06 ޖުލައި

July 06, 2020 14
މަލީހު، ފޯނަކީ ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ހެދިޔަ ނުދީ

މައިންބަފައިން ގެންގުޅޭ ފޯނުން ގޭމު ކުޅެ، އިންޓަނެޓަށް ވަނުމަށް ދަރިންގެ އަތަށް ނުދިނުމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާގެ...

July 06, 2020 22
ހައްދެއް ނެތް އިންޓަނެޓާ އެކު ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު އެހެން ސީރިއަސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފެންމަތިވި އެވެ. އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިން...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަންދުގައި ކުޑަކުދިން ކިޔެވުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވަން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މި މައްސަލަ...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 26
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ މުއްދަތެއް އެބައޮތް: މަލީހް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 31
އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތް ދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކުދިންނަށް ދޭއިރު ބެލެނިވެރިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 3
އިންޓަނެޓަށް ވަންނަން "ބްރޭވް" މަގުބޫލު ކަމަށް ބުނެފި

ބްރޭވް އަކީ އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއެކެވެ. ގޫގުލް ކްރޯމް، މޮޒިއްލާ ފަޔާފޮކްސް ކަހަލަ އެވެ. ކްރޯމް އަދި ފަޔާފޮކްސް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އިންޓަނެޓް ބްރައުޒްކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބްރޭވް ބޭނުންކުރާކަން އަހަންނަކަށް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
އުރީދޫގެ އިތުރު ޑޭޓާ މި މަހު ވެސް ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ފެށި އިތުރު ޑޭޓާ މި މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
އިންޑިއާ އަށް 5ޖީ ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އަށް 5ޖީ ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ވަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް ކުންފުނި ވެސްޓާ ސްޕޭސް ޓެކްނޮލޮޖީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 2
ރޮބޮޓް ކުއްތާ ދަނޑުތަކުގައި ފޯރިމަރަނީ

މިއީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސްގެ ރޮބޮޓް ކުއްތާ އެވެ. ނަމަކީ ސްޕޮޓް އެވެ. އެ ސޮރު ނިއުޒިލޭންޑްގައި މިހާރު ދަނޑުވެރިކަންކުރަނީ އެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ގެރި، ބަކަރި އަދި ކަންބަލިތައް ފަދަ ނައަމްސޫފިތައް ބަލަހައްޓައިދިނުމެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 9
ސިކުންތަކު 10000 ފިލްމު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އިންޓަނެޓް

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު ދުވަހަކު ވެސް ނުވާތީ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 31
ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދިނުމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 37
އިންޓަނެޓް އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މަލީހް

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 10, 2020 52
މަލީހު ބައިވެރިވި ކޮމެޓީގައި ވެސް އިންޓަނެޓްގެ ހުރަސް!

އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް އިންޓަނެޓުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ، ކުރިއަށް ގެންދަން...

May 10, 2020 23
އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ހެދުމުގެ ވަގުތު

ދައުލަތް ހިންގައި، ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައް މިއަދު ހިންގަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. އާއިލީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ...

04 މެއި

May 04, 2020 24
ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ދިނުމަކީ އެދުމެއް: ފައްޔާޒް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބިލް ނުދެއްކުނަސް އާންމުންނަށް އެ ހިދުމަތް ކަނޑާނުލުމަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓާ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 2
ކެންޔާ އަށް އިންޓަނެޓް ފުއްޕާހަމުގައި

ދުނިޔޭގައި އިންޓަނެޓް ނުފޯރާ އާބާދީތައް ގިނަ އެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ގޫގުލް އަށް އެނގޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ އާބާދީތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020
ނެޓްފްލިކްސް ޕްރިމިއަމް ހިލޭ ކަމަށް ބުނާ ފޭކް މެސެޖެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެންމެން ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭތީ ނެޓްފްލިކްސްގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ ޕްރިމިއަމް ޕެކެޖް ދެ މަސް ދުވަހަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަމަށް ބުނާ މެސެޖެއް ލިބުނު ހެއްޔެވެ؟...

April 07, 2020 3
ކޮރޯނާވައިރަހާއި 5ޖީއާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކައެއް

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އިންޓަނެޓްގެ އާ ޖީލު 5ޖީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ސައިންސްވެރިން ރައްދު ދީފި...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
އީވް ކްލިނިކްގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް މިހާރު ވައިބާއިން

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދޭ ގޮތަށް އީވް ކްލިނިކުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 9
ސިވިލްސާވަންޓުންގެ މަސައްކަތަށް އުރިދޫން ހިލޭ އިންޓަނެޓް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހިފައިވާތީ، ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުރީދޫ އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިލޭ އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 5
އާރުއޯއެލް އިން 200 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ހިލޭ ޑޭޓާ

ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރުއޯއެލް) ގެ "ގިގަ ފައި ހޯމް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް" ކަސްޓަމަރުންނަށް 200 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 30
ދިރާގުން 50-140 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދީފައިވާ ޑޭޓާގެ މިންވަރު 50-140 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ދެ މަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

March 31, 2020 17
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 5 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ދޫކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިިންމައިފި އެވެ.

March 31, 2020 29
އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހެޔޮ އަގުގައި އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު...

30 މާޗް

March 30, 2020 16
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް، ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 30, 2020 1
ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ އިން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.