18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ މެދު ޔޫކޭން އަލުން ވިސްނަން ގޮވާލައިފި

މި މަހު ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ ބަހަށް، ޗައިނާގެ ވާވޭގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމި ނިންމުން އަލުން މުރާޖައާކުރަން އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 20
ގޫގުލް ޕްރޮޖެކްޓް ލޫންގެ ބެލޫނެއް ރާއްޖެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ނުލިބޭ އެކަހެރި ހިސާބުތަކަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭން، ޖައްވަށް ބެލޫންތަކެއް ފޮނުވައިގެން ގޫގުލް އިން ހިންގާ "ޕްރޮޖެކްޓް ލޫން" ގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުމުން ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެ ހޯދައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ބެލޫން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުނުކަން...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތް ހޯރަފުއްޓަށް

އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް، ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 1
އީލޮންގެ "ސްޓާލިންކް" އާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހަލުވި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް، މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޓާލިންކް" ޕްރޮޖެކްޓާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 16
އިތުރު ސަބްމެރިން ކޭބަލް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ސަބްމެރިން ކޭބަލް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2020
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ސުޕަނެޓު ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

October 21, 2020
އައިފޯން 12 ގައި ދެ ސިމާ އެކު 5ޖީ ނުލިބޭނެ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އައިފޯން 12 ބޭނުންކުރާ ފަށާއިރު، ދެ ސިމް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރާ ޑުއެލް ސިމް މޯޑުގައި 5ޖީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 4
"ސްޓާލިންކް" ގެ އިންޓަނެޓަށް ތައުރީފު

ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ފަށާފައިވާ "ސްޓާލިންކް" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބެން ފެށި ސަރަހައްދުގެ އާންމުން އެ ހިދުމަތަށް ތައުރީފުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ދަރަވަންދުއަށް

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ކަމަށް ވާ، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ބ. ދަރަވަންދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް

ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ތިބި އާއިލާތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 1
ސޯނޫގެ އެހީގައި މި ފަހަރު ޖަހައި ދިނީ އެންޓަނާއެއް

އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވަމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޗަންދީގަޅްގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މޯރްނީގެ އިންޓަނެޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޓަވަރެއް ޖަހައިދީފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 2
ސްޕޭސް އެކްސްގެ "ސްޓާލިންކް" އިންޓަނެޓް ހަގީގަތަކަށް

ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ފަށާފައިވާ "ސްޓާލިންކް" އިންޓަނެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިދުމަތް ލިބެން ފެށި ސަރަހައްދަކަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ޖަންގަލިތައް އަނދަމުންދާ ސަރަހައްދުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 12
ދަރިވަރުންނަށް 1،500 ޑޮންގްލް ހޯދަނީ

ދަރިވަރުންނަށް 1،500 އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ހޯދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

September 27, 2020
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ހިދުމަތް މަނަދުއަށް

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ކަމަށް ވާ، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ނ. މަނަދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

September 27, 2020 1
ކޯޓު އަމުރުން ޔޫރަޕްގައި ހިދުމަތް ހުއްޓޭނެ: ފޭސްބުކް

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރުދީ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ތަހުގީގީ އަދި ޖާސޫސީ އިދާރާތަކަށް ދޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓާލަން ޔޫރަޕްގެ ކޯޓުން ޖުލައި މަހު...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 16
އިންޓަނެޓް ކެނޑޭތާ ދޮޅު އަހަރު ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ

ވޭލްސްގެ އަވަށެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އެއް ވަގުތެއްގައި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މުޅި އަވަށުން ކެނޑޭތާ 18 މަސް ދުވަސް ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
އާރުއޯއެލް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑު ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑު ހިދުމަތް ވިލިމާލޭގައި ދޭން ފަށައިިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 28
ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމުކަން އިހްސާސްވޭ: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އިހްސާސްވި އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ އަށް ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމު ކަން ބޮޑުވެފައި އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު...

September 08, 2020 1
6.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 5ޖީ ޑީލް ސެމްސަންގަށް

އެމެރިކާގެ ވެރައިޒަން ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ވަރުގަދަ ޑީލެއް ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވެރައިޒަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަޅައިދިނުމެވެ. މިއީ 5ޖީ ވިޔަފާރީގައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
އާރުއޯއެލް އިން ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދެނީ

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބާ ކަނެކްޝަން މިހާރު ދީފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 3
ސައޫދީއަށް 5ޖީ ސްޕީޑްގައި 1، އެމެރިކާ 11 ވަނަ

އަހަރެމެން ހީކުރީ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ސްޕީޑް އެންމެ ބާރުވާނީ އެމެރިކާގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު "އޯޕަންސިގްނަލް" އިން ބުނާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އުޅެނީ ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ފަހަތުގަ އެވެ. އޯޕަންސިގްނަލް އަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމުގައި މޮބައިލް ނެޓްވޯކްތައް ހުރި ނެތް ގޮތް މިނާ ކުންފުންޏެކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 18
އާރްއޯއެލް އިން އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް

"ގިގަފައި2 އެމްބީޕީއެސް"ގެ ނަމުގައި އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް އާރުއޯއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 2
އޮޕޯ އިން ލައިފައި ސްމާޓްފޯނެއް

ލިޔެފައި އެ އޮތީ ރަނގަޅަށެވެ. "ވައިފައި"އެއް ނޫނެވެ. "ލައިފައި" އެވެ. ފައިފައި އާއި ލައިފައި އަކީ އެއްކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފޭ މުޅިން ތަފާތު ދެ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ވައިފައި ބިނާވަނީ...

August 21, 2020
5ޖީ އާ އެކު ބްލެކްބެރީ ފޯނު އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ބްލެކްބެރީ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް 5ޖީ ނެޓްވޯކާ އެކު އަންނަ އަހަރު ބްލެކްބެރީ ފޯނު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 48
ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް، އިންޓަނެޓަކަށް ނުވަދެވޭ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނެވެ. މި ގަރުނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބަރޯސާވަނީ އިންޓަނެޓަށެވެ. އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުންތެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ގޭ ބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުމުންނެވެ؛ ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތައް ވެސް...