15 ޖޫން

June 15, 2019 2
ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ވަފުދުތައް އަންނަން ފަށައިފި

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޭރު ގައުމުުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ ވަފުދުތައް އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 8
ބިންމިލްކުކުރެވޭ އުސޫލު އުވާނުލައި،ކޮމިޓީގައި ތާށިވެފައި

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެ އިން ބިން ހިއްކައިގެން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލް ކުރުމުގެ މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމައި އެ ކޮމިޓީގައި އެ މައްސަލަ ދިގު ދަންމައިފި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 13
ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެ އޮތީ ހުޅުވިފައި:ރައީސް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ވިޔަފާރި ކުރަން ފަހި މާހައުލެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ދައުވަތު ދެއްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 23
އެސްޓީއޯގެ ހުުޅުމާލޭ ހޮޓާ އެންމެ ފަހުން ވިއްކާލަނީ!

ހުޅުމާލޭގައި މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން އެސްޓީއޯ އިން ހަދަން ފެށި ފަސް ތަރީގެ ހޮޓާ، އެންމެ ފަހުން ވިއްކާލަން ނިންމައި، ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 18
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ޝައުގުވެރިވޭ

އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއަން އިންޑަސްޓްރީ (ސީއައިއައި) އިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
އެސްޓީއޯ "ސީޒަން އޮފަ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯ "ސީޒަން އޮފަ" ޕްރޮމޯޝަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 5
ބިން މިލްކުކުރެވޭ އުސޫލު ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބިން ހިއްކައިގެން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެނައި ބަދަލު ބާތިލް ކުރަން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 21
ބިދޭސީންނަށް ބިން ވިއްކާ އުސޫލު ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބިން ހިއްކައިގެން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލު ބާތިލް ކުރައްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 7
ބްރެންސަން ސައުދީގައި އިންވެސްޓްކުރުން މަޑުޖައްސާލަނީ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލަން މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު ރިޗަޑް ބްރެންސަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 13
އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ރައްކާތެރި ކުރާނީ ގާނޫނުން: އިބޫ

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަށަވަރު ކޮށްދޭނީ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 3
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމާ ހެދި އިންވެސްޓްމަންޓް މަދުވެދާނެ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވެ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަށް ވެދާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 25
ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ހަތް ރަށް: ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަނީ ހަތް ރަށް ކަމަށް ބުނެ، ޗައިނާ އިން ގިނަ ރަށްތަކެއް "ހިފާފައިވާ" ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
އެނބޫދޫފަޅު މަޝްރޫއުން ދައްކައިދެނީ އިތުބާރު އޮތްކަން

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުން ދައްކައިދެނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެ އަށް އޮތްކަން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 10
އިތުރު އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ބޭނުން، ފައިދާވާނެ: ސައީދު

ރާއްޖެ އަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 4
ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާގެ ބޭންކުތައް ޝައުގުވެރިވޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫއުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ޗައިނާގެ ބޭންކުތަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 13
މިއީ އިންވެސްޓް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަންވީ ވަގުތު މިހާރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 32
އެއްބަސްވުމުން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިދާނެ

ރާއްޖެއަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއްހެން އިމްޕޯޓު ކުރާ ގައުމަކަށްވާ އިރު، ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި އެހެން ގައުމުތަކާ ދެމެދު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ހަލާކުވެ، ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ޖަޕާންގެ އިންވެސްޓަމަންޓް އިތުރުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޖަޕާންގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރި އާއި އިންވެސްޓްމެންޓް ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކުރުމަށް ޖަޕާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ވައިސް މިނިސްޓަ ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އައިވާއޯ ހޯރީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 13
މިއަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ޑިސެމްބަރު 18 ގައި

ކުރީ ފަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހަތަރު ވަނަ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 46
އާމްދަނީ ހޯދަން ހިމެނި ގިނަ ކަންކަން ބިލާހަކަށް!

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިރު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) އާއި އެ ނޫން ކަންތައްތަކުން ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހިމަނާފައި އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ އަހަރު ވެސް ނިމިދިޔައީ އެއިން ކަމެއް ހާސިލްނުވެ ހުސް އަތާ އެވެ.