23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 13
އިންޓަނެޓް ކެނޑޭތާ ދޮޅު އަހަރު ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ

ވޭލްސްގެ އަވަށެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އެއް ވަގުތެއްގައި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މުޅި އަވަށުން ކެނޑޭތާ 18 މަސް ދުވަސް ފަހުން ސަބަބު ހޯދިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
އާރުއޯއެލް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑު ހިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑު ހިދުމަތް ވިލިމާލޭގައި ދޭން ފަށައިިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 28
ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމުކަން އިހްސާސްވޭ: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އިހްސާސްވި އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ އަށް ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމު ކަން ބޮޑުވެފައި އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު...

September 08, 2020 1
6.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 5ޖީ ޑީލް ސެމްސަންގަށް

އެމެރިކާގެ ވެރައިޒަން ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ވަރުގަދަ ޑީލެއް ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވެރައިޒަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަޅައިދިނުމެވެ. މިއީ 5ޖީ ވިޔަފާރީގައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
އާރުއޯއެލް އިން ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދެނީ

އާރުއޯއެލްގެ ފައިބާ ކަނެކްޝަން މިހާރު ދީފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 3
ސައޫދީއަށް 5ޖީ ސްޕީޑްގައި 1، އެމެރިކާ 11 ވަނަ

އަހަރެމެން ހީކުރީ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ސްޕީޑް އެންމެ ބާރުވާނީ އެމެރިކާގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު "އޯޕަންސިގްނަލް" އިން ބުނާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އުޅެނީ ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ފަހަތުގަ އެވެ. އޯޕަންސިގްނަލް އަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމުގައި މޮބައިލް ނެޓްވޯކްތައް ހުރި ނެތް ގޮތް މިނާ ކުންފުންޏެކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 18
އާރްއޯއެލް އިން އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް

"ގިގަފައި2 އެމްބީޕީއެސް"ގެ ނަމުގައި އަންލިމިޓެޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް އާރުއޯއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 2
އޮޕޯ އިން ލައިފައި ސްމާޓްފޯނެއް

ލިޔެފައި އެ އޮތީ ރަނގަޅަށެވެ. "ވައިފައި"އެއް ނޫނެވެ. "ލައިފައި" އެވެ. ފައިފައި އާއި ލައިފައި އަކީ އެއްކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފޭ މުޅިން ތަފާތު ދެ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ވައިފައި ބިނާވަނީ...

August 21, 2020
5ޖީ އާ އެކު ބްލެކްބެރީ ފޯނު އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ބްލެކްބެރީ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް 5ޖީ ނެޓްވޯކާ އެކު އަންނަ އަހަރު ބްލެކްބެރީ ފޯނު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 48
ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް، އިންޓަނެޓަކަށް ނުވަދެވޭ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނެވެ. މި ގަރުނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބަރޯސާވަނީ އިންޓަނެޓަށެވެ. އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުންތެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ގޭ ބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުމުންނެވެ؛ ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތައް ވެސް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ގޮންޖެހުން ހުރި: މަލީހު

ކުޑަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެފައި ރަށްރަށް ފެތުރިފައި އޮތް ގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އޮންލައިންކޮށް ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 37
ދިރާގުގެ ނިންމުމުން އެކަށީގެންވާ ލުޔެއް ލިބޭނެ: މަލީހް

އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމުން، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު އެކަމަށް...

August 01, 2020 4
އެމެޒޯންގެ އިންޓަނެޓް ސެޓެލައިޓް ޕްރޮގްރާމަށް ހުއްދަދީފި

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެޒޯން ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ސެޓެލައިޓް ޕްރޮގްރާމަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮމިޝަންސް (އެފްސީސީ) އިން...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 14
މަލީހު، ފޯނަކީ ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ހެދިޔަ ނުދީ

މައިންބަފައިން ގެންގުޅޭ ފޯނުން ގޭމު ކުޅެ، އިންޓަނެޓަށް ވަނުމަށް ދަރިންގެ އަތަށް ނުދިނުމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާގެ...

July 06, 2020 22
ހައްދެއް ނެތް އިންޓަނެޓާ އެކު ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު އެހެން ސީރިއަސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފެންމަތިވި އެވެ. އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިން...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަންދުގައި ކުޑަކުދިން ކިޔެވުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވަން އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މި މައްސަލަ...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 27
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ މުއްދަތެއް އެބައޮތް: މަލީހް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 31
އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތް ދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކުދިންނަށް ދޭއިރު ބެލެނިވެރިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 3
އިންޓަނެޓަށް ވަންނަން "ބްރޭވް" މަގުބޫލު ކަމަށް ބުނެފި

ބްރޭވް އަކީ އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއެކެވެ. ގޫގުލް ކްރޯމް، މޮޒިއްލާ ފަޔާފޮކްސް ކަހަލަ އެވެ. ކްރޯމް އަދި ފަޔާފޮކްސް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އިންޓަނެޓް ބްރައުޒްކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބްރޭވް ބޭނުންކުރާކަން އަހަންނަކަށް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
އުރީދޫގެ އިތުރު ޑޭޓާ މި މަހު ވެސް ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ފެށި އިތުރު ޑޭޓާ މި މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
އިންޑިއާ އަށް 5ޖީ ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އަށް 5ޖީ ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ވަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް ކުންފުނި ވެސްޓާ ސްޕޭސް ޓެކްނޮލޮޖީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 2
ރޮބޮޓް ކުއްތާ ދަނޑުތަކުގައި ފޯރިމަރަނީ

މިއީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސްގެ ރޮބޮޓް ކުއްތާ އެވެ. ނަމަކީ ސްޕޮޓް އެވެ. އެ ސޮރު ނިއުޒިލޭންޑްގައި މިހާރު ދަނޑުވެރިކަންކުރަނީ އެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ގެރި، ބަކަރި އަދި ކަންބަލިތައް ފަދަ ނައަމްސޫފިތައް ބަލަހައްޓައިދިނުމެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 9
ސިކުންތަކު 10000 ފިލްމު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އިންޓަނެޓް

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު ދުވަހަކު ވެސް ނުވާތީ އެވެ.