30 ޖޫން

June 30, 2019 20
އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 6
އުރީދޫން ފައިދާގެ 88 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަނީ

އުރީދޫގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 88 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 6
އުރީދޫ ޕަބްލިކްކޮށް، ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކަން އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ.