06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 11
ސައުދީ އަރާމްކޯ: ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް އޮފާރިން (އައިޕީއޯ) އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އައިޕީއޯ އަށް ވެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާތައް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ އައިޕީއޯގެ ގައި ހިއްސާ ގަތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 5
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި، ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ތައްޔާރުވެ، ވެރިރަށް ރިޔާޒުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓް ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 9
ކަނޑައެޅި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާ ގަންނަން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ބައިވެރިވަމުން އައީ ގައުމީ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ އެކަން ބަދަލުވެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަކީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. ހިއްސާ ވިއްކި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފައިދާ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ފޯމު ދޫކުރާ ވަގުތު ބަދަލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުން ހިއްސާ ވިއްކަން ދޫކުރަމުން އައި އައިޕީއޯ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ އަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ބާރަށް ވިކެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 1
ހިއްސާ ވިއްކުމަށް އެމްއައިބީގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމަށް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހަދައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 3
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
"ދެމެހެއްޓެނިިވި ތަރައްގީއަށް މާލީދާއިރާއެއް ބޭނުން"

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރުގަަދަ މާލީ ދާއިރާއެއް ރާއްޖެއަށް ބޭނުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 25, 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އިފުތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީއާގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް އޮފަރިން (އައިޕީއޯ) ނުވަތަ އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކުން މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 20
އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 6
އުރީދޫން ފައިދާގެ 88 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަނީ

އުރީދޫގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 88 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 6
އުރީދޫ ޕަބްލިކްކޮށް، ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކަން އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ.