01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 8
ސައެންޓިސްޓް އަވަހާރަކޮށްލީ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ހަތިޔާރުން

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 1) - އީރާނުގެ އެންމެ އިސް ނިއުކްލިއާ ސައެންސްޓިސް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވަނީ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ތެހެރާނުން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 5
އީރާނުގެ ސައެންޓިސްޓުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލަށް

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 29) - އީރާނުގެ އެންމެ ސީނިއާ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އަޅުވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 12
އީރާނުގެ އިސް ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް އަވަހާާރަކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 28) - އީރާނުގެ އެންމެ ސީނިއާ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވެސް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް ދަތިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަން ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން ދަނިކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން އީރާނަށް ދަތި ކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 7
"ދެ މަސް ތެރޭ ޓްރަމްޕް ދާނެ، އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނެ"

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރު ނިމެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވާ އިރު އެ ގައުމާ ބައިވެރިވެގެން އީރާނަށް ދަތި ނުކުރުމަށް މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކަށް ތެހެރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 5
ޓްރަމްޕް ހެދި ގޯސްތައް ބައިޑަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 8) - ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހެއްދެވި ހުރިހާ ގޯހެއް، ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ގޯނާކުރުން

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 29) - ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 12
ޑްރަގް ބޯޓު ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ބޯޓެއް ފެތުނު ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް އީރާނަށް!

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އީރާނަށާއި ރަޝިޔާ އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެފްބީއައި އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 5
"ޔޫއޭއީން ވަނީ މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ޚިޔާނާތްވެފައި"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ ޔޫއޭއީން މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ވި ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 5
އީރާނުގެ ތެޔޮ ޝިޕްމެންޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 15) - އީރާނުން ވެނެޒުއެލާ އަށް ފޮނުވި ތެޔޮ ޝިޕްމެންޓެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 10
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިރާނުގެ މީހަކު، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 3
އީރާނުގެ 25 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލި ވަނީ ޖެހިފައި

ތެހެރާން (ޖުލައި 18) - އީރާނުގެ 25 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ކަމަށާ އަދި އިތުރު 35 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ޔުކްރޭނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ "ހެދުނު ގޯހަކުން": އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުކްރޭނުގެ ފަސިންޖަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައްޓާލެވުނީ އެއާ ޑިފެންސް އިކްއިޕްމަންޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި ހެދުނު ގޯހަކުން ކަމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 7
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެފި

ތެހެރާން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެ، ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ފްލޮއިޑުގެ މަރުން އެމެރިކާގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 6
ތެޔޮ ހިފައިގެން އީރާނުގެ ޓޭންކަރެއް ވެނެޒުއެލާ އަށް

ތެހެރާން (މެއި 25) - ވެނެޒުއެލާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ތެލުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދިޔަ އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވެނެޒުއެލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އިއްޔެ ވަދެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 5
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން 80000 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ތެހެރާން (މެއި 5) - އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 98,647 މީހުންގެ ތެރޭން ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 37
ކޮރޯނާވައިރަސް ދެނެގަންނަ މެޝިނެއް އީރާނުން އުފައްދައިފި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 17) - ސަތޭކަ މީޓަރު (330 ފޫޓު) ގެ ރޭޑިއަސްއެއްގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މެޝިނެއް އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް (އައިއާރްޖީސީ) އިން އުފައްދައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 7
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވުރެ ޓްރަމްޕުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: އީރާން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 6) - މުޅި ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ފެތުރިގެން އުޅޭ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ނުރައްކާ މާބޮޑު ކަމަށް އީރާނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.