04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 1
މައިކްރޮސޮފްޓް "އެޖް" އަށް އާ ލޯގޯއެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އަކީ ވެބް ބްރައުޒާ އެކެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއެއް ކަމަށް ބުންޏަސް، ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު، ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލުވުން، މުހިންމު މި ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 1
އެޖް ބްރައުޒާ އާކުރާތީ މޮޒިއްލާ ދެރަވެއްޖެ

އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ މާކެޓްގައި ކުރިން ކުރި ވެރިކަން އަނބުރާ ހޯދަން މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެހެންކަމުން، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ނަމުގައި މިހާރު ހުރި ބްރައުޒާތައް އެއްފަރާތްކޮށް، މުޅިން އާ ކޯޑް އިންޖީނަކަށް ބަރޯސާކުރާ ބްރައުޒާއެއް އުފައްދަން އެ މީހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
ވިންޑޯޒް ވިސްޓާ ހުއްޓާލައިފި

ވިންޑޯޒް ވިސްޓާއަށް ސަޕޯޓް ދިނުން އިއްޔެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ވިންޑޯޒް ވިސްޓާގެ އެންމެ ކުރިން ނެރުނު މޮޑިއުލްތަކަށް ސަޕޯޓްދިނުން އޭޕްރީލް 10، 2012 ގައި ހުއްޓާލާފައި ވި ނަމަވެސް، ބައެއް "ސާވިސް ޕެކް"ތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ފަހު ދުވަކީ އޭޕްރީލް 11 ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކަނޑައަޅައި މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ވަނީ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާގެ މައްޗަށް ކްރޯމް ކުރި ހޯދައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ އަށް ވުރެ، ގޫގުލް ކްރޯމް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 3
މައިކްރޮސޮފްޓަށް 300 މިލިއަން ކަސްޓަމަރުން ގެއްލިއްޖެ

ވިންޑޯޒް ގަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ލިބެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ މާކެޓްގައި މައިކްރޮސްފްޓް ގަދަ ބާރަކަށް ވި ސަބަބަކީ އެއީ އެވެ. ވިންޑޯޒްއާ އެކު އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ބަންޑެލިކުރުމުން ވާދަވެރި ބްރައުޒާތަކަށް ހިތްވަރު ދޭނެ ބަޔަކު ނުވި އެވެ.