31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އައިފޯން 4 އަށް ކިޑްނީ ވިއްކި މީހާ މަރު އެނދުގައި

އާ އައިފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އައިފޯނު ހުމުގައި އެތައް ޒުވާނުންނެއް ޖެހެ އެވެ. މިއީ ވެސް އެކަހަލަ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
އެޕަލް އައިފޯން 4 ނައްތާލަނީ

އެޕަލް އިން އައިފޯނު 4 ނައްތާލަނީ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އައިފޯނު 4 އަށް އެޕަލް އިން އަޅާލާނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އޮކްޓޯބަރު 30 އެވެ. އެ އަށް ފަހު އައިފޯނު 4 އަށް ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފެއްދުމާއި ސަޕޯޓްދިނުން ހުއްޓާލާނެ އެވެ.