޯޓަކަށް 80 މިލިއަން ޑޮލަރު ނާސާއިން ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ...

31 މެއި

May 31, 2020 7
ސްޕޭސްއެކްސްގެ އުޅަނދެއްގައި އޮސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވަށް

ފްލޮރިޑާ (މެއި 31) - އަމިއްލަ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ސްޕޭސްއެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއްގައި ނާސާގެ ދެ އޮސްޓްރޮނޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖައްވަށް އިއްޔެ ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އައިއެސްއެސްގައި ޝޫޓްކުރާ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލަން މާސްކްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ކުޅޭ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ޑަގް ލިމަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
އައިއެސްއެސްގައި ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ޝަރަފު ކްރޫޒަށް

ޖައްވުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ފިލްމުތައް ހެދުމަކީ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް ޝަރަފަކީ ސީދާ ޖައްވުގައި ފިލްމެއް ޝޫޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ރަޝިއާގެ އެހީއާ ނުލައި އެމެރިކާ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް

ސީދާ އެމެރިކާގެ އުޅަނދުތަކެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދަތުރުނުކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެފަދަ ދަތުރަކަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
ޖައްވުގައި ހެއްދި ލެޓިއުސް ކާން ރައްކާތެރި

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ނާސާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެއް ވަނީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނުގައި ކުކީޒް ފިހެ، އެއީ އިންސާނުން ކާން ރައްކާތެރި އެއްޗެއްތޯ ޓެސްޓްކުރަން ދުނިޔެ އަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ ޓެސްޓްތައް މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޖައްވުގައި ކުކީޒް ފިހެ، ޓެސްޓްކުރަން ދުނިޔެ އަށް

ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސް އަށް ކުރާ ދިގު ދަތުރުތަކުގައި ކެއްކިދާނެ މިންވަރު ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުކީޒްތަކެއް ފިހެ އޭގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަން މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔެ އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 2
އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ގަނޑުވަނީ

އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭހިނގުމަށް ބުރޫއަރާކަން، ހޯދުންތަކުން ދައްކައިފި ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖައްވުގައި ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރުމުން، އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ނުރައްކާތެރި ބަދަލެއް ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓްގެ ޝަރަފުގައި ފައިސާ ފޮއްޗެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް އެޖެންސީ (އައިއެސްއެސް) ދިޔަ ފުރަތަމަ އަރަބި އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި ޔޫއޭއިން އެ ޝަރަފު ހޯދި އެސްޓްރޮނޯޓް ހައްޒާ އަލް މަންސޫރީ ގައުމަށް ހޯދައިން ދިން ފަހުރަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމުގައި ހަނދާނީ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު އައިއެސްއެސްގައި

ޖައްވުގައި ޝާމިލްވުމަށް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެސްޓްރޮނޯޓަކު ފަޒާ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެއީ ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީ އެވެ. އޭނާ މި ވަގުތު ހުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން "އައިއެސްއެސް" ގަ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 25 އިން ފެށިގެން ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީގެ ނަން ޚަބަރުތަކުގައި ލިޔެވެނީ އެމިރޭޓްސް އިން އެންމެ...

16 ޖޫން

June 16, 2019 14
އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން އަމިއްލަ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.