03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 2
އައިއޯއެސް 12 ގައި މައްސަލަތަކެއް

"އައިއޯއެސް 12 މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް" އައިފޯނަށް އަޅައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިމެސެޖްގައި ވެސް މައްސަލަ އުޅޭކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ގޫގުލް އިން އެޕަލް އަށް 9 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އިން ކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ ކަމަކަށް، ގޫގުލް އިން ނުވަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. މި މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ދެ ކުންފުނިން ކުރެ ކުންފުންޏަކުން، އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެޕަލް އަށް އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް ގޫގުލް އިން ދައްކަނީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސަފާރީ އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 1
ޗައިނާ މުދަލުން ނަގާ ޓެކުހުން އެޕަލް އަށް ލުޔެއް

ޗައިނާއިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސްނެގުމަށްޓަކައި ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ލިސްޓްގައި އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް ނުހިމަނާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިފޯން، އެއާޕޮޑް އަދި އެޕަލް ގަޑި ހިމެނެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ ފޯރި މާ ގަދަ

ސާވޭކުރަނީ ހާލަތު ދެނެގަންނާށެވެ. ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަށް ދާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއް ފަޅިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ކުޅޭއިރު، އަނެއް ފަޅިން ކުޅެނީ އައިފޯނުތަކެވެ. މި ދެ ބައިން ކުރެ ފޯރިގަދައީ ކޮންބައެއްގެ މެދުގައިތޯ ބެލުމަށް ޕީސީ މެގުން ކުރި ސާވޭއެއްގައި، އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ...

29 ޖޫން

June 29, 2018
ޓްރޫކޯލާ ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ހުއްޓާލައިފި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ބަދުނަސީބަކީ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ނެތުމެވެ. ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދަން ޑިވެލޮޕަރުން ވެސް ބޭނުންނުވުމެވެ. ސަބަބަކީ މާކެޓްގައި ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތުމެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 1
އެޕަލްގެ ވަޔަލެސް ޗާޖަރު އަދިވެސް ލަސްވެދާނެ

އެޕަލް އިން "އެއާޕަވާ" ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނި ފަހުން ނުވަ މަސް ވެއްޖެ އެވެ. އަދިވެސް އޮތީ ނެރުމުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލީގައި ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ، އަދިވެސް ލަސްވެދާނެ ކަމެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 4
އައިފޯން ހެކް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އާ ފީޗާއެއް

އައިއޯއެސް އަށް އިތުރުކުރާ ސެކިޔުރިޓީ ފީޗާއަކުން ލައިޓްނިން ޕޯޓް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އިން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިން އެއްޗެއް ނުބުނި ނަމަވެސް، މިހާރު ވަނީ މައުލޫމާތުދީފަ އެވެ. އެޕަލްގެ ބޭނުމަކީ، އައިފޯނަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހެކްނުކުރެވޭ ޑިވައިސްއަކަށް ހެދުމަށް ގްރޭކީ...

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް މަނާކޮށްފި

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެޕަލް އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެދުމަކީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގެ ހާޑްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަށް މައިނިން ނުކުރުމެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018
އެޕަލް އެޕްތައް ގަތުމުގެ ކުރިން އަޖުމަބަލަނީ

އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އަޖުމަބެލުމަށް ނުވަތަ ރަހަބެލުމަށް ފުރުސަތުދިނުމަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެ ގޮތުގައި ގިނަ ފަހަރު އެ އެއްޗެއް ވިކޭ ގޮތްވެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 1
ލޯގޯއެއްގެ މައްސަލާގައި އެޕަލް ހޫނުފެނަށް

އެޕަލް ދެކޭ ގޮތުގައި ސިރީ އަށް ވުރެ ކުޅަދާނަ "ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓެންޓް"އެއް ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަނީ ވެސް އެ އެވެ. އެކަމަކު އެމެޒޯން އެލެކްސާ ބޭނުންކުރާ މީހުން އެ ކަމަށް އިންކާރުކުރެ އެވެ. ސިރީ ބޭނުންކުރި މީހަކު ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، އެ ކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވާނެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 1
އައިއޯއެސް އެޕްތައް މެކްއޯއެސް އަށް ޕޯޓްކުރަނީ

އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރަން އުފައްދާ އެޕްތައް، މެކް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ. މެކްއޯއެސް އަށް މި ފީޗާ ގެނެސް މުޅިން...

June 06, 2018 1
އެޕަލް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސްގެ އުސްއަލިތައް

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިއްޔެ ރެއަކީ ބޮޑު ރެއެކެވެ. ކެލިފޯނިއާގެ ސެން ހޯސޭ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި 6،000 މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި، އައިފޯނާއި، މެކްބުކާއި...

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
ޔުނިކޯޑުގެ އާ އަދަދާ އެކު އިމޯޖީ ތަލަވަނީ

ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުތަކުގެ އިސް ބަހާއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިކޯޑުގެ 11 ވަނަ އަދަދު މިއަދު ނެރޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު އިމޯޖީ އާއިލާ އަށް މެންބަރުންތަކެއް އިތުރުވާނެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އައިފޯނުގެ އެންއެފްސީ ޗިޕް ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ "ނިއާ ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ނުވަތަ "އެންއެފްސީ" ޗިޕް، ތާޑްޕާޓީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުޅުވަލަން އެބަ އުޅެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުންގެ އިތުރުން ހާޑްވެއާ އުފައްދާ މީހުންނަށް ވެސް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
އައިފޯން ލައިޓްނިން ޕޯޓް ބަންދުވާ ގޮތް ހަދަނީ

އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރުދީ ހައްގުތައް ހިމާޔަށްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެޕަލް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބާރުގަދަކުރަނީ އެވެ. އެ ގޮތުގައި، ޕިންކޯޑް ޖަހައި ނުވަތަ އެ ފަދަ އެހެން މާނައެއްގައި ނަމަވެސް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ތަޅުލާފައި އޮންނަތާ ހަތް ދުވަސް ފަހުން، ލައިޓްނިން ޕޯޓް އޮޓަމެޓިކުން ތަޅުލެވޭ ފީޗާއެއް...

06 މެއި

May 06, 2018 1
މެކްއޯއެސް އަދި އައިއޯއެސް އެކެއް ނުވާނެ: އެޕަލް

މެކްއޯއެސް އަދި އައިއޯއެސް އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައި އެއީ އެއް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ. ދެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އެކުލަވައި، އެޕަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އަދި އައިފޯނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ބައެއްގެ ފިކުރީ މުއްސަނދިކަމެއް ނަމަވެސް، އެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 1
އެމޭޒްފިޓް ބިޕް: ބެޓެރީ ބާރުގަދަ ސްމާޓްގަޑިއެއް

ސްމާޓްވޮޗްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ އެންމެ މައްސަލައެކެވެ. ބެޓެރީ މާ އަވަހަށް ހުލިވުމެވެ. ދެން ކަމެއް ހުރި ނަމަ، އެއީ ކެތްނުުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްވޮޗްތަކުގެ އަޖުމަބަލައި، ތަޖުރިބާކުރި މީހުން ބުނަނީ މިހެންނެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ޓެލެގްރާމް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް އަލުން ލައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ނެގި އެވެ. އެ އަށް ފަހު ޓެލެގްރާމް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އެޕަލް އިން އެކަން އެންގި އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނީ، ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްތަކުގައި ކަމުނުދާ ޒާތުގެ ކޮންޓެންޓްތައް ވަރަށް ގިނަވުމެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 2
ޔޫޓިޔުބްގެ އާ ޕްލޭޔަރުގައި ބޭނުން ގޮތަކަށް ވީޑިއޯ

ޔޫޓިޔުބުން މިހާތަނަށް ވީޑިއޯ ފެންނަމުން އައީ ހަމައެކަނި ހުރަހަށް ކޮށްފައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކެވެ. ދިގުކޮށް ނޫނީ ވާޓިކަލްކޮށް ހުންނަ ވީޑިއޯ އެޅުވީމަ ފެންނަނީ ދެ ފަރާތުން ކަޅު ކުލައިގެ ބޯޑަރެއް ހުންނަ ގޮތަށެވެ. ފޯނުތައް ސްމާޓްވެ އެކި ގޮތްގޮތަށް ފޮޓޯ ނަގާ، ވީޑިއޯ ނަގަމުން ދާ ޒަމާނަކަށް މިހާރު ޔޫޓިއުބް އެޕްގައި ވީޑިއޯ ފެންނަ ގޮތް...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 1
ގްރޭމާލީ ކީބޯޑް: އިތުބާރާ އެކު ޓައިޕްކުރުމަށް

މިއީ ޒަމާނީ ސްމާޓް ކީބޯޑެކެވެ. ނަމަކީ "ގްރޭމާލީ ކީބޯޑް" އެވެ. ސްމާޓްފޯނެއް އޮތް ނަމަ އިންސްޓޯލްކޮށްލާށެވެ. ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެ އެވެ. އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ވެސް ލިބެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 3
އައިފޯން 10 އަށް ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއް ބޭނުންވޭ

މޮޅު ޑިވައިސްތަކުގެ ފަހަތުން އަބަދު ދުވާ މީހުންނަށް ލަނޑުލިބޭ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ފަހުން ހޯދަން މަޑުކުރުމުން ވެސް ކެހިލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބުއްދިވެރީ ކެތްތެރިވުމެވެ.